К.А. Поливач. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ АТЛАС ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНУ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.053
Ukr. geogr. z. 2016, N1:53-60
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

К.А. Поливач - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета цього дослідження – розвиток методичних засад і практики атласного картографування природно-заповідного фонду регіону на прикладі створення Атласу-довідника «Природно-заповідний фонд Київської області». Досліджено існуючий досвід створення картографічних творів ПЗФ на регіональному рівні. Вивчено сучасний стан природоохоронних територій та об’єктів Київської області та окреслено перспективи розширення їх. Розглянуто структуру і тематичний зміст Атласу-довідника, використаних методів геоінформаційного картографування й вебвізуалізації картографічного контенту. Акцентовано увагу на перспективах подальшого розвитку картографування ПЗФ. Новизна дослідження полягає в обґрунтуванні методичних підходів до створення нового типу картографічного твору – атласу-довідника природно-заповідного фонду окремого регіону, його друкованої й інтерактивної версій.

Ключові слова: 
природно-заповідний фонд, атласне картографування, природоохоронні території та об’єкти, Київська область
Сторінки: 
53-60
Література: 

1. Arapov O., Ferents V., Kliuev V. (2009). Atlas of Lugansk region natural reserves. Luhansk. Elton-2. [In Ukrainian].  [Арапов О., Фєрєнц В., Клюєв В. Атлас заповідних об’єктів Луганщини. – Луганськ: «Елтон-2», 2009. – 96 с.]
2. Donbass natural reserves. Scientific-informational Atlas-reference (2008). Ed. S.S. Kurulenko, S.V. Tretiakov. Second edition, revised and updated. Donetsk, Donetsk branch of the State Environmental Institute of the Ukraine Ministry of Environment. [In Ukrainian]. [Донбас заповідний. Науково-інформаційний довідник-атлас / за заг. ред. С.С. Куруленка, С.В. Третьякова. Видання друге, перероблене та доповнене. – Донецьк, Донецька філія Державного екологічного інституту Мінприроди України, 2008. – 168 с.]
3. Leonenko V.B., Stetsenko M.P., Voznyi Yu.M. (2003). The atlas of Ukraine natural reserve fund. Annex to the Ukraine Atlas of natural reserve fund objects. Kyiv: Publishing and printing center Kyiv University. [In Ukrainian].  [Леоненко В.Б., Стеценко М.П., Возний Ю.М. Атлас об’єктів природно-заповідного фонду України. Додаток до Атласу об’-єктів природно-заповідного фонду України. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 72 с. Додаток. – 119 с.]
4. Peresadko V.A., Sinna O.I., Viatkin K.V., Bodnia O.V. (2012). Geoinformational provision of the nature conservation areas. The problems of continuous geographical education and mapping: Coll. Sci. works. Kharkiv: V.N. Karazin KhNU. Iss.15, 74-77. [In Ukrainian].  [Геоінформаційне забезпечення природоохоронних територій / В.А. Пересадько, О.І. Сінна, К.В. Вяткін, О.В. Бодня // Проб-леми безперервної географічної освіти та картографії: Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип.15. – С. 74–77.]
5. Vasyliuk O., Kostiushin V., Norenko K., Plyga A., Prekrasna Ye., Kolomytsev G., Fatikova M. (2012). Nature reserve fund of Kyiv region. Kyiv, NECU. [In Ukrainian].  [Природно-заповідний фонд Київської області / О. Василюк, В. Костюшин, К. Норенко, А. Плига, Є. Прекрасна, Г. Коломицев, М. Фатікова. – К.: НЕЦУ, 2012. – 338 с.]
6. Nature Reserve Fund of the Kyiv region. Atlas-directory (2015). Kyiv: ArtEkonomi. [In Ukrainian]. [Природно-заповідний фонд Київської області: Атлас-довідник.– К.: АртЕкономі, 2015. – 88 с.]
7. Nature Reserve Fund of Ukraine: areas and objects of national importance. (2009). Ukraine Ministry of Environmental Protection. Kyiv: Center for Environmental Education and Information. [In Ukrainian].  [Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення / М-во охорони навколишнього природного середовища України. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2009. – 331 с.]