Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.041
Ukr. geogr. z. 2016, N1:41-46
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Лісовський - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Україна відноситься до держав з досить складною історією становлення та здобуття незалежності. Непростим виявився і новітній етап, ознаменований пошуками вірного геополітичного вектора та можливостей реалізації внутрішнього потенціалу розвитку, що відбувається в умовах анексії Криму та російської агресії на Донбасі, істотних трансформацій системи міжнародних відносин. Метою публікації є виявлення передумов, загроз та обмежувальних чинників для успішного просторового розвитку України у сучасному глобалізованому світі. В площині просторового розвитку означені сильні (вигідне географічне положення, сприятливі кліматичні умови, розвідані корисні копалини, високий рівень освіченості населення, розвинена транспортна і технічна інфраструктура та ін.) та слабкі (соціальна нерівність, низький рівень оплати праці та високий рівень безробіття, висока зношеність основних фондів і застарілість технологій, високий рівень корупції та ін.) сторони. Означено загрози розвитку: енергетична залежність, наявність тіньової економіки, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами тощо. Дослідження проведено в рамках методології суспільної географії, з урахуванням підходів, що застосовуються у сфері сучасного державного управління та формування міжнародних відносин. Зокрема, для виявлення сильних та слабких сторін, прогалин просторового розвитку та його законодавчого забезпечення застосовано SWOT та GAP аналізи. Ключові індикатори визначено на основі досвіду міжнародних систем індикації збалансованого просторового розвитку (програми ООН та ЄС, розробки окремих європейських країн). У підсумках окреслено напрями та заходи щодо зміцнення економіки України з урахуванням принципів збалансованості та ролі в цьому географічних досліджень.

Ключові слова: 
просторовий розвиток, збалансований розвиток, Європейський Союз, SWOT-аналіз, індикатори збалансованості
Сторінки: 
41-46
Література: 

1. Lisovskyi S.A. (2009). Society and nature: the balance of interests in Ukraine. Institute of Geography of NAS of Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian]. [Лісовський С.А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України. Інститут географії НАН України. – К., 2009. – 300 с.]
2. Scientific grounds for the sustainable development of Ukraine strategy development. (2012). IPREED of NAS of Ukraine, IG of NAS of Ukraine, IPPE of NAS of Ukraine. Odessa: IPREED of NAS of Ukraine. [In Ukrainian]. [Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України / ІПРЕЕД НАН України, ІГ НАН України, ІППЕ НАН України. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 714 с.]
3. New direction: reforms in Ukraine. 2010-2015. National Report. (2010). Ed. V.M. Heyts at al. Kyiv. NVTsNBUV. [In Ukrainian]. [Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за ред. В.М.Гейця та ін. – К.НВЦНБУВ, 2010. – 232 с.]
4. Nudelman V.I. (2015). Injustice of space. Kiev. [In Ukrainian]. [Нудельман В. І. Несправедливість простору. – К., 2015. – 59 с.]
5. Lisovskyi S.A., Marushevskyi G.B., Pavlychenko P.G., Rudenko L.G., Tymochko T.V. (2012). Draft of the Ukraine’s report to the UN conference on sustainable (balanced) development Rio + 20. Kyiv. Center for environmental education and information. Kyiv. [In Ukrainian]. [Проект доповіді України до конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку Ріо + 20. С.А. Лісовський., Г.Б. Марушев-ський, П.Г. Павличенко, Л.Г. Руденко, Т.В.Тимочко Т.В. – К.: Центр екологічної освіти та інформації. 2012. – 60 с.]
6. Grechko T.K., Lisovskyi S.A., Romaniuk S.A., Rudenko L.G. (2015). Social administration in providing sustainable (balanced) development: Textbook. The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, the Institute of Geography of NAS of Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian]. [Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку: Навчальний посібник / Т.К. Гречко, С.А. Лісовський, С.А. Романюк, Л.Г. Руденко. Національна академія державного управління при Президентові України, Інститут географії НАН України. – К., 2015. – 264 с.]
7. State of the “Agenda for the XXI Century” provisions implementation in Ukraine (2002 - 2012) (2014). Ed. Rudenko L.G. Kyiv: Academperiodica. [In Ukrainian]. [Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2002 – 2012) /за ред. Руденка Л.Г. – К.: Академпе-ріодика, 2014. – 359 с.]