В.П. Палієнко, Р.О. Спиця, Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко. ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ, ГЕОДИНАМІЧНІ ТА ГЕОХІМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.023
Ukr. geogr. z. 2016, N1:23-28
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.П. Палієнко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Р.О. Спиця - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Е.Я. Жовинський - Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка Національної академії наук України, Київ;
Н.О. Крюченко - Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета цієї публікації – обґрунтувати необхідність комплексних спеціалізованих геоморфологічних, геодинамічних і геохімічних досліджень з метою оцінювання стану навколишнього середовища, визначення раціональних комплексів методів для виявлення просторово-часових особливостей прояву небезпечних процесів і виникнення надзвичайних ситуацій. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні доцільності поєднання геоморфологічних, геоди-намічних і геохімічних підходів до інтегрального оцінювання території з урахуванням синергетичної взаємодії небез-печних процесів, антропогенного навантаження і негативних наслідків впливу на середовище життєдіяльності людини.

Ключові слова: 
геоморфологічні, геодинамічні, еколого-геохімічні чинники небезпек і ризиків, стійкість і вразливість середовища, негативні наслідки
Сторінки: 
23-28
Література: 

1. Anthropogenic geomorphology (2013). Ch. Ed. E.A. Likhacheva, V.P. Palienko, I.I. Spasskaya. Moscow: Media-Press. [In Russian]. [Антропогенная геоморфология. Отв. ред. Э.А. Лихачева, В.П. Палиенко, И.И. Спасская. – М.: Медиа-Пресс, 2013. – 416 с.]
2. Zhovinskyi E.Ya., Kuraieva I.V. (2002). Geochemistry of heavy metals in the soils of Ukraine. Kiev: Naukova Dumka. [In Russian]. [Жовинский Э.Я., Кураева И.В. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины. – К.: Наук. думка, 2002. – 213 с.]
3. Kachynskyi A. (2001). Environmental safety of Ukraine: systematic analysis of prospects for improvement. Kyiv: NISS. [In Ukrainian]. [Качинський А. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. – К.: НІСД, 2001. – 312 с.]
4. Kendzera O.V. (2015). Seismic hazards: seismic protection in Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 3, 9-15. [In Ukrainian]. [Кендзера О.В. Сеймічна небезпека: сейсмічний захист в Україні // Укр. геогр. журн. – 2015.– №3. – С. 9-15.]
5. Klos V.G. Zhovynskyi E.Ya, Kriuchenko N.O. (2015). Ecological-geochemical assessment of soil contamination in metropolitan areas of Kyiv region. Science Rige. Vol.3 / 1, 8, 34-37. [In Ukrainian]. [Клос В.Г., Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О. Еколого-геохімічна оцінка забруднення ґрунтів міських агломерацій Київської області // Science Rige. – 2015. – Vol.3/1 (8). – P. 34–37.]
6. Lysychenko G.V., Zabulonov Yu.A., Khmil G.A. (2008). Natural, technological and environmental hazards. Analysis, assessment, management. Kyiv: Naukova Dumka. [In Ukrainian]. [Лисиченко Г.В., Забулонов Ю.А., Хміль Г.А. Природний, техногенний та екологічний ризики. Аналіз, оцінка, управління.- К.: Наук. думка, 2008. – 541 с.]
7. National Report on the state of technogenic and natural safety in Ukraine in 2014. (2015). Ukraine National Emergency Service. Kyiv. [In Ukrainian]. [Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 р. // Держ. служба України з надзвичайних ситуацій. – К., 2015. – 365 с.]
8. Komov I.I., Kulish Ye.A., Zhovinskyi E.Ya. et al. (2000). The main problems of radon safety. Kyiv: Logos. [In Russian]. [Основные проблемы радоновой безопасности / И.И. Комов, Е.А. Кулиш, Э.Я. Жовинский и др. – К.: Логос, 2000. – 161 с.]
9. Zhovinskyi E.Ya., Kuraieva I.V., Kriuchenko N.O. et al. (2001). The main forms of chemical elements migration in certain types of drinking underground waters of Ukraine. Mineralogical journal, 23, 2 (3). 68-70. [In Russian]. [Основные формы миграции химических элементов в некоторых типах питьевых подземных вод Украины / Э.Я. Жовинский, И.В. Кураева, Н.О. Крюченко и др. // Минералогический журн. – 2001. – 23, №2/3. – С. 68-70.]
10. Paliienko V.P. (2002). Geodynamic research in the context of comprehensive territory assessment with the aim to solve environmental safety issues. Ecology and environmental safety, 4, 3-10. [In Ukrainian]. [Палієнко В.П. Геодинамічні дослідження в контексті комплексної оцінки території з метою вирішення проблем екологічної безпеки // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2002. – №4. – С. 3–10.]
11. Paliienko V.P. (2006). On the problem of neo geodynamic risk. New geographical knowledge and research directions. Kiev: Academperiodika. [In Russian]. [Палиенко В.П. К проблеме неогеодинамического риска // Новые географические знания и направления исследований. – К.: Академпериодика, 2006. – С. 232–241.]
12. Paliienko V.P., Spytsya R.O. (2009). Use of the geological fault activity indicator for neogeodynamic hazard assessment. Spatial analysis of natural and technogenic hazards in Ukraine. Kyiv, 32-36. [In Ukrainian]. [Палієнко В.П., Спиця Р.О. Використання показника активності розломних порушень для оцінки неогеодинамічного ризику // Просторовий аналіз природних і техногенний ризиків в Україні.– K., 2009.– С. 32–36.]
13. Paliienko V.P. (2015). Geomorphologic and geodynamic natural and natural-anthropogenic dangers and hazards: the problem of identifying and studying. Issues of Geography, Coll. 140: Modern geomorphology, Ch. Ed. V.M. Kotlyakov. Moscow: Publishing House Codex 307-319. [In Russian]. [Палиенко В.П. Геоморфологические и геодинамические природные и природно-антропогенные опасности и риски: проблемы выявления и изучения // Вопросы географии, Сб. 140: Современная геоморфология / отв. ред. В.М.Котляков. – М.: Изд. дом «Кодекс», 2015. – С. 307–319.]
14. Paliienko V.P., Spytsya R.O. (2015). Research of hazards forming conditions and natural disasters risks in the context of ecological and geomorphological territory assessment. Ukrainian geographical journal. 4. 3-9. [In Ukrainian]. [Палієнко В.П., Спиця Р.О. Дослідження умов формування небезпек і ризиків виникненняч надзвичайних ситуацій у контексті еколого-геоморфологічної оцінки території // Укр. геогр. журн. – 2015. – №4. – С.3–9.]
15. Rudenko L.H., Paliienko V.P. (2009). The dangers and hazards in the modern Ukraine development. Spatial analysis of natural and technogenic hazards in Ukraine. Kyiv, 55-63. [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Палієнко В.П. Небезпеки і ризики в сучасному розвитку України / Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні. – К., 2009. – С.55–63.]
16. Rudenko L.H. (2010). On critical ecological state of nature components in the regions of Ukraine. Ukrainian geographical journal, 2. 60-68. [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г. Про критичний екологічний стан компонентів природи в регіонах України // Укр. геогр. журн. – 2010. – №2. – С.60–68.]