С.М. Шевчук. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ІЗ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ (1936 – 2012 рр.)

https://doi.org/10.15407/ugz2015.04.031
Ukr. geogr. z. 2015, N4:31-39
Автори: 

С.М. Шевчук - Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Резюме: 

Мета публікації - висвітлити результати проведеного кількісно-структурного та наукометричного аналізу дисертаційних досліджень із суспільної географії (понад 600), захищених упродовж 1936 – 2012 років. Окреслено особливості підготовки наукових кадрів у цій галузі. Основний зміст дослідження присвячено кількісному аналізу захищених дисертаційних досліджень, оцінці їх динаміки в ХХ – на початку ХХІ ст. та виділенню відповідних етапів. Аналіз проблематики дисертаційних досліджень проведено, з одного боку, у контексті основних галузей суспільно-географічної науки, а з іншого, – крізь призму паспорту спеціальності 11.00.02 «економічна та соціальна географія». Вивчення дисертаційного фонду української суспільної географії дозволило також простежити два аспекти його територіальних особливостей: за місцем підготовки дисертацій та за територіальними межами об’єкта дослідження.Таке комплексне дослідження проведено вперше.

Ключові слова: 
українська суспільна географія, наукова школа, дисертація
Сторінки: 
31-39
Література: 

1. Rudenko L.H., Marynych O.M., Paliienko V.P. et al. (2009). Geographical Sciences at the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: Academperiodica. [in Ukrainian].
 [Географічна наука в Національній академії наук України / Л.Г. Руденко, О.М. Маринич, В.П. Палієнко та ін. – К.: Академ-періодика, 2009. – 252 с. ]
2. Zhupanskyi Ya. I. (1997). History of Geography in Ukraine: a textbook. Lviv: Svit. [in Ukrainian].
 [Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: навчальний посібник. – Львів: Світ, 1997. – 261 с.]
3. Nahirna V.P., Rudenko L.H. (2004). Dissertation research themes in line with contemporary social problems in Ukraine (specialties “Economic and Social Geography”, “Geographical cartography”, 1992 - 2002). Ukrainian Geographical Journal, 2, 60 – 74. [in Ukrainian].
 [Нагірна В.П., Руденко Л.Г. Тематика дисертаційних досліджень в руслі сучасних суспільних проблем в Україні (спеціаль-ності «економічна і соціальна географія», «географічна картографія», 1992 – 2002) // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 2. – С.60 – 74.]
4. Oliynyk Ya.B., Krasnopolska N.V. (2007). Geographical science in Ukraine: formation and development. Kyiv: Nika-Center. [in Ukrainian].
 [Олійник Я.Б., Краснопольська Н.В. Географічна наука в Україні: становлення і розвиток. – К.: Ніка- Центр, 2007. – 148 с.]
5. Oliynyk Ya.B., Shevchuk S.M. (2010). Theoretical approaches to understanding the essence of scientific school essence in geography. Geography and modernity. Coll. sci works of M.P. Dragomanov National Pedagogical University, 24, 6 – 11. [in Ukrainian].
 [Олійник Я.Б., Шевчук С.М. Теоретичні підходи до розуміння сутності наукової школи в географії // Географія та сучасність // Зб. наук. праць Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – 2010. – Вип. 24. – С. 6–11. ]
6. Oliynyk Ya.B., Shevchuk S.M. (2011). Methodological fundamentals of social geographydevelopment in Ukraine in the XX century: Textbook. Kyiv: BGL Obrii. [in Ukrainian].
 [Олійник Я.Б., Шевчук С.М. Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у ХХ столітті: Навчальний посіб-ник. – К.: ВГЛ Обрії, 2011. – 168 с.]
7. Oliynyk Ya.B., Shevchuk S.M. (2012). Methods of scientific schools study in the history of Ukrainian social geography. Journal of economic and social geography, 13 (2), 9 – 14. [in Ukrainian]
 [Олійник Я.Б., Шевчук С.М. Методи вивчення наукових шкіл в історії української суспільної географії // Часопис економічної та соціальної географії. – 2012. – Вип. 13 (2). – С. 9 – 14.]
8. Oliynyk Ya.B., Shevchuk S.M. (2013). Methodological fundamentals historical0scientific research in social geography (on the example of the scientific schools study). Economic and social geography. Sci papers coll., 2 (67), 3 – 12. [in Ukrainian].
