І.А. Байдіков. ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОСНОВА ДЛЯ СЕРЕДНЬОМАСШТАБНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ РЕГІОНУ

https://doi.org/10.15407/ugz2015.03.023
Ukr. geogr. z. 2015, N3:23-32
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

І.А. Байдіков - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

У статті розглянуто особливості ландшафтної структури території Запорізької області в контексті її значення як інформативної основи для середньомасштабного картографування ландшафтів. Структуру ландшафтів області показано з урахуванням її фізико-географічного (ландшафтного) районування. З метою забезпечення інформативності картографічних матеріалів, що плануються до укладання, представлено характеристики ландшафтів на рівні основних одиниць районування – ландшафтних областей та окремих ландшафтних утворень: річкових долин, великих водосховищ, великих озер, лиманів, морських заток та кіс. Дослідження проведено у рамках науково-дослідної теми “Методологія середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів України”, що виконується відділом ландшафтознавства Інституту географії НАН України.

Ключові слова: 
ландшафт, ландшафтний комплекс, ландшафтна структура, карта ландшафтних комплексів, Запорізька область
Сторінки: 
23-32
Література: 
 1. Азовское побережье от Геническа до Новоазовска: атлас / Уклад. і підгот. до вид. ДНВП “Картографія” у 2004 році.; гл. ред. И. Гиль. – К.: Киевская военно-картографическая фабрика, 2004. – 48 с.
 2. Барановский В.А. Растительность руслового равнинного водохранилища (на примере Запорожского (Днепровского) водохранилища: монография. – Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2000. – 172 с.
 3. Білик Г.І. Рослинність Нижнього Придніпров’я / АН УССР. Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – К.: Вид-во Академії наук УРСР, 1956. – 180 с.
 4. Білик Г.І. Рослинність засолених ґрунтів України, її розвиток, використання та поліпшення. – К.: Вид-во Академії наук УРСР, 1963. – 299 с.
 5. Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України.– К.: Ніка-Центр, 2003. – 324 с.
 6. Воровка В.П. Геоэкологическое обоснование оптимизации экоинфраструктуры Запорожской области: дисс… канд. геогр. наук: спец. 11.00.11 “Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. – Симферополь, 2000. – 230 с.
 7. Геоморфологічна будова. Карта / В.П. Палієнко, А.В. Матошко, М.Є. Барщевський / Національний атлас України. – К.: ДНВП “Картографія”, 2007. – С 158-159.
 8. Гурова Д.Д. Зміни ландшафтів під впливом сільськогосподарського природокористування на території Запорізької області (кінець XVIII – початок XX ст.): автореф. дис. … канд. геогр. наук: спец. 11.00.01 “Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів”. – К., 2002. – 19 с.
 9. Ґрунти. Карта / О.О. Бацула, О.П. Канаш, Т.М. Лактіонова, В.В. Медведєв / Національний атлас України. – К.: ДНВП “Картографія”, 2007. – С. 188-189.
 10. Запорізька область. Природні умови та ресурси / Ю.І. Глущенко, В.Д. Войлошников, В.І. Галицький / Географічна енциклопедія України: В 3-х т. / [редкол.: О.М. Маринич (відп. ред.) та ін.]. – К.: “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1990. – Т. 2: З-О. – С. 28-29.
 11. Каталог річок України / уклад. Г.І. Швець, Н.І. Дрозд. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – 192 с.
 12. Ландшафти. Карта / О.М. Маринич, В.М. Пащенко, О.М. Петренко, П.Г. Шищенко / Національний атлас України. – К.: ДНВП “Картографія”, 2007. – С. 222-224.
 13. Ландшафтні комплекси. Карта / В.М. Пащенко, Г.О. Пархоменко / Атлас Запорізької області / Уклад. і підгот. до вид. ДНВП “Картографія” у 1997 році.; гол. ред. Веклич Л.М. – К.: Укргеодезкартографія, 1997. – С. 24.
 14. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: підруч. / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Знання, 2003. – 479 с.
 15. Новаківський Л.Я., Пилипенко М.І. Земельні ресурси Української РСР. – К.: Урожай, 1970. – 238 с.
 16. Природа УССР: Ландшафты и физико-географическое районирование / А.М. Маринич, В.М. Пащенко, П.Г. Шищенко и др.; отв. ред. А.М. Маринич. – К.: Наукова думка, 1985. – 222 с.
 17. Рослинність. Геоботанічне районування / О.І. Кошелев, Т.Д. Полянська, В.С. Ткаченко / Атлас Запорізької області / Уклад. і підгот. до вид. ДНВП “Картографія” у 1997 році; гол. ред. Л.М. Веклич – К.: Укргеодезкартографія, 1997. – С. 21.
 18. Рослинність. Карта / Я.П. Дідух, В.М. Мінарченко, В.В. Протопопова, В.С. Ткаченко, Ю.Р. Шеляг-Сосонко / Національний атлас України. – К.: ДНВП “Картографія”, 2007. – С. 198-199.
 19. Удосконалена схема фізико-географічного районування України / О.М. Маринич, Г.О. Пархоменко, О.М. Петренко, П.Г. Шищенко // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 1. – С. 16-20.
 20. Украина и Молдавия / отв. ред. А.М. Маринич и М.М Паламарчук. – М.: Наука, 1972. – 440 с.
 21. Физико-географическое районирование Украинской ССР: материалы по природному и экономико-географическому районированию СССР для целей сельского хозяйства / научн. ред. проф. Попов В.П. и др. – К.: Изд-во Киевского ун-та, 1968. – 683 с.
 22. Фізико-географічне районування. Карта / О.М. Маринич, Г.О. Пархоменко, В.М. Пащенко, О.М. Петренко, П.Г. Шищенко / Національний атлас України. – К.: ДНВП “Картографія”, 2007. – С. 228-229.
 23. Яценко А.В. О водно-болотной растительности долин степных рек Северо-Западного Приазовья // Природные условия и хозяйство Северо-Запада Приазовья: сб. научн. статей. / отв. ред. В.Д. Войлошников; Географическое общество СССР. Известия Мелитопольского отделения. – Л., 1972. – Вып. 2. – С. 52-54.