С.П. Позняк. ЧОРНОЗЕМИ УКРАЇНИ: ГЕОГРАФІЯ, ГЕНЕЗА І СУЧАСНИЙ СТАН

https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.009
Ukr. geogr. z. 2016, N1:09-13
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

С.П. Позняк - Львівський національний університет імені Івана Франка

Резюме: 

Мета публікації – узагальнити  дослідження чорноземів України з історії їх вивчення, генези, географії, складу, властивостей, функцій у біосфері, використання, збереження та охорони. Висвітлено історію вивчення чорноземів, починаючи від витоків вчення про ґрунти, які передували В. В. Докучаєву, а саме праць українських вчених Н.Д.Бо-рисяка і І.Ф. Леваковського та пізніших праць Л. Бубера, Г. Махіва. Подано загальну морфогенетичну характеристику чорноземів, що полягає в характерному габітусі, тобто в його особливій конституції, поставі, потужності, унікальних властивостях і високій родючості. Охарактеризовано стадійність у розвиткові чорноземів, зокрема стадія екстенсивного і агротехнологічного використання їх, що зумовлює інтенсивний прояв деградаційних процесів: ерозії, дефляції, ущільнення, дегуміфікації, знеструктурення тощо. Новизна дослідження полягає у розкритті ролі й значення чорноземів у світі ґрунтів як феномена природи, ідеалу ґрунту, годувальника і засобу праці.

Ключові слова: 
чорноземи, феномен природи, морфологія, властивості, ідеал досконалості, естетична цінність, деградація, ерозія
Сторінки: 
09-13
Література: 

1. Dokuchaiev V. V. (1950). Russian chernozem. Works. Vol. 3. Moskow, Leningrad. [In Russian]. [Докучаев В. В. Русский чернозем / Сочинения. – Т. 3. – М.–Л., 1950. ]
2. Krupenikov I. A. (2008). Chernozems. Appearance, perfection, tragedy degradation, path of protection and rehabilitation. Kishineu: Pontos. [In Russian]. [Крупеников И. А. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения. – Кишинэу: Pontos, 2008. – 288 с.]
3. Makhov G. G. (1930). Soils of Ukraine. Kyiv: Rad. pysmennyk. [In Ukrainian]. [Махов Г. Г. Ґрунти України. – К. : Рад. письменник, 1930. – 330 с]
4. Nosko B. S. (2006). Anthropogenic evolution of chernozems. Kharkiv. [In Ukrainian]. [Носко Б. С. Антропогенна еволюція чорноземів. – Харків, 2006. – 240 с.]
5. Pozniak S. P. (1997). Irrigated chernozems of South-Western Ukraine. Lviv: VNTL. [In Russian]. [Позняк С. П. Орошаемые чeрноземы юго-запада Украины. – Львов : ВНТЛ, 1997. – 240 с.]
6. Pozniak S. (2008). Chernozems. Environmental Encyclopaedia. Kyiv, Vol. 3. 368-369. [In Ukrainian]. [Позняк С. П. Чорноземи / Екологічна енциклопедія. – К., 2008. – Т. 3. – С. 368–369.]
7. Pozniak S. P. (2015). Soils in the modern changing world. Collection of Works Genesis, geography and ecology of soils. Lviv, Vol. 5, 202-206. [In Ukrainian]. [Позняк С. П. Ґрунти в сучасному мінливому світі // Зб. наук. праць «Генеза, географія та екологія ґрунтів». – Львів, 2015. – Вип. 5. – С. 202–206.]