В.П. Палієнко, Р.О. Спиця. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ

https://doi.org/10.15407/ugz2015.04.003
Ukr. geogr. z. 2015, N4:03-09
Автори: 

В.П. Палієнко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Р.О. Спиця - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації - розкрити основні напрями, методи та критерії досліджень еколого-геоморфологічних передумов виникнення ризиків надзвичайних ситуацій з урахуванням регіональних особливостей території України. Наведено визначення понять «геоморфологічна небезпека», «геодинамічна небезпека», «геоморфологічний та неогеодинамічний ризики». Проаналізовано умови формування природних і природно-антропогенних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій залежно від лімітуючих і дестабілізаційних природних і природно-антропогенних чинників, диференційованості та парагенезів екстремальних процесів, стійкості природного середовища до антропогенних (техногенних) навантажень, активності у просторі та часі похідних природно-антропогенних процесів, що в комплексі спричинює різні рівні еколого-геоморфологічної напруженості. Новизна дослідження - обґрунтування доцільності виділення з урахуванням комплексу геоморфологічних і неогеодинамічних чинників трьох категорій території в Україні - з високим, помірним і незначним ризиком прояву екстремальних геоморфологічних процесів, що важливо враховувати при різних видах використання території.

Ключові слова: 
геоморфологічна небезпека, геоморфологічний ризик, неогеодинамічний ризик, еколого-геоморфодинамічна напруженість
Сторінки: 
03-09
Література: 