 [Олійник Я.Б, Шевчук С.М. Методологічні основи історико-наукових досліджень у суспільній географії (на прикладі вивчен-ня наукових шкіл) // Економічна та соціальна географія. Наук. зб. – 2013. – Вип. 2 (67). – С. 3 – 12.]
9. Oliynyk Ya.B., Shevchuk S.M. (2013). Scientific schools as a history of geography study object. History of Ukrainian geography. Ukrainian Journal, 27, 23 – 32. [in Ukrainian].
 [Олійник Я.Б., Шевчук С.М. Наукові школи як об’єкт дослідження в історії географії // Історія української географії. Все-український часопис. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 23 – 32.]
10. Pistun M.D. (2004). Background and reasons of Ukrainian economic and geographical schools formation in the 20-ies of XX century.Ukrainian Geographical Journal, 3, 68 – 74. [in Ukrainian].
 [Пістун М.Д. Передумови та аргументи формування української економіко-географічної школи в 20-х роках ХХ століття // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 3. – С. 68–74.]
11. Pistun M.D. (2009). The development of human geography in Ukraine in the XX – beginning of XXI century. Kyiv: VC Kyiv National University. [in Ukrainian].
 [Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у ХХ – на початку ХХІ сторіччя. – К.: ВЦ Київ. нац. ун-ту, 2009. – 112 с.]
12. Pugach S. (2005). C. Approaches to Ukraine economic and social geography’s structure of scientific potential evaluation. History of Ukrainian geography. Ukrainian Journal, 11, 80 – 84. [in Ukrainian].
 [Пугач С. Підходи до оцінки структури наукового потенціалу економічної і соціальної географії України // Історія українсь-кої географії. Всеукраїнський часопис. – Тернопіль. – Вип. 11. – 2005. – С. 80 – 84.]
13. Shabliy O.I. (2001). Social geography: theory, history, Ukrainian studio. Lviv: Ivan Franko Lviv National University VC. [in Ukrainian].
 [Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2001. – 744 с.
14. Shabliy O.I. (2004). Lviv socio-geographical school (to 60th anniversary of the Ivan Franko Lviv National University economic and social geography department). Lviv: Ivan Franko Lviv National University VC.[in Ukrainian].
 [Шаблій О.І. Львівська суспільно-географічна школа (до 60-річчя кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ імені Іва-на Франка). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 168 с.]
15. Shevchuk S.M. (2012). Recent directions of scientific schools research in Ukrainian social geography. Ukraine: geography of goals and opportunities. Coll. of sci. papers, V. 3. Nizhyn. SP Lysenko MM. 405 - 409. [in Ukrainian].
 [Шевчук С.М. Актуальні напрямки досліджень наукових шкіл в українській суспільній географії // Україна: географія цілей і можливостей. Зб. наук. праць. – Ніжин: ФОП «Лисенко М.М.», 2012. – Т. ІІІ. – С. 405 – 409.]
16. Shevchuk S.M. (2012). Scientific schools study in Ukrainian social geography: problem setting. History of Ukrainian geography. Ukrainian Journal, 25, 19 – 22. [in Ukrainian].
 [Шевчук С.М. Вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії: постановка проблеми // Історія української гео-графії. Всеукраїнський часопис. – Тернопіль, 2012. – Вип. 25. – С. 19 – 22.]
17. Shevchuk S.М. (2013). Scientific school of Ukrainian scientific research institute of geography and cartography. Poltava: V.G.Korolenko PNPU. [in Ukrainian].
 [Шевчук С.М. Наукова школа Українського науково-дослідного інституту географії та картографії. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – 270 с.]
18. Yaromenko O.V. (2007). Socio-geographic research of the academician M.M. Palamarchuk scientific school: Auth. thesis ... candidate of geogr. sci., 11.00.13; Ivan Franko Lviv National University. [in Ukrainian[.
 [Яроменко О.В. Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М.М. Паламарчука: автореф. дис... канд. геогр. наук, 11.00.13; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2007. – 20 с.]