Л.С. Рибченко, С.В. Савчук. ПОТЕНЦІАЛ ГЕЛІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

https://doi.org/10.15407/ugz2015.04.016
Ukr. geogr. z. 2015, N4:16-23
Автори: 
Л.С. Рибченко - Український гідрометеорологічний інститут, Київ;
С.В. Савчук - Український гідрометеорологічний інститут, Київ.
Резюме: 
Мета публікації − оцінка геліоенергетичного потенціалу території України з визначенням перспектив розвитку геліоенергетики. У сучасних умовах, коли важливого значення набуває питання енергетичної незалежності України, розвиток геліонергетики є перспективним напрямком використання природного потенціалу відновлювальних джерел енергії. У відповідних таблицях представлені спеціалізовані показники геліоенергетичних кліматичних ресурсів за 1961−1990 рр. та їх значення на окремих станціях спостереження. Визначено внесок прямої сонячної радіації в складі сумарної за радіаційно-теплий період (квітень − вересень). У зв’язку зі зміною радіаційних характеристик наведено значення спеціалізованих показників за 1991−2014 рр. Встановлене на основі моніторингу сонячної радіації на початку ХХІ ст. збільшення складових радіаційного режиму, що зумовлюють доцільність використання геліоенергетичних ресурсів, є підставою для розвитку геліоенергетики на більшій частині території країни.
Ключові слова: 
геліоенергетичні ресурси, спеціалізовані показники геліоенергетичних ресурсів, пряма і сумарна сонячна радіація, тривалість сонячного сяйва
Сторінки: 
16-23
Література: 
1. Atlas of the energy potential of renewable and alternative energy sources (2005). Kiev: Institute of renewable energy of NASU. [in Ukrainian]. 
 [Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії. – К.: Ин-т возобновляемой энергетики НАНУ. – 2005. – 44 с.]
2. Atlases of heat and sunny climates in Russia. Ed. M.M. Borisenko, V.V. Stadnik (1997). SPb.: Publisher MGO. [in Russian]. 
 [Атласы теплового и солнечного климатов России / Под ред. М.М. Борисенко, В.В. Стадник. - СПб.: Изд ГГО, 1997. – 173 с.]
3. Berliand T.G., Stadnik V.V. (2001). Climatic studies of radiation and heat Earth balance. Modern research Main Geophysical Observatory. V.2. SPb., 273-296. [in Russian]. 
 [Берлянд Т.Г., Стадник В.В. Климатические исследования радиационного и теплового баланса Земли // Современные исследования Главной геофизической обсерватории. Т.2. – СПб., 2001. – С. 273-296.]
4. Volevakha M.M., Goisa M.I. (1967). Energy resources of Ukraine climate. Kyiv: Naukova Dumka. [in Ukrainian]. 
 [Волеваха М.М., Гойса М.І. Енергетичні ресурси клімату України. – К.: Наук. думка, 1967. – 132 с.
5. Dzenzerskyi V.A. (2007). Prospects of solar power development in Ukraine. Science and innovations, 3, 36-42. [in Russian]. [Дзензерский В. А. Перспективы развития солнечной электроэнергетики в Украине // Наука та інновації. – 2007. – № 3. – С.36-42.]
6. Dmytrenko L.V. (2005). Solar power resources. Ukraine climate. Ed. V.M. Lipinskyi, V.A. Diachuk, V.M. Babichenko. Kyiv: Rajewski Publishing, 267-274. [in Ukrainian]. 
 [Дмитренко Л.В. Геліоенергетичні ресурси / У кн.: Клімат України. За ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. – К.: Вид-во Раєвського, 2005. – С. 267-274.]
7. Dmytrenko L.V., Barandich S.L. (2007). Assessment of solar power climatic resources in Ukraine. Scientific papers the Ukrainian research hydrometeorological institute, 256, 121-129. [in Ukrainian]. 
 [Дмитренко Л. В., Барандіч С. Л. Оцінка кліматичних ресурсів сонячної енергії в Україні // Наук. праці Укр. н.-д. гідрометео-ролог. ін-ту. – 2007. – Вип. 256. – С. 121-129].
