О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВАЛОВІ ЗБОРИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР: АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.014
Ukr. geogr. z. 2016, N1:14-22
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.Г. Тараріко - Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Київ;
Т.В. Ільєнко - Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Київ;
Т.Л. Кучма - Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації полягає в аналізі та оцінюванні впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем та ризиків щодо урожайності зернових культур. Методика досліджень – використання супутникової інформації, кліматичних моделей, даних довгострокових агротехнічних дослідів та статистичної інформації. Результати: представлено оцінку закономірності змін клімату, їх впливу на розвиток рослинності, урожайності зернових культур, а також прогноз їх валових зборів на ближню й віддалену перспективу з використанням супутникових даних NOAA. Розглянуто ризики виникнення деградаційних процесів та адаптаційні заходи з пом’якшення їх дії на продуктивність агроекосистем. Запропоновано механізм запровадження ґрунто-водоохоронної організації території землекористування та виконання моніторингу впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем з використанням супутникових даних.

Ключові слова: 
агроекосистема, агроландшафт, зернові культури, температура повітря, опади, ґрунт, деградація ґрунтів, ерозія ґрунтів, клімат
Сторінки: 
14-22
Література: 

1. Bezuglyi M.D., Prysiazhniuk M.V. (2012). The current state of reform of the Ukraine agro-industrial complex. Kyiv: Agrarna nauka. [In Ukrainian]. [Безуглий М.Д., Присяжнюк М.В. Сучасний стан реформування аграрно-промислового комплексу України. – К.: Аграрна нау-ка, 2012. – 46 с.]
2. Vyshkvarkova O.V. (2014). Extreme precipitation and its climatic features on the territory of Ukraine. Auth. Dis. ... Cand. Geogr. Sci. Sevastopol. [In Ukrainian]. [Вишкваркова О.В. Екстремальні опади та їх кліматичні особливості на території України: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Морський гідрофізичний інститут. – Севастополь, 2014. – 15 c.]
3. Vozhegova R.A. (2012). Adaptation of the steppe zone farming to the increased aridity of climate conditions. http://unt.org.ua/adaptats-ya-zemlerobstva-stepovo-zoni-do-umov-p-dvishchennya-posushlivost-kl-matu [in Ukrainian]. [Вожегова Р.A. Адаптація землеробства степової зони до умов підвищення посушливості клімату, 2012. http://unt.org.ua/adaptats-ya-zemlerobstva-stepovo-zoni-do-umov-p-dvishchennya-posushlivost-kl-matu]
4. Second Ukraine National communication on the Climate Change. (2006). Kyiv. Interpress LTD. [In Ukrainian]. [Друге Національне повідомлення України з питань зміни клімату. – К.:Інтерпрес ЛТД , 2006.]
5. Pachauri R.K., Raizinger A. and core group of authors. (2007). Climate Change, 2007: Summary Report. Contribution of Workgroups I, II, III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental panel of experts on climate change. Geneva, Switzerland. IPCC. [In Russian]. [Изменение климата, 2007: Обобщающий доклад. Вклад рабочих групп I, II, III в Четвертый доклад об оценке Меж-правительственной группы экспертов по изменению климата / Р.К.Пачаури, А.Райзингер и основная группа авторов. – Женева, Швейцария: МГЭИК, 2007. – 104 с.]
6. Kononova N.K. (2002). Northern Hemisphere atmospheric circulation fluctuations in the years 1899-2002. Extreme periods. Proceedings of the World Conference on Climate Change. Moscow, 411. [in Russian]. [Кононова Н.К. Флуктуации циркуляции атмосферы Северного полушария за 1899-2002 гг. Экстремальные периоды // Мате-риалы Всемирной конференции по изменению климата. – М.: 2002. – С.411.]
7. Tarariko O.H., Syrotenko O.V., Ilienko T.V., Velichko V.A. (2012). Space monitoring of the drought phenomena. Journal of Agricultural Science, 10, 16-20. [In Ukrainian]. [Космічний моніторинг посушливих явищ / О.Г.Тараріко, О.В. Сиротенко, Т.В.Ільєнко, В.А. Величко // Вісник аграрної науки. – 2012. – №10. – С.16–20.]