1. Goshovsky S.V., Rudko G.I., Presner B.M. (2002). Environmental safety of technogenic geosystems in connection with the catastrophic development of geological processes. Kyiv: PSC Nichlava. [in Ukrainian].
 [Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів.– К.: ЗАТ «Нічлава», 2002.– 624 с.]
2. Kendzera O.V. (2015). Seismic hazard and seismic protection in Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 3, 9-15. [in Ukrainian].
 [Кендзера О.В. Сейсмічна небезпека і сейсмічний захист в Україні // Укр. геогр. журн. – 2015, № 3. – С.9-15.
3. Kravchuk Ya. (2012). Geomorphology and paleogeography at Lviv University (1961-2011). Bulletin of the Lviv National University. Geographical Series. Issue 40. Part 1, 32-45. [in Ukrainian].
 [Кравчук Я. Геоморфологія і палеогеографія у Львівському університеті (1961–2011) // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 1. – С. 32-45.]
4. Kruzhalin V.I. (1997). Ecological-geomorphological analysis of the territory. Bulletin of the Moscow State University. Series 5. Geography, 4, 11-15. [in Russian].
 [Кружалин В.И. Эколого-геоморфологический анализ территории //Вестн.МГУ. Сер.5 География. – 1997. – №4. – С.11-15.]
5. Lebedeva Ye.L., Mikhalev D.V., Shvarev S.V. (2015). Tensions of geomorphological environments in the central sector of the Andes mountain range. Geomorphology, 2, 77-88. [in Russian].
 [Лебедева Е.Л., Михалев Д.В., Шварев С.В. Напряженность геоморфологических обстановок центрального сектора горной системы Анд // Геоморфология.– 2015. – №2. – С. 77-88.]
6. Likhacheva E.A., Timofeev D.A. (2004). Environmental geomorphology. Dictionary-reference. Moscow: Media-Press. [in Russian]. [Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. Экологическая геоморфология. Словарь-справочник. – М.: Медиа-ПРЕСС, 2004. – 240 с.]
7. Likhacheva E.A., Paliienko V.P., Chesnokova I.V. (2011). Morphogenesis in urban areas: study problems and challenges. Materials of XXXI RAS geomorphological commission meeting (Astrakhan, 5-9 October. 2011). Part II. Astrakhan, 300-303. [in Russian]. [Лихачева Э.А., Палиенко В.П., Чеснокова И.В. Морфогенез на урбанизированных территориях: проблемы и задачи изучения // Мат-лы ХХХІ Пленума геом. комис. РАН (Астрахань, 5-9 окт. 2011). ч.ІІ. – Астрахань, 2011. – с.300-303.]
8. Morphostructural-neotectonic analysis of Ukraine territory (conceptual principles, methods and implementation). Ed. V.P. Palisenko.(2013). Kyiv: Naukova Dumka. [in Ukrainian].
 [Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України (концептуальні засади, методи і реалізація) / за ред. В.П. Палієн-ко. – К.: Наукова думка, 2013. – 263 с.]
9. Paliienko E.T., Rudko G.I. Siletskyi Yu.A., Stetsyuk V.V. et al. Ed. V.V. Stetsyuk. (2010). Scientific school of environmental and engineering geomorphology at Taras Shevchenko Kiev National University. Kyiv: Publishing House Slovo. [in Ukrainian].
 [Наукова школа інженерної та екологічної геоморфології у Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка / Е.Т.Палієнко, Г.І.Рудько, Ю.А.Сілецький, В.В.Стецюк та ін.; за ред. В.В.Стецюка. – К.: Вид. Дім «Слово», 2010. – 80 с.]
10. Paliienko V.P., Barshchevskyi M.Ye., Matoshko A.V. et al. (2001). Principles and methods of geologic-geomorphological and morphostructural-neogeodynamic research in the areas of Ukraine nuclear power plants for revealing the destabilizing factors and solving the monitoring tasks. Ukrainian Geographical Journal, 3, 59-68. [in Ukrainian].
 [Приницпи та методи геолого-геоморфологічних і морфоструктурно-неогеодинамічних досліджень у районах АЕС України для виявлення дестабілізуючих факторів і рішення моніторингових задач / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський., А.В. Матошко та ін. // Укр. геогр. журн. – 2001. -№3, - С.59-68.]
11. Paliienko V.P. (2006). On the problem of neo-geodynamic risk. New geographical knowledge and research directions. Kiev: Publishing House Academperiodika, 232-241. [in Russian].
 [Палиенко В.П. К проблеме неогеодинамического риска // Новые географические знания и направления исследований. – К.: ИД «Академпериодика», 2006. – С. 232-241.]
12. Paliienko V.P., Spytsia R.O. (2009). Conceptual fundamentals and principles of diagnostics, certification and ranking of active tectonic faults. Ukrainian Geographical Journal, 2, 9-13. [in Ukrainian].
 [Палієнко В.П., Спиця Р.О. Концептуальні засади та принципи діагностики, паспортизації та ранжування неотектонічно активних розломів // Укр. геогр. журн. – 2009. – №2. – с.9-13.]
13. Paliienko V.P., Barschevskyi N.Ye., Spytsia R.A. (2010). Change of the relief and relief-forming processes on the territory of Ukraine in the twentieth and early twenty-first century. Changes in terrestrial systems in Eastern Europe. Ch. Ed. V.I. Lialko,. Kiev, 368-382. [in Russian].
 [Палиенко В.П., Барщевский Н.Е., Спица Р.А. Изменение рельефообразующих процессов и рельефа на территории Украины в ХХ и начале ХХІ в. / Изменения земных систем в Восточной Европе; отв. ред. В.И.Лялько. – К., 2010. – С. 368-382.]
14. Shuyskyi Yu.D., Yeliseieva G.V., Vykhovanets G.V., Ambros Yu.A. (2005). Development of coastal science in I.I. Mechnikov Odessa national (state) University. Bulletin of Odessa National University. Geography and geology series. V. 10, 6, 146-159. [in Russian].
 [Развитие береговедения в Одесском национальном (государственном) университете им. И.И.Мечникова / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Елисеева, Г.В. Выхованец, Ю.А.Амброз // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Сер. геогр. и геол. – 2005. – Т.10. – Вып.6. – С.146-159.]
15. Relief of human habitat (environmental geomorphology). Ch. Ed. E.A. Likhacheva, D.A. Timofeiev (2002). Moscow: Media-Press. [in Russian].
 [Рельеф среды жизни человека (экологическая геоморфология) / отв.ред. Э.А. Лихачева, Д.А. Тимофеев. – М.: Медиа-ПРЕСС, 2002. – 640 с.]
16. Rudko G.I., Adamenko O.M. (2008). Constructive geoecology: scientific fundamentals and practical implementation. Ed. G.I.Rudko. Chernivtsi: Society: Maklaut. [in Ukrainian].
 [Рудько Г.І., Адаменко О.М. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення / за ред. Г.І.Рудька. – Чернівці: Тов: «Маклаут», 2008. – 300 с.]
17. Stetsyuk V.V., Rudko G.I. (2004). Environmental geomorphology and protection of natural resources. Kyiv: Kyiv University publishing and printing center. [in Ukrainian]
 [Стецюк В.В., Рудько Г.І. Екологічна геоморфологія та охорона надр. – К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2004. – 191 с.]
18. The current dynamics of relief Ukraine. Ed. V.P. Paliienko (2005). Kyiv: Naukova Dumka. [in Ukrainian].
 [Сучасна динаміка рельєфу України.(за ред. В.П. Палієнко). – К.: Наукова думка, 2005. – 267 с.]
19. Chervaniov I.H., Kostrikov S.V., Vorobiov B.M. (2006). Fluvial geomorphosistems: research and development of Kharkiv geomorphological school. Kharkiv: Kharkiv National University Publishing. [in Ukrainian].
[Черваньов І.Г., Костріков С.В., Воробйов Б.М. Флювіальні геоморфосистеми: дослідження та розробки Харківської геоморфологічної школи. – Харків: Вид. ХНУ, 2006. – 322 с.]