8. Karelin A.I., Karelin V.A., Domashev Ye.D. et al. (2004). Karelin-process – new technology of a large-scale solar energy development. Innovative development of fuel and energy sector: challenges and opportunities. Kiev: Znania Ukraini, 135-138. [in Russian]. 
 [«Карелин-процесс» – новая технология масштабного освоения солнечной энергии / А.И. Карелин, В.А. Карелин, Е.Д.До-машев и др. // Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности. – К.: Знания Украины, 2004. – С.135-138.]
9. Abakumova G.M., Gorbarenko Ye.V., Nezval Ye.I., Shilovtseva O.A. (2012). Climatic resources of solar energy in the Moscow region. Moscow: Knizhny dom LIBROKOM. [in Russian]. 
 [Климатические ресурсы солнечной энергии Московского региона / Г.М.Абакумова, Е.В.Горбаренко, Е.И.Незваль, О.А.Шиловцева. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. - 312 с.]
10. Kudria T.S., Reztsov V.F. Surzhyk T.V. (2005). Some features of solar energy transformation in the elements of solar collectors and solar batteries. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 3, 88-92. [in Ukrainian]. 
 [Кудря Т.С., Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В. Деякі особливості трансформації енергії сонячного випромінювання в елементах сонячних колекторів і фотобатарей // Доповіді НАН України. – 2005. – № 3. – С.88-92.]
11. Mkhitarian N.M. (1999). Alternative and renewable energy sources. Kiev: Naukova Dumka. [in Russian]. 
 [Мхитарян Н.М. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников. – К.: Наук. думка, 1999. – 314 с.]
12. Pivovarova Z.I. (1984). Development of climatic parameters for potential solar radiation energy resources evaluation on the territory of the USSR. Proceedings of XII conference on actinometry. Irkutsk, 57-61. [in Russian]. 
 [Пивоварова З.И. Разработка климатических параметров для оценки потенциальных ресурсов энергии солнечной радиации на территории СССР / В кн.: Материалы ХІІ совещания по актинометрии. – Иркутск. – 1984. – С. 57-61.]
13. Selikhov Yu.A., Kotsarenko V.A. (2006). Evaluation of the solar collectors’ thermal energy conversion effectiveness. Ecological technologies and resource conservation 1, 8-12. [in Russian]. 
 [Селихов Ю.А., Коцаренко В.А. Оценка эффективности теплоэнергетического преобразования солнечных коллекторов // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2006. - № 1. - С. 8-12.]
14. Sukhin Ye.I. (2004). Alternative energy in the state economic security provision. Kiev: Znania Ukraini. [in Russian]. 
 [Сухин Е.И. Нетрадиционная энергетика в обеспечении экономической безопасности государства. – К.: Знания Украины, 2004. – 299 с.]
15. Shchokin A.R. (2005). Decisions and Directives of the European Union to create favorable conditions for energy produced from renewable energy sources use that must be considered on the Ukraine’s way to join the European Union. Energy efficiency 2005. Coll. sci. intern. sp. Int. sci-tech conf., Odesa, October 14, 2005 Odesa, 22-28. [in Ukrainian]. 
 [Щокін А.Р. Рішення та Директиви Європейського Союзу щодо створення сприятливих умов використання енергії, вироб-леної з відновлюваних джерел енергії, які необхідно враховувати на шляху України до вступу у Європейський Союз // Енергоефективність’2005 // Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-техн. конф., м. Одеса, 14 жовтня 2005 р. – Одеса, 2005. – С.22-28.]
16. Encyclopedia of the Russian Federation climatic resources. (2005). Ed. N.V. Kobysheva, K.S. Khairullina. St. Petersburg: Gidrometeoizdat. [in Russian]. 
 [Энциклопедия климатических ресурсов Российской Федерации / под ред. Н.В. Кобышевой, К.Ш. Хайруллина. − Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат. 2005. −319 с.]