І.П. Ковальчук, В.О. Мартинюк. ЛАНДШАФТОЗНАВЧО-ЛІМНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОЗЕРНО-БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА НІГОВИЩЕ)

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2013.02.060
Ukr. geogr. z. 2013, N2:60-66
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

І.П. Ковальчук - Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ;
В.О. Мартинюк - Рівненський державний гуманітарний університет.

Резюме: 

-

Ключові слова: 
-
Сторінки: 
60-66
Література: 

1. Andriienko T., Kliestov M.. Osipova M. (2003). Upper Pripyat the land of Polissya beauty . Regional studies. Geography. Tourism, 42-43, 24-25. [In Ukrainian].  [Андрієнко Т., Клєстов М., Осипова М. Верхня Прип'ять – край поліської краси // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2003. – № 42–43. – С. 24–25.]
 
2. Gryb Y.V., Kunchyk T.M. (2002). On the issue of the West Bug-Pripyat river-lake basin complex conservation. Reports of the Ukraine NAS, 6, 185-194. [In Ukrainian].  [Гриб Й.В., Куньчик Т. М. До питання заповідання басейну Західнобузько-Прип'ятського річково-озерного комплексу // Доповіді НАН України. – 2002. – № 6. – С. 185–194.]
 
3. Zalesski I.I. (1987). Reconstruction of Volyn Polissya pleistocene landscapes in connection with rational nature management issues: diss. ... Cand. geogr. sciences. Kiev. [In Russian].  [Залесский И. И. Реконструкции плейстоценовых ландшафтов Волынского Полесья в связи с вопросами рационального природопользования : дисс. ... канд. геогр. наук. – К., 1987. – 283 с.]
 
4. Zuzuk F, Zalesski I., Mykhalchuk M. (2008). Lake reaches of Stokhid-Styrsky watershed. Ukraine lakes and artificial ponds: current state and anthropogenic changes: materials of the I Intern. sci.-pract. conf., May 22-24. 2008 Ch. Ed. F.V. Zuzuk. Lutsk: RVV Tower Volyn nat. Univ after Lesia Ukrainian, 39-52. [In Ukrainian].
 
[Зузук Ф,. Залеський І., Михальчук М. Озерні плеса Стохід-Стирського межиріччя // Озера та штучні водойми України : сучасний стан й антропогенні зміни : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 трав. 2008 р. ; Відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк : РВВ Вежа" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 39–52.]
 
5. Elijah L. (2008). Limnokompleksy Ukrainian Polissya: monograph: In 2 t. T. 2: Regional features and optimization. Luck: RIO Tower Wolin. nat. Univ them. Lesya Ukrainka. [In Ukrainian].  [Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся : монографія : У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та оптимізація. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 400 с.]
 
6. Iliina A.V., Kukurudza S.I. (2009). Volyn region marsh geocomplexes: monograph. Lviv: pub. center LNU after Ivan Franko. [In Ukrainian].  [Ільїна О. В., Кукурудза С. І. . Болотні геокомплекси Волині : монографія. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 242 с.]
 
7. Klimovich P.V. (2000). Environmental-melioration analysis of Volyn Polissya natural systems. Lviv, LNU. Ivan Franko. [In Ukrainian].  [Климович П. В. Еколого-меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 253 с.]
 
8. Kovalchuk I.P. (2001). Water resources, hydrologic regime of rivers and lakes in the regional Pripyat Stokhid landscape park. Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. Sci. collection. Kyiv: Nika Center. T. 2, 323-334. [In Ukrainian].  [Ковальчук І. П. Водні ресурси, гідрологічний режим річок та озер регіонального ландшафтного парку "Прип'ять-Стохід" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. збірник. – К. : Ніка-Центр, 2001. – Т. 2. – С. 323–334.]
 
9. Kovalchuk I.P. (2003). Algorithms of lakes reservoirs and ponds monitoring in Ukraine. Theoretical and applied problems of modern limnology: Mat-ls intern. sci-pract. conf. Minsk: Publ. BSU Center, 425-430. [In Russian].  [Ковальчук И. П. Алгоритмы мониторинга озер, водохранилищ и прудов Украины // Теоретические и прикладные проблемы современной лимнологии : Мат-лы Межгос. науч.-практ. конф. – Минск : Изд. центр БГУ, 2003. – С. 425–430.]
 
10. Korytnyi L.M. (1991). The basin approach in geography. Geography and natural resources, 1, 161-166. [In Russian].  [Корытный Л. М. Бассейновый подход в географии // География и природные ресурсы. – 1991. – № 1. – С. 161–166.]
 
11. Martyniuk V. O.(1998). Landscape-limnologic research of East Volyn Polissya for inventory purposes. Ukrainian Polissya: yesterday, today and tomorrow: Coll. Sci. works. Lutsk: Nadstyria, 70-72. [In Ukrainian].  [Мартинюк В. О. Ландшафтно-лімнологічні дослідження східної частини Волинського Полісся для кадастрових цілей // Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра: Зб. наук. праць. – Луцьк : Надстир'я, 1998. – С.70–72.]
 
12. Martyniuk V. O. (1999). Landscape-limnologic analysis of the basin (lake) geosystem. Sci. notes of Ternopol. state. ped. Univ. Geography Series, 2, 29-36. [In Ukrainian].  [Мартинюк В. О. Ландшафтно-лімнологічний аналіз басейнової (озерної) геосистеми / В. О. Мартинюк // Наук. записки Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. Географія. – 1999. – № 2. – С. 29–36.]
 
13. Martyniuk V. O. (2000). Conceptual fundamentals of the landscape-limnologic analysis. Ukraine and global processes: the geographical dimension: Coll. Sci. works. In 3 vol. Kyiv-Lutsk: Ed. publ. department Vezha Volyn. state. Univ. after Lesia Ukrainka. Vol. 2, 213-216. [In Ukrainian].
 
[Мартинюк В. Концептуальні основи ландшафтно-лімнологічного аналізу // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. праць. В 3-х т. – Київ-Луцьк : Ред. вид. відділ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – Т. 2. – С. 213–216.]
 
14. Martyniuk V. O. (2009). History of Volyn Polissya lakes study. Bulletin of the ped. education inst. Geographic series. Rivne, 1, 25-30. [In Ukrainian].  [Мартинюк В. О. Історія дослідження озер Волинського Полісся // Вісник ін-ту пед. освіти. Сер. Географічна. – Рівне, 2009. – № 1. – С. 25–30.]
 
15. Project of the Pripyat Stokhid regional landscape park organization. Ed. O. Bondar, M. Khimin. (1994). Lutsk. [In Ukrainian].  [Проект організації регіонального ландшафтного парку "Прип'ять-Стохід"/ під ред. О. Бондара, М. Химина. – Луцьк, 1994. – 33 с.]
 
16. Marynych O.M. Parkhomenko H.O., Petrenko O.M. Shyshchenko P.H. (2003). Improved scheme of Ukraine physical-geographic zoning. Ukrainian Geographical Journal, 1, 16-20. [In Ukrainian].  [Удосконалена схема фізико-географічного районування України / О. М. Маринич, Г. О. Пархоменко, О. М. Петренко, П. Г. Шищенко // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 1. – С. 16–20.]