Я.П. Дідух, Л.П. Вакаренко, Д.С. Винокуров. ОЦІНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ МЕРЕЖІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ (БОТАНІЧНИЙ АСПЕКТ)

https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.013
Ukr. geogr. z. 2016, N2:13-19
Автори: 
Я.П. Дідух - Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного Національної академії наук України, Київ;
Л.П. Вакаренко- Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного Національної академії наук України, Київ;
Д.С. Винокуров - Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Мета публікації – оцінка репрезентативності існуючої мережі ПЗФ високого рангу в різних аспектах та обґрунтування рекомендацій щодо її оптимізації й розширення. Проведено аналіз природно-заповідних об’єктів України за наявніс-тю цінних рідкісних видів, ценозів, біотопів, за повнотою представленості і розмірами в одиницях різних типів району-вання, за просторово-динамічними критеріями (міграційними шляхами, сукцесійними процесами, функціонуванням екокоридорів). Результати свідчать, що існуюча система заповідних об’єктів України далека від оптимальної і потребує оптимізації відповідно до сучасних вимог.
Ключові слова: 
природно-заповідний фонд, репрезентативність, оптимізація, збереження біорізноманіття
Сторінки: 
13-19
Література: 

1. Didukh Ya.P., Fitsailo T.V., Korotchenko I.A., Iakushenko V.M., Pashkevych N.A. (2011) Biotopes of Forest and Forest-Steppe zones of Ukraine. Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: LLC MACROS.[In Ukrainian]
 
[Біотопи лісової та лісостепової зон України / Я.П.Дідух, Т.В.Фіцайло, І.А.Коротченко, В.М. Якушенко, Н.А.Пашкевич; ред. Я. П.Дідух. – К.: ТОВ «МАКРОС», 2011. – 288 с.]
 
2. Vynokurov D.S. (2015). Syndynamic concept of biodiversity conservation on the example of the steppe zone of Ukraine. Scientific basis of biodiversity conservation: Materials of I (XII) the International scientific conference of young scientists. (Lviv, 21-22 may 2015). Lviv, 22-24. [In Ukrainian]
 
[Винокуров Д.С. Синдинамічна концепція збереження біорізноманіття на прикладі степової зони України // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали І (ХІІ) Міжнар. наук. конф. молодих учених (Львів, 21-22 травня 2015 року). – Львів, 2015. – С. 22-24.]
 
3. Didukh Ya.P.(2010). The Red Data Book of Ukraine. Plant Kingdom. An Afterword. Ukr.botan. journ. 67, 4. 481-503. [In Ukrainian]
 
[Дідух Я. П. Червона книга України. Рослинний світ. Післямова // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, №4. – С. 481-503.]
 
4. Didukh Ya.P. (2014). Assessment of stability and risk of loss of ecosystems. Scientific notes of National University of Kyiv-Mohyla Academy. Vol. 158. Biology and ecology, 54-60. [In Ukrainian]
 
[Дідух Я. П. Оцінка стійкості та ризиків втрати екосистем // Наук. записки НаУКМА. – 2014. –Т. 158. Біологія та екологія. – С.54-60.]
 
5. Didukh Ya.P. (2015). Basic scientific principles and criteria for the protected areas formation and assessment. Scientific notes of National University of Kyiv-Mohyla Academy. Vol. 159. Biology and ecology, 29-34. [In Ukrainian]
 
[Дідух Я. П. Основні наукові принципи та критерії формування і оцінки заповідних об'єктів // Наук. записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2015. – С. 29 – 34.]
 
6. Didukh Ya.P., Shelyag-Sosonko Yu.R. (2003) Geobotanical zoning of Ukraine and adjusting territories. Ukr. botan. journ., 60, 1. 6–17. [In Ukrainian]
 
[Дідух Я.П., Шеляг–Сосонко Ю.Р. Геоботанічне районування України та суміжних територій // Укр. ботан. журн. – 2003. – 60, № 1. – С. 6 – 17.]
 
