До відома авторів

До розгляду редакцією «Українського географічного журналу» приймаються  лише оригінальні, не опубліковані раніше наукові статті, які висвітлюють актуальні питання, що є предметом дослідження природничо- та суспільно- географічних наук, а також географічної картографії, геоінформатики, краєзнавства та географічної освіти.  Статті, що не відповідають профілю журналу,  у яких не повною мірою дотримані рекомендації для авторів (див. профіль журналу),  відхиляються редакційною колегією.

Для публікації в журналі приймаються рукописи українською, англійською та російською мовами.  Обов'язкова вимога для авторів з України, які бажають видрукуватись англійською мовою,  до редакції подається також переклад рукопису українською мовою.

Обсяг: теоретичних статей – 12 сторінок (разом з таблицями та ілюстративним матеріалом), оглядових – 6-7 сторінок, інформації та рецензії – 3-4 сторінки (кг 12, інтервал – 1,5).

Структура статті: індекс УДК, прізвище, ім’я та по батькові автора чи авторів (повністю українською мовою і транслітерація їх англійською мовою), назва статті, резюме, ключові слова українською та у перекладі англійською мовами (для теоретичних статей), текст статті. список літератури та назва установи, де працює автор, – в оригіналі та переклад англійською мовою.

У статті мають бути виділені рубрики: Актуальність теми дослідження; Стан вивчення питання, основні праці; мета дослідження; Методи дослідження; Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів (може бути з підрубриками); Висновки; Новизна дослідження.

У резюме обсягом 800 знаків українською мовою та 1800 знаків англійською (з урахуванням пробілів) у стислій формі мають бути викладені положення відповідно до структури статті (мета, методи дослідження, результати, новизна).

Список літератури подається з нумерацією за порядком посилань по тексту, оформлений згідно з такими вимогами: для монографій – прізвища та ініціали всіх авторів, повна назва видання, рік, кількість сторінок; для статей у періодичних виданнях – прізвища та ініціали всіх авторів, повна назва праці; назва журналу, рік видання, сторінки.

У списку літератури для джерел кирилицею обов’язково додається англомовний переклад (прізвища авторів – у транслітерації згідно з Постановою КМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею).

Посилання на джерела в статті – у квадратних дужках згідно з номером у списку літератури.

Таблиці, картографічний та ілюстративний матеріал нумеруються, на них робляться посилання в тексті.

Вся графіка має бути комп’ютерною, виконаною у чорно-білому варіанті у одному з форматів: TIFF, BMP, JPEG з роздільністю не менш 350 dpi. Обов’язково подавати окремо файли рисунків, графіків, схем та ін. в електронному вигляді.

Кольорові рисунки не приймаються, якщо це питання попередньо не узгоджене з редакцією.

Правила набору

Текст статті набирається в Microsoft Word з усіма формулами і таблицями. Файли приймаються електронною поштою та подаються дві роздруківки тексту статті. Роздруківка повинна повністю збігатися з комп’ютерним файлом.

Автори відповідають за: точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, бібліографічних довідок, написання географічних назв, власних імен.

Автори подають відомості про себе: прізвище, ім’я, по батькові, вчене звання, вчений ступінь, місце роботи, посада, адреса, телефони.

Статті приймаються лише за умови повної відповідності викладеним рекомендаціям.

Статті, що надходять до редакції «Українського географічного журналу», рецензуються. Прийняті до друку статті проходять наукове та літературне редагування.

Стосунки авторів з редакцією врегульовуються Ліцензійним договором про передачу авторських прав:

Ліцензійний договір про передачу авторських прав (українською) LicenseAgreementUA.doc
Лицензионный договор на использование произведения (на русском) LicenseAgreementRU.doc
License agreement to use the work (in English) LicenseAgreementEN.docx

Наказ Міністерства освіти і науки України №32 від 15.01.2018

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України Nakaz-MON-32.docx

Переваги надаються авторам, які є передплатниками журналу.

Для наукових статей надається цифровий ідентифікатор об’єкта (The Digital Objekt Identifier – DOI) – універсальне гіперпосилання для пошуку публікацій в електронному науковому просторі.

Статті надсилати на адресу:

Редакція «Українського географічного журналу»,
Інститут географії НАН України, вул. Володимирська, 44, Київ 01030
тел. +38 (044) 234-04-92
факс: +38 (044) 234-32-30
e-mail: geojournal@ukr.net