В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко. СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРАРНІЙ СФЕРІ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.039
Ukr. geogr. z. 2016, N2:39-47
Автори: 
В.П. Нагірна - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Мета дослідження – виявлення впливу трансформаційних процесів у аграрній сфері економіки і землегосподарюванні України на стан сільської місцевості і життєдіяльність населення. Дано аналіз причин занепаду села. Особливу увагу звернено на сільське господарство, його спеціалізацію і форми господарювання, зайнятість населення. Показано роль агрохолдингів у розвитку АПК. Викладено авторське бачення напрямів виходу сільської місцевості з кризи. Новизна дослідження: на основі системно-структурного аналізу визначено стан сільської місцевості України та його прояв у різних напрямах господарської діяльності й життя населення.
Ключові слова: 
сільська місцевість, трансформаційні процеси, господарська діяльність, зайнятість населення, демографічна ситуація
Сторінки: 
39-47
Література: 

1. Ukraine agro-industrial complex: state, trends and development prospects. Information-analytical reference (iss. 4). Ed. V.P. Sabluk at al. (2000). Kyiv: IAE. [In Ukrainian].
 
[Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (вип. 4) / за ред. В.П. Саблука та ін. – К.: ІАЕ. – 2000.– с. 73.]
 
2. State program of the village social development to the year 2005. Uriadovyi Kurier, 138, July 31, 2002 [In Ukrainian].
 
[Державна програма розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року //Урядовий кур'єр, № 138, 31 липня 2002 р.]
 
3. Kovtun V.V., Stepanenko A.V. (1990). Cities of Ukraine (economic-geographical reference). Kyiv: Vyshcha shkola. [In Ukrainian].
 
[Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины (экономико-географический справочник). – К.: Вища школа. – 1990. – 278 с.]
 
4. Kravchuk N.I. (2013). Current linen production trends in Ukraine and in the world. Sci. works Coll. of the Taurid state agro-technological university (Econ. Sciences), 1 (2), 160 - 167. [In Ukrainian].
 
[Кравчук Н.І. Сучасні тенденції льоновиробництва в Україні та світі./Зб. наук праць Таврійського держ. агротехнологіч-ного ун-ту (Економ. науки). – 2013. - № 1 (2). – С. 160 – 167.]
 
5. Lypchuk V., Dominska O. (2013). Development of the linen production in Ukraine. The agrarian economy. V. 6, 1-2, 80 - 83. [In Ukrainian].
 
[Липчук В., Домінська О. Розвиток льонарства в Україні// Аграрна економіка. – 2013. – Т. 6, № 1-2. – С. 80 – 83.]
 
6. Nagirna V.P., Savchuk I.H. (2014). Potential threats to agriculture Ukraine from the standpoint of environmental safety. Ukrainian economy, 2 (627), 71 - 83. [In Ukrainian].
 
[Нагірна В.П., Савчук І.Г. Можливі загрози сільському господарству України з позицій екобезпеки // Економіка України.- 2014. - № 2 (627). – С. 71 – 83.]
 
7. Nagirna V.P. (2003). Rural regions of Ukraine against social transformation in background. Countries and regions on the way to sustainable development. Coll. of sci. works. Kyiv: Academperiodica, 151-154. [In Ukrainian].
 
[Нагірна В.П. Сільські регіони України на тлі суспільних трансформацій // Страны и регионы на пути к сбалансирован-ному развитию. Сб. науч. тр. – К.: Академперіодика, 2003. – С. 151–154.]
 
8. Natsenko V. (2013). Large-scale agricultural production in Ukraine: state and development trends: a monograph. LAPLAMBTRT Academic publishing. [In Russian].
 
[Наценко В. Крупнотоварное агропроизводство в Украине: состояние и тенденции развития: монография. – LAPLAMBTRT Academic publishing. - 2013/ - 648 s.]
 
9. Policies and development agriculture in Ukraine. Ed. Stephan von Cramon-Taubadel, Sergei Zoria, Ludwig Striewe. (2001). Kyiv: Alfa-Print. [In Ukrainian].
 
[Політика і розвиток сільського господарства в Україні / За ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Зорі, Людвіга Штріве. – К.: Альфа-Принт. – 2001. – 312 с.]
 
10. Reformation of agriculture in Ukraine: a wide field. Ed. Stephan von Cramon-Taubadel and Ludwig Striewe. (1999). Kyiv: Fenix. [In Ukrainian].
 
[Реформування сільського господарства в Україні: широке поле/ За ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя та Людвіга Штріве. – К.: Фенікс. – 1999. – 191 с.]
 
11. Rogozhin O.G. (2004). Demographic prospects of the Ukrainian village: historical background, regional analysis and modeling. Kyiv; Institute of National Security. [In Ukrainian].
 
[Рогожин О.Г. Демографічні перспективи українського села: історичні передумови, регіональний аналіз і моделювання. – К.: Інститут проблем національної безпеки.- 2004.– С. 6.]
 
12. Shepotko L.O., Prokopa I.V., Gudzynskyi S.O. et al. (2000). Rural sector of Ukraine at the turn of the millennia. In 2 volumes. Vol 1 Potential of the rural sector. Kyiv: Institute of Economics of NAS of the Ukraine. [In Ukrainian].
 
[Сільський сектор України на рубежі тисячоліть. У 2 томах. Т. І. Потенціал сільського сектора /Л.О. Шепотько, І.В. Про- копа, С.О. Гудзинський та ін. – К.: Ін-т економіки НАН України. – 2000. – 396 с.]
 
13. Borodina O.M., Prokopa I.V., Yurchishyn V.V. et al. Ed. Acad. of the Ukraine NAS O.M. Borodina. (2012). Socioeconomic agriculture and village development: modern dimension. Ukraine NAS. - The Institute of Economics and forecasting. Kyiv. [In Ukrainian].
 
[Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір /О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, В.В. Юрчишин та ін./За ред. чл.-кор.НАН України О.М. Бородіної. НАН України. Ін - т економіки та прогнозування. –К., 2012. – С.51.]
 
14. Cost management of the milk processing plants. Kyiv: NSC Institute of Agricultural Economics. (2014). [In Ukrainian]. [Управління вартістю молокопереробних підприємств. – К.: ННЦ «Ін-т аграрної економіки. – 2014. – 259 с.]