Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич. РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИРОДНИХ УМОВ АТЛАНТИЧНОГО ЕТАПУ ГОЛОЦЕНУ ЗА ДАНИМИ ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.019
Ukr. geogr. z. 2016, N2:19-25
Автори: 
Ж.М. Матвіїшина - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.П. Дорошкевич - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Мета дослідження - реконструювати природні умови часу життєдіяльності трипільського населення на основі палеоґрунтових досліджень поселення біля села Лікареве в Кіровоградській області. Методологічною основою дослідження є використання геоархеологічного підходу, спрямованого на реконструкції природних умов у різні часи життєдіяльності людини на основі синтезу результатів археологічних та палеогеографічних даних. Наукова новизна дослідження полягає в отриманні нових палеоґрунтознавчих даних щодо природних умов в атлантичний етап голоцену. Встановлено, що в час життєдіяльності трипільського населення на території дослідження були поширені чорноземи звичайні, які вказують на степові, більш аридні кліматичні умови порівняно з сучасними (сучасні зональні ґрунти цієї території – чорноземи типові). Відповідно, територія дослідження, що нині перебуває в лісостеповій зоні, в атлантичний етап голоцену перебувала в степовій зоні, межа поширення якої була зміщена на північ.
Ключові слова: 
палеогеографія, голоцен, палеоґрунти, трипільська культура
Сторінки: 
19-25
Література: 

1. Alexandrovskyi A. L. (1983). Evolution of soils of the East European plain in the Holocene. Moscow: Nauka [In Russian]
 
[Александровский А.Л. Эволюция почв Восточно-Европейской равнины в голоцене. – М.: Наука, 1983. – 150 с.]
 
2. Veklich M.F. (1987). Problems of paleoclimatology. Kiev: Naukowa dumka. [In Russian]
 
[Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии. – К.: Наук. думка, 1987. – 187 с.]
 
3. Demkin V. A. (1997). Paleopedology and archaeology: interpretation in the study of nature and society. Pushchino. [In Russian]
 
[Демкин В.А. Палеопочвоведение и археология: интерпретация в изучении природы и общества. – Пущино, 1997. — 212 с.]
 
4. Dokuchaev V. V. (1881). Progress and main results made by the Imperial free economic society of study of the Russian Chernozem Collection of papers on Geology. Print. SPb. [In Russian].
 
[Докучаев В.В. Ход и главнейшие результаты предпринятого Императорским вольным экономическим обществом исследования русского чернозема // Сборник работ по геологии [Оттиск]. – СПб., 1881. – 68 с.]
 
5. Doroshkevych S.P., Matviishyna Zh.M. (2012). Diagnosis of soil-forming processes in the Pleistocene fossil soils according chrono-biological analysis. Science. Bulletin of Chernivtsi University. Biology (Biological systems). Vol. 4(2), 1, 162-166. [In Ukrainian] [Дорошкевич С.П., Матвіїшина Ж.М. Діагностика ґрунтоутворювальних процесів у викопних плейстоценових ґрунтах за даними мікроморфологічного аналізу // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Біологія (Біологічні системи). – Т. 4(2). – Вип. 1. – Чернівці, 2012. – С. 162-166.]
 
6. Ivanov I.V. (1992). Evolution of soils of steppe zone in the Holocene. Moskow: Nauka. [In Russian]
 
[Иванов И.В. Эволюция почв степной зоны в голоцене. – М.: Наука, 1992. – 143с.]
 
7 Matviishyna Zh.M. (1982). Micromorphology of Pleistocene soils of Ukraine. Kiev: Naukova Dumka. [In Russian]
 
[Матвиишина Ж.Н. Микроморфология плейстоценовых почв Украины. – К.: Наук. думка, 1982. – 144 с.]
 
8 Veklich M.F., Matviishyna Zh.M., Medvedev V.V. etc. (1979). The methods of paleopedological research. Kiev: Naukova dumka. [In Russian]
 
[Методика палеопедологических исследований / М.Ф. Веклич, Ж.Н. Матвиишина, В.В. Медведев и др. – К.: Наук. думка, 1979. – 272 с.]
 
9. Physico-geographical regionalization (2007). National Atlas of Ukraine. Sci. editor L.H. Rudenko. Kyiv: SSPE Cartography. [In Ukrainian].
 
[Фізико-географічне районування // Національний атлас України / наук. ред. Л.Г. Руденко. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – 440 с.]
 
10. Paleopedology: Paleogeographic studies (1974). Sci. editors M.F. Veklich, N.A. Sirenko. Kiev: Naukova dumka. [In Russian]. [Палеопедология: Палеогеографические исследования / отв. ред. М.Ф. Веклич, Н.А. Сиренко. – К.: Наук. думка, 1974. – 216 с.]
 
11. Ukraine: chronology of development. From the oldest times to late antiquity (2010). Kyiv: CRION. Vol. 1. [In Ukrainian]. [Україна: хронологія розвитку. З найдавніших часів до пізньої античності. – К.: КРІОН, 2010. – Т. 1. – 704 с.]
 
12. Targulian V.O. (2005). The concept of the memory of soils: development of fundamental bases of genetic pedology. The many faces of geography. The development of ideas of Innokentiy Petrovich Gerasimov. Ed.N.D. Glazovskaya. Moscow: KMK, 124-131[In Russian]
 
[Таргульян В.О. Концепция памяти почв: развитие фундаментальной базы генетического почвоведения // Многоликая география. Развитие идей Иннокентия Петровича Герасимова / под ред. Н.Д. Глазовской. – М.: КМК, 2005. – С. 124-131.]
 
13. Chandev Ju.G. (2008). The Evolution of forest-steppe soils of the Central Russian upland in the Holocene. – M.: GEOS, 2008.[In Russian]
 
[Чендев Ю.Г. Эволюция лесостепных почв Среднерусской возвышенности в голоцене. – М.: ГЕОС, 2008. – 212 с.]
 
14. Shumova V. O. (2011). New studies of the Tripillia settlements Likareve in Kirovograd region. Ancient farmers of South-Eastern Europe. Kiev-Tal'yanky, 124-127. [In Ukrainian]
 
[Шумова В.О. Нові дослідження трипільського поселення Лікареве на Кіровоградщині // Прадавні землероби Південно-Східної Європи. - Київ-Тальянки, 2011. - С. 124-127.]