Про журнал

Головний редактор: академік Національної академії наук України Л. Г. Руденко

Засновники:

Науково-теоретичне видання
ISSN 1561–4980

Мета видання: сприяння поширенню географічних знань про земний простір та формуванню географізації мислення.

Журнал висвітлює результати фундаментальних і прикладних природничо- та суспільно-географічних досліджень, картографії та геоінформатики, геоекології. Публікує також оригінальні наукові статті з методології географічних досліджень, історії науки. Вміщує рецензії, хроніку географічних подій.

«Український географічний журнал» включено до Переліку фахових видань України за спеціальностями 103, 106. Категорія А (наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28 грудня 2019 р. ).

Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Index Copernicus International, а також Google Scholar, CrossRef Database, Ulrich's Periodicals Directory.

Науковим публікаціям  присвоюється індекс DOI (Digital Object Identifier).

Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 23910-13750 ПР від 11 травня 2019 р.

Передплатний індекс у Каталозі видань Укрпошти — 74513.

Заснований у 1992 році.
Видається з 1993 року.

Періодичність: 4 номери на рік (щоквартально).

Формат: 60×84 ⅛
Обсяг: 72 стор.