7. Dubyna D.V., Vakarenko L.P., Ustymenko P.M., Vynokurov D.S.(2013). Ecological network of the steppe zone of Ukraine: the concept of formation and methodological approaches. Prospects of development in the Ukrainian dimension: materials of the International ecological forum Environment for Ukraine. (Kyiv, april 23-25, 2013.). Kherson.: Hrin D.S., 205-210. [In Ukrainian]
 
[Екологічна мережа степової зони України: концепція формування та методологічні підходи / Д.В.Дубина, Л.П.Вакаренко, П.М.Устименко, Д.С. Винокуров // Перспективи розвитку в українському вимірі: матеріали Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» (Київ, 23-25 квітня 2013 р.). – Херсон. Грінь Д.С., 2013. – С. 205-210.]
 
8. Econet of the steppe zone of Ukraine: principles of formation, structure and elements (2013). Ed. D.V. Dubyna and Ya.I. Movchan. Kyiv: LAT & K.[In Ukrainian].
 
[Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Ред. Д.В. Дубина, Я.І. Мовчан. – К.: LAT & K, 2013. – 409 с. ]
 
9. Green Data Book of Ukraine (2009). Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Alterpress. [In Ukrainian].
 
[Зелена книга України / за ред. Я.П. Дідуха. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.]
 
10. Information resource of Natural reserve Fund of Ukraine: http://Pzf.land.Kuev.ua [In Ukrainian].
 
[Інформаційний ресурс Природно-заповідного фонду України: http://Pzf.land.Kuev.ua]
 
11. Shelyag-Sosonko Yu.R., Parfenov V.Y., Chopyk V.Y.et al. (1979). The protection of important Botanical sites in Ukraine, Belarus, Moldova. Kiev: Naukova dumka. [In Russian]
 
[Охрана важнейших ботанических объектов Украины, Белоруссии, Молдавии / Шеляг-Сосонко Ю.Р., Парфенов В.И., Чопик В.И. и др. – Киев: Наук. думка, 1979. – 392 с.]
 
12. Perspective network of reserved objects of Ukraine (1987). / Ed. Yu.R. Shelyag-Sosonko. Kiev: Naukova dumka. [In Russian].
 
[Перспективная сеть заповедных объектов Украины / Под ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонко. – Киев; Наукова думка, 1987. – 290 c.]
 
13. Dubyna D.V., Ustymenko P.M., Vakarenko L.P., Dvoreckyi T.V. (2014). Sozophytes of steppe zone of Ukraine and their representativeness in the projected econet. Chornomorskyi botan. journal, 10, 3, 340-351.[In Ukrainian]
http://dx.doi.org/10.14255/2308-9628/14.103/6
 
[Созофіти степової зони України та їх представленість у проектованій екомережі / Д.В. Дубина, Л.П. Вакаренко, П.М.Устименко, Т.В.Дворецький// Чорноморський ботан. журн. – 10 (3). – 2014. – С. 340-351.]
 
14. Stoyko S.M., Milkina L.I., Yashchenko P.T., Kahalo O.O., Tasyenkevych L.O. (1998). Rare phytocenoses of Western regions of Ukraine (Regional Green Data Book). Lviv: Polli. [In Ukrainian]
 
[Раритетні фітоценози західних регіонів України (Регіональна «Зелена книга») / С.М.Стойко, Л.І.Мілкіна, П.Т. Ященко, О.О.Кагало, Л.О.Тасєнкевич. – Львів: «Поллі». – 1998. – 190 с.]
 
15. Phytodiversity of nature reserves and national nature parks of Ukraine. P.1. Biosphere reserves. Nature reserves. (2012a). Ed. V.A.Onyshchenko and T.L. Andrienko. – Kyiv: Phytosociocentre. [In Ukrainian]
 
[Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 1. Біосферні заповідники. Природні заповідники / Під ред. В.А. Онищенка, Т.Л. Андрієнко. – К.: Фітосоціоцентр, 2012a. – 406 с.]
 
16. Phytodiversity of nature reserves and national nature parks of Ukraine. P.2. National nature parks (2012b). Ed. V.A. Onyshchenko and T.L. Andrienko. – Kyiv: Phytosociocentre, [In Ukrainian]
 
[Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 2. Національні природні парки / Під ред. В.А. Они-щенка, Т.Л. Андрієнко. – К.: Фітосоціоцентр, 2012б. – 580 с.]
 
17. Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom. (2009) Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Globalkonsaltyng. [In Ukrainian]
 
[Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.]