Про журнал

Головний редактор:
академік Національної академії наук України Л.Г. Руденко

Засновники:

Мета видання: сприяння поширенню географічних знань про земний простір та формуванню географізації мислення.

Журнал висвітлює фундаментальні і прикладні здобутки з географії та картографії. Публікує оригінальні наукові статті з методології географічних досліджень, історії науки. Вміщує також напрям про відомих учених, педагогів; рецензії, хроніку географічних подій і інформацію про здобутки особистостей.

Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України № 1-05/7 від 09.06.1999 р. «Український географічний журнал» включений до переліку фахових наукових видань зі спеціальності «Географічні науки». Цей статус підтверджено Постановою від 26.05.2010 № 1-05/4

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Scopus, Index Copernicus International, а також Google Scholar, CrossRef Database, Ulrich's Periodicals Directory.

Науковим публікаціям з 2013 року присвоюється індекс DOI (Digital Object Identifier).

Науково-теоретичне видання
ISSN 1561-4980

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №805 від 11.07.94

Передплатний індекс у Каталозі періодичних видань України – 74513.

Заснований у 1992 році
Видається з 1993 році

Періодичність: 4 номери на рік (щоквартально)

Формат: 60х84 / 8
Обсяг: 72 стор.