Л.Г. Руденко, К.А. Поливач. ПРИРОДНА СПАДЩИНА: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ КАРТОГРАФУВАННЯ В УКРАЇНІ

https://doi.org/10.15407/ugz2015.04.040
Ukr. geogr. z. 2015, N4:40-49
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
К.А. Поливач - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета цього дослідження - розвиток методичних засад атласного картографування природної спадщини з обґрунтуван-ням підходів щодо напрямів розвитку картографування природної спадщини (ПС), які реалізуються в Інституті географії НАН України на основі аналізу і змістовної інтерпретації поняття «природна спадщина», вивчення та узагальнення міжнародного досвіду тематичного картографування ПС. Визначено критерії, яким мають відповідати природні об’єкти для включення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Охарактеризовано систему природоохоронних територій та об’єктів України. Акцентовано увагу на важливості картографічних методів при вивченні природної спадщини, узагальнено міжнародний та вітчизняний досвід у цій сфері. Новизною є обґрунтування методичних підходів до створення Атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина», започаткованого в Інституті географії НАН України, його змісту та структури.

Ключові слова: 
природна спадщина, атласне картографування, природоохоронні території та об’єкти, природно-заповідний фонд
Сторінки: 
40-49
Література: 

1. Bronnikova V.K. Sveshnikov V.V. (2003). Experience of natural heritage mapping. A.A. Liuty and mapping of Russia’s heritage. Moscow: Institute of Heritage, 45-60. [in Russian].
 [Бронникова В.К., Свешников В.В. Опыт картографирования природного наследия / В кн.: А.А. Лютый и картографирование наследия России. – М.: Институт Наследия, 2003. – С.45-60.]
2. Vasiliuk O. et al. Ed. O. Kravchenko (2015). Identifying areas suitable for declaring them objects of natural reserve fund, instructive and methodological materials. Lviv: Manuscript. [in Ukrainian].
 [Виявлення територій, придатних для оголошення об’єктами природно-заповідного фонду: інструктивні та методичні мате-ріали / О. Василюк та ін.; за заг. ред. О. Кравченко. − Львів: Манускрипт, 2015. – 79 с. ]
3. Elchaninov A.I. (2013). Mapping of Cultural and Natural Heritage of Russia. Geodesy and Cartography, 2, 39-47. [in Russian]. Ельчанинов А.И. Картографирование культурного и природного наследия России // Геодезия и картография. – 2013. – №2. – С. 39-47.
4. Leonenko V.B., Stetsenko M.P., Voznyi Yu.M. (2003). Atlas of objects of the naturally-protected fund of Ukraine. Kyiv: Kyiv University publishing and printing center. [in Ukrainian].
 [Леоненко В.Б., Стеценко М.П., Возний Ю.М. Атлас об’єктів природно-заповідного фонду України. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 72 с.]
5. Leonenko V.B., Stetsenko M.P., Voznyi Yu.M. (2003). Annex to the Atlas of objects of the naturally-protected fund of Ukraine. Kyiv: Kyiv University publishing and printing center. [in Ukrainian].
 [Леоненко В.Б., Стеценко М.П., Возний Ю.М. Додаток до Атласу об’єктів природно-заповідного фонду України. – К.: Видав-ничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 119 с.
6. Mazurov Yu.L. (2006). Natural and cultural heritage as a factor in development of nature management: methodological issues and management practices: dis. ... Dr. of geographical sciences: 25.00.24. M.V. Lomonosov Moskow state University, Moscow. [in Russian].
 [Мазуров Ю.Л. Природное и культурное наследие как фактор развития природопользования: вопросы методологии и прак-тики управления: дис. ... д-ра геогр. наук: 25.00.24 / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова – М., 2006. – 344 с.]
7. Mazurov Yu.L., Maksakovskyi N.V. (2002). World natural heritage in Russia. Proceedings of the RAS Academy of Sciences. Geography Series. 2. [in Russian].
 [Мазуров Ю.Л., Максаковский Н.В. Всемирное природное наследие в России // Известия Академии наук РАН. Серия Гео-графия. – 2002. – № 2.]
