Н.М. Барщевська, М.Є. Барщевський. ЧЕТВЕРТИННИЙ ПОКРИВ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВІДКЛАДІВ ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНУ РІЧКИ ІНГУЛ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2015.01.020
Ukr. geogr. z. 2015, N1:20-26
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Н.М. Барщевська– Інститут еволюційної екології Національної академії наук України, Київ;
М.Є. Барщевський – Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

На основе изучения, с помощью палеопедологического метода, семи новых опорных разрезов, а также корреляции их с изученными ранее разрезами близлежащих территорий описано строение и выполнена стратификация четвертичного покрова территории бассейна р. Ингул. Проанализированы палеогеографические условия и проведена реконструкция природных изменений территории басейна р.Ингул в плейстоцене. В описанных опорных разрезах выделено в пределах Приднепровской возвышенности 15 климатолитов, Причерноморской низменности – 16 климатолитов единой стратиграфической схемы плейстоцена.

Ключові слова: 
четвертинні відклади, опорний розріз, кліматоліт, викопний ґрунт, басейн ріки, Інгул
Сторінки: 
20-26
Література: 

[collapsed title=Література:]

 1. Барщевська Н. М. Деякі нові дані про будову четвертинного покриву та геоморфологію долини р. Інгул у Причорномор’ї // Фізична географія та геоморфологія. – 2006. – Вип. 51. – С. 195-201.
 2. Барщевська Н. М. Аналіз новітньої геодинаміки в зв’язку з формуванням рельєфу території басейну р. Інгул // Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип 2. (74) – С. 94-103.
 3. Гапонов Є. А. 3 х верстове геологічне здіймання у районі Миколаєва – західна частина – 10, ХХХ ряд, влітку 1929 р. // Бюл. УРГРУ. – 1929. – No 3-4. – С. 19.
 4. Евсеев С.И. К геологии района Зиновьевск–Калиновка // Вісник УВГК. – 1927. – Вип. 10. – С. 75-83.
 5. Крокос В.І. Матеріали до дослідження грунтів України : у 10-и тт.– 1927. – Т. 1. – Вип. 5. – 326 с.
 6. Пасечный Г.В. Основные черты палеогеографии Причерноморья в позднем кайнозое // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск : Днепр. гос. ун-т, 1975. – С. 31-36.
 7. Пасечный Г.В. Палеогеография юго-запада СССР в позднем кайнозое // ХІ Конгресс ИНКВА : тез. докл. (Москва, авг. 1982 г.). – М. : Изд-во ВИНИТИ, 1982. – С. 249-250.
 8. Пасечный Г.В. Палеогеография юго-запада СССР в плиоцене и плейстоцене // Геология и рудоносность юга Украины. – Днепропетровск : Изд-во ДнГУ, 1986. – С.57-72.
 9. Пасечный Г.В. Палеогеографическая этапность (на примере неогена Украины): автореф. дисс. ... д-ра геогр. наук; АН УССР, Отделение географии. – К., 1986. – 48 с.
 10. Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України /Ж.М. Матвіїшина, Н.П. Герасименко, В.І. Передерій. та ін. – К.: Наукова думка, 2010. – 192 с.
 11. Рослий І. М. Леси та лесові породи вододільних рівнин басейну р. Інгульця у нижній течії // 13-а наукова сесія НДУ КДУ ім. Тараса Шевченка. Секція геогр.: тез. доп. – К.: Вид-во КДУ, 1956. – С. 37-39.
 12. Рослий І. М. Геоморфологічні особливості та четвертинні відклади правобережжя Нижнього Придніпров’я // Наук. щорічник КДУ за 1956 р. Геогр. ф-т. – К.: Вид-во КДУ, 1957. – С. 705-707.
 13. Сиренко Н.А., Турло С.И. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене. – К.: Наукова думка, 1986. – 186 с.
 14. Сіренко О.А. Паліностратиграфія нижньоплейстоценових відкладів зон лісостепу та змішаних лісів України // Аспекти геологічної науки на рубежі тисячоліть. – К.: Знання, 2001. – С. 26-34.
 15. Сиренко Е.  А. Палинологические исследования для стратификации нижне-средненеоплейстоценовых отложений Украинского щита // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України; НАН України, ІГН, Палеонтологічне тов-во України. – К.: Карбон, 2005. – С. 292-298.
 16. Сиренко Е.А. Фитостратиграфический аспект изучения верхнеплиоценовых – неоплейстоценовых отложений Украинского щита // Геологічний журнал. – 2009. – No3. – С. 65-78.
 17. Сиренко Е. А. Динамика ранненеоплейстоценового растительного покрова платформенной Украины (по палинологическим данным) // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти України. – К., 2009. – С. 373-382.
 18. Сіренко О.А., Бахмутов В.Г., Нікітченко І.М. Нові матеріали для вивчення неоплейстоценових відкладів позальодовикової зони Українського щита // Геологічний журнал. – 2008. – No4. – С. 113-122.

[/collapse]