О.Л. Дронова, Я.С. Лис. УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ АГЛОМЕРАЦІЯМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.047
Ukr. geogr. z. 2016, N1:47-52
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.Л. Дронова - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Я.С. Лис - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

Піднято питання виділення й управління міськими агломераціями, що об’єктивно існують у географічному просторі України, проте не мають законодавчого врегулювання статусу. У пошуку оптимальних моделей управління проаналізовано європейський досвід (Швейцарія, Франція, Великобританія, Іспанія, підходи ЄС загалом). З’ясовано, що у країнах ЄС міські агломерації, як правило, законодавчо закріплені з чіткими критеріями виділення. Наведено приклади організації співробітництва між окремими адміністративними одиницями в агломерації, повноважень органів управління ними. У процесі здійснюваних реформ в Україні прийнято низку законів, що створюють організаційно-пра-вове підґрунтя для міжмуніципального співробітництва. Регулятивні положення щодо добровільного об’єднання тери-торіальних громад можна розглядати як механізми управління агломераціями міських поселень. Офіційне визнання факту існування міських агломерацій сприятиме їх належному управлінню з метою гармонійного просторового, економічного, соціального та екологічного розвитку.

Ключові слова: 
міська агломерація, метрополія, адміністративно-територіальний устрій, управління, муніципальне співробітництво, просторовий розвиток, територіальні громади
Сторінки: 
47-52
Література: 

1. Schuler M., Dessemontet P., Joye D., Perlik M. (2005). Eidgenössishe volkszählung 2000: Die Raumgliederungen der Schweiz. Neuenburg.
2. USAID LINC. Territorial development in Ukraine: agglomerations and sub-regions development. (2012). USAID LINC. Kyiv. [In Ukrainian]. [USAID ЛІНК. Територіальний розвиток в Україні: розвиток агломерацій та субрегіонів / USAID ЛІНК. – К., 2012. – 183 с.]
3. Al-Hamarneh A. Sh. (1993). Territorial organization of a large city zone of influence (on Kiev metropolitan area example): Auth. dis ... cand. geogr. sciences: spec. 11.00.02. Economic and social geography. Kiev. [In Russian]. [Аль-Хамарнех А.Ш. Территориальная организация зоны влияния крупного города (на примере Киевского столичного регио-на): автореф. дис. … канд. геогр. наук : спец. 11.00.02. «Економічна та соціальна географія». – 1993. – 23 с.: іл.]
4. Batchaev A.R. Zhikharevich B.S., Lebedev N.A. (2012). International experience in management of urban agglomerations development. Bulletin of the Russian Geographical Society, 4, 1-10. [In Russian]. [Батчаев А.Р., Жихаревич Б.С., Лебедева Н.А. Международный опыт управления развитием городских агломераций. // Извес-тия Русского геогр. общества. – 2012. – №4. – С. 1–10.]
5. Bogachov S.V. (2015). Management of urban agglomerations development in Ukraine: economic and legal issues. Shid, 5, 14-17. [In Ukrainian]. [Богачов С.В. Управління розвитком міських агломерацій в Україні: економіко-правові проблеми // Схід. – 2015. – №5. – С. 14-17.]
6. Boyko-Boychuk O.V. (2010). State administration development of city: models and mechanisms: monograph. - Кyiv: Pulsars [in Ukrainian]. [Бойко-Бойчук О.В. Державне управління розвитком міста: моделі та механізми: монографія . – К. : Пульсари, 2010. – 234 с.]
7. Gladkii O.V. (2007). Features of the Kharkov industrial agglomeration formation and development. Journal of t social and economic geography of V.N. Karazin Kharkiv National University. 3 (2), 135-142. [In Ukrainian]. [Гладкий О.В. Особливості формування та розвитку Харківської промислової агломерації // Часопис соціально-економ. гео-графії ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2007. – №3 (2). – С. 135–142.]
8 Dronova O.L. (2014). Geourbanistics: textbook. Kyiv, Kyiv University VPC. [In Ukrainian]. [Дронова О.Л. Геоурбаністика: навч. посіб. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014 . – 419 с.]
9. Change of municipal space in Ukraine (2013). Ed. L.H. Rudenko. - Кiev: Report, 2013. [In Russian]. [Изменение городского пространства в Украине / под ред. Л.Г.Руденко. – К.: Реферат, 2013.]
10. Ishchuk S.I., Gladkyi O.V. (2005). Kyiv economic agglomeration, regional management experience. Monograph. Kyiv:Obrii. [In Ukrainian]. [Іщук С. І., Гладкий О. В. Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту. Монографія.- К.: ВГЛ «Об-рії», 2005. – 240 с.]
11. Kuybida V.S. (2010). Forming of capable territorial communities: monograph. Kyiv: Legal status. [in Ukrainian]. [Куйбіда В.С. Формування дієздатних територіальних громад: монографія. – К.: ІКЦ «Легальний статус», 2010. – 138 с.]
12. Mezentsev K.V., Mezentseva N.I. (2012). Spatial socio-economic changes in Kiev and its agglomeration. Bulletin of the Russian geographer-social scientists association, «Social and economic geography»; ed. A.G. Druzhinina. Rostov-on-Don: PSC Center of Universal Printing, 1, 109-123. [In Russian]. [Мезенцев К.В., Мезенцева Н.И. Пространственные социально-экономические изменения в Киеве и агломерации // Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов «Социально-экономическая география»; под ред. А.Г. Дружинина. – Ростов-на-Дону: ЗАО «Центр Универсальной Полиграфии». – 2012. – №1. – С. 109-123.]
13. Nazarko A.T. (2011). Urban agglomerations in Ukraine: problems of legal institutionalization. Urgent issues of the state and law. Iss. 61, 144-150. [In Ukrainian]. [Назарко А. Т. Міські агломерації в Україні: проблеми правової інституціоналізації // Актуальні проблеми держави і права. –2011. – Вип. 61. – С. 144-150.]
14. Injustice of the space. Biography of Volodymyr Nudelman in conversation with Larysa Мудрак (2015). - Kyiv. [in Ukrainian]. [Несправедливість простору. Біографія Володимира Нудельмана в розмові з Ларисою Мудрак. –К., 2015. – 159 с.]
15. Nudelman V.I.(2015). Kiev is in the European measuring . The functions of cities and their influence on the space, ed. L.H. Rudenko. Kiev: Phoenix. 119-134. [In Russian]. [Нудельман В.И. Киев в европейском измерении // Функции городов и их влияние на пространство / под ред. Л.Г.Руденко. – К.: Феникс, 2015. – C.119-134.]
16. Parasiuk I.L. (2010). Economic and legal aspects of the agglomeration and urban agglomeration concepts in the Ukrainian legislation. Economy and state. 9, 12-16. [In Ukrainian]. [Парасюк І.Л. Економічно-правові аспекти понять «агломерація» та «міська агломерація» в українському законодавстві // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 12-16.]
17. Pitiurenko Yu.I. (1989). Agglomeration of urban settlements. Geographical Encyclopedia of Ukraine. T. 1. Kyiv: M.P. Bazhan, Ukrainian soviet encyclopedia, 10-11. [In Ukrainian]. [Пітюренко Ю.І. Агломерація міських поселень / Географічна енциклопедія України. – Т. 1. К.: «Українська радянська енциклопедія» ім. М.П.Бажана. – 1989. – С. 10-11.]
18. Management of a modern city: textbook. ed. V.M.Vakulenko, M.K. Orlatyi - Kyiv. [in Ukrainian]. [Управління сучасним містом: підручник / за ред. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. - К. : НАДУ, 2008. - 632 с].