8. Melnik P.P., Orliuk M.I., Romenets A.A. (2012). The influence of the Earth’s magnetic field on the winter wheat yield in Ukraine. The balanced nature management, 1. 53-61. [In Ukrainian]. [Мельник П.П., Орлюк М.І., Роменець А.А. Вплив магнітного поля Землі на врожайність пшениці озимої на території України // Збалансоване природокористування. –2012. – №1. – С.53-61.]
9. Methods to assess the suitability of degraded and unproductive lands for creation of forest-irrigative plantations (Guidelines). (2006). Kyiv. [In Ukrainian]. [Методика оцінки придатності деградованих та малопродуктивних земель для створення лісомеліоративних насаджень (Методичні рекомендації). – К., 2006. – 28 с.]
10. Poliovyi A.M., Kulbida M.I., Adamenko T.I. Trofimova I.V. (2007). Modelling the climate change impact on agro-climatic growing conditions and photosynthetic productivity of winter wheat in Ukraine. Ukrainian Hydrometeorological journal, 2, 76-91. [In Ukrainian]. [Моделювання впливу зміни клімату на агрокліматичні умови вирощування та фотосинтетичну продуктивність озимої пше-ниці в Україні / А.М. Польовий, М.І. Кульбіда, Т.І. Адаменко, І.В Трофімова // Укр. гідрометеорол. журн. – 2007. – №2. – С. 76–91.]
11. Petrychenko V.F., Bezuglyi M.D., Zhuk V.M., Ivashchenko O.O. (2012). The new strategy of grain and oilseed crops production in Ukraine. Kyiv: Agrarna nauka. [In Ukrainian]. [Нова стратегія виробництва зернових та олійних культур в Україні / В.Ф.Петриченко, М.Д.Безуглий, В.М.Жук, О.О.Іващенко. – К.:Аграрна наука, 2012. – 48 с.]
12. Assessing the impact of climate change on Ukraine’s industries: monograph. Ed. S.M. Stepanenko, A.M. Poliovyi. (2011). Odesa: Ecologiia. [In Ukrainian]. [Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: монографія / за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. – Одеса: Екологія, 2011. – 696 с.]
13. Fifth Ukraine National communication on Climate Change. SEIA. www.seia.gov.ua/seia/doccatalog/document/id=632557 [in Ukrainian]. [П’яте Національне повідомлення України з питань зміни клімату. –Держекоінвестагентство. www.seia.gov.ua/seia/doccatalog/document/id=632557]
14. Strutynska V.M. (2008). Impact of the climate change on thermal and ice regime of the Dnieper River Basin rivers (in Ukraine) since the second half of the XX century. Auth. Thesis ... cand. geogr. sciences: 11.00.07. Taras Shevchenko Kyiv. Nat. University. - Kyiv. [In Ukrainian]. [Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини ХХ ст.: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07. – Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 20 с.]
15. Tarariko Yu. O. (2011). Energy saving agro-ecosystems. Evaluation and rational use of Ukraine agro-resource potential. Kyiv: SIA. [In Ukrainian]. [Тараріко Ю.О. Енергозберігаючі агроекосистеми. Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу України. – К.: ДІА, 2011. – 576 с.]
16. Tarariko O.H., Moskalenko V.M. (2002). Catalogue of measures to optimize the agricultural landscapes structure and protect land from erosion. Kyiv: Fitosotsiotsentr. [In Ukrainian]. [Тараріко О.Г., Москаленко В.М. Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії. – К.:Фітосоціоцентр, 2002. – 69 с.]
17. AVHRR Level 1b Product Guide Ref.: EUM/OPS-EPS/MAN/04/0029 Issue: v3A    Date: 21 Jan 2011. http://oiswww.eumetsat.org/WEBOPS/eps-pg/AVHRR/AVHRR-PG-6ProdFormDis.htm
18. Grunewald K., Bastian O. (2015). Ecosystem assessment and management as key tools for sustainable landscape development: F case study of the Ore Mountains region in Central Europe. J. Ecological Modelling, 295, 151-162.
19. Kogan F.N. (1997). Global drought watch from space. Bulletin of the American Meteorological Society, 78, 621–636.