Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ В ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.003
Ukr. geogr. z. 2016, N2:03-12
Автори: 
Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Лісовський - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Мета робіт, результати яких викладені в статті, – визначення сутності процедури стратегічної оцінки (СЕО) та її значення в сучасному територіальному плануванні в країнах світу та регіональних політико-економічних союзах. СЕО досліджено як важливий інструмент імплементації екологічної складової в розроблення та реалізацію планів соціально-економічного розвитку країн і регіонів у контексті забезпечення їх сталого (збалансованого) розвитку. Проаналізовано сучасний стан імплементації процедури СЕО в систему територіального планування в Україні. Досліджено можливості та завдання географії щодо впровадження СЕО в названу процедуру, з урахуванням існуючого досвіду географів в опрацюванні передового зарубіжного досвіду застосування нових інструментів імплементації екологічної складової в територіальне планування в Україні.
 
Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсом Ф64
Ключові слова: 
стратегічна екологічна оцінка, досвід застосування сео, територіальне планування, імплементація СЕО, роль географії
Сторінки: 
03-12
Література: 

1. Karamushka V.I. (2012). The ecological balance of strategic initiatives and projects (integration of environmental aspects into strategic planning and project activity): pract. bk. Ed. V. Kuchinskyi. Kyiv: KIS http://isc.biz.ua/images/HB/Ekologichna_zbalansovanist_WEB.pdf [In Ukrainian].
 
[Карамушка В. І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів (інтегрування довкільних аспектів у стратегіч-не планування та проектну діяльність): практ. посіб. / за ред. В. Кучинського. – К.: К.І.С., 2012. – 138 с. http://isc.biz.ua/images/HB/Ekologichna_zbalansovanist_WEB.pdf]
 
2. Kuibida V.S., Bilokon Yu.M. (2009). Territorial planning in Ukraine: European principles and national experience. Kyiv: Logos. [In Ukrainian].
 
[Куйбіда В.С., Білоконь Ю.М. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід. – К.: Логос, 2009 – С. 13.]
 
3. Rudenko L.H., Maruniak Eu.O., Golubtsov O.H.et al. Ed. L.H. Rudenko (2014). Landscape planning in Ukraine. Kyiv: Referat. [In Ukrainian].
 
[Ландшафтне планування в Україні / Л.Г.Руденко, Є.О.Маруняк, О.Г.Голубцов та ін.; Під ред. Л.Г.Руденка. – К.: Реферат, 2014. – 144 с.]
 
4. Antipov A.N., Kravchenko V.V., Semenov Yu.M. et al. (2005). Landscape Planning: Tools and application experience. Irkutsk: Publishing House of the Institute of Geography of the SB RAS. [In Russian].
 
[Ландшафтное планирование: инструменты и опыт применения / [А.Н.Антипов, В.В.Кравченко, Ю.М.Семёнов и др.]. – Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2005. – 191 с.]
 
5. Lisovskyi S.A. (2009). Society and nature: the balance of interests in Ukraine. Institute of Geography of NAS of Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian].
 
[Лісовський С.А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України» / Інститут географії НАН України. – К., 2009. – 300 с.]
 
6. Marushevskyi G.B. (2014). Strategic environmental assessment. Kyiv: KIS [In Ukrainian].
 
[Марушевський Г. Б. Стратегічна екологічна оцінка, – К.: К.І.С., 2014. – 88 с.]
 
7. Scientific basis of Ukraine sustainable development strategy design. IPREED of the Ukraine NAS, IG of the Ukraine NAS, IPPEI of the Ukraine NAS (2012). Odessa: IPREED of the Ukraine NAS. [In Ukrainian].
 
[Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України» / ІПРЕЕД НАН України, ІГ НАН України, ІППЕ НАН України. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 714 с.]
 
8. Assessment of the World Summit on Sustainable Development final resolution implementation state in Ukraine (Johannesburg, 2002). Ed. L.H. Rudenko (2004). Kyiv: Academperiodica. [In Ukrainian].
 
[Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні / За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2004. – С. 18 – 40.]
 
9. Lisovskyi S.A., Marushevskyi G.B., Pavlychenko P.G., Rudenko L.H., Tymochko T.V. (2012). The Ukraine report draft to the UN conference on sustainable (balanced) development Rio + 20. Kyiv Center for Environmental Education and Information. [In Ukrainian].
 
[Проект доповіді України до конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку Ріо + 20.» / С.А. Лісовський, Г.Б. Ма-рушевський, П.Г. Павличенко, Л.Г. Руденко, Т.В. Тимочко. – К.: Центр екологічної освіти та інформації. – 2012. – 60 с.]
 
10. State of the Agenda for XXI century (2002 - 2012) provisions implementation in Ukraine. Ed. Rudenko L.H. (2014). Kyiv: Academperiodica. [In Ukrainian].
 
[Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2002 – 2012) / За ред. Руденка Л.Г. – К.: Академпе-ріодика, 2014. – 359 с.]
 
11. Ukraine: the main trends in society and nature interaction in the twentieth century (geographical aspect). Ed. L.H. Rudenko (2005). Kyiv: Academperiodica. [In Ukrainian].
 
[Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст.. (географічний аспект)» / За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2005. – 308 с.]
 
12. Forrester J. (1978). World Dynamics. Moscow: Nauka. [In Russian].
 
[Форрестер Дж. Мировая динамика. – М.: Наука, 1978. – 168 с.]
 
13. Landscape planning for sustainable municipal development / [BfN-AS Leipzig field office] – German Federal Agency for Nature Conservation, 2002. – P. 6.