8. The National Atlas of Russia. In 4 v. Volume. 2. Nature. Ecology. (2009). Moscow: Roskartografia. [in Russian].
 [Национальный атлас России. В 4-х т. Том. 2. Природа. Экология. – М.: Роскартография, 2007. – 495 с.]
9. The National Atlas of Russia. In 4 v. Volume 4. History. Culture. (2007). Moscow: Roskartografia. [in Russian].
 [Национальный атлас России. В 4-х т. Том 4. История. Культура. – М.: Роскартография, 2009. – 496 с.]
10. The National Atlas of Ukraine. Ch. Ed. L.H. Rudenko (2007). Kyiv: SSPE Cartografia. [in Ukrainian].
 [Національний атлас України / Гол. ред. Л.Г.Руденко. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – 440 с.]
11. UNESCO World Heritage sites in Ukraine: list (2014). Kyiv: Kyiv National University of Culture and Arts publishing center. [in Ukrainian].
 [Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні: пам’ятка. – К.: Вид. центр КНУКіМ, 2014. – 71 с.
12. Polyvach K.A. (2005). Mapping of Ukraine historical and cultural heritage. Ukrainian Geographical Journal, 3, 60-66. [in Ukrainian].
 [Поливач К.А. Картографування історико-культурної спадщини в Україні // Укр. геогр. журн. – 2005. – №3. – С. 60-66.
13. Vasilyuk O., Kostiushyn V., Norenko K., Pliga A., Prekrasna Ye., Kolomitsev G., Fatikova M. (2012). Kyiv region natural reserve areas. Kyiv: NECU. [in Ukrainian]
 [Природно-заповідний фонд Київської області. / О. Василюк, В. Костюшин, К. Норенко, А. Плига, Є. Прекрасна, Г.Коломицев, М. Фатікова. – К.: НЕЦУ, 2012. – 338 с.]
14. Ukraine nature reserve fund: territories and objects of national importance (2009). Ministry of Environmental Protection of Ukraine. Kyiv Center for environmental education and information. [in Ukrainian].
 [Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення / М-во охорони навколишнього природного середовища України. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2009. – 331 с.]
15. Wimbledon V.A.P., Gerasimenko N.P., Ischenko A.A. et al. (1999). Problems of the Ukraine geological heritage protection. Kyiv: DNU MFN of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 [Проблеми охорони геологічної спадщини України / В.А.П. Уїмблдон, Н.П. Герасименко, А.А. Іщенко та ін. – К.: ДНУ РНС НАН України, 1999. – 129 с.]
16. Rudenko L.H., Polyvach K.A. (2011). Perspective directions of thematic atlas mapping in Ukraine. Journal of Geodesy and Cartography, 4, 10-15. [in Ukrainian].
 [Руденко Л.Г., Поливач К.А. Перспективні напрями атласного тематичного картографування України // Вісник геодезії та картогра-фії. – 2011. – № 4. – С. 10-15.]
17. Rudenko L.H., Bochkovska A.I., Zapadniuk S.O., Polivach K.A. (2014). Thematic atlas «Ukraine’s population and its natural and cultural heritage»: raising issue and main work directions. National mapping: status, problems and development prospects. Collection of scientific papers. Kyiv: SSPE «Cartography». Iss. 6. 92-94. [in Ukrainian].
 [Тематичний атлас «Населення України та його природна і культурна спадщина»: постановка питання та головні напрями робіт / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, С.О. Западнюк, К.А. Поливач // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – К.: ДНВП «Картографія», 2014. – Вип. 6. – С. 92-94.]
18. Chibiliov A.A. (2010). Key landscape territories as a fundamental basis of Russia’s natural heritage. Use and protection of Russia’s natural resources, 6, 38-41. [in Russian].
 [Чибилёв А.А. Ключевые ландшафтные территории как фундаментальная основа природного наследия России // Использо-вание и охрана природных ресурсов в России. – 2010. – № 6. – С. 38-41.]
19. IBA of Ukraine territory: areas important for species diversity conservation and quantitative wealth of birds. Ch. Editor O. Mykytiuk (1999). Kyiv: SoftART. [in Ukrainian].
 [IBA території України: території, важливі для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів» / Відп. редактор О. Микитюк. – К.: СофтАРТ, 1999. – 324 с.]