Г.П. Підгрушний, А.В. Марущинець. ТРАНСФОРМАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИЙ ПЕРІОД: МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.048
Ukr. geogr. z. 2016, N2:48-56
Автори: 
Г.П. Підгрушний - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
А.В. Марущинець - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Мета цієї публікації – розробка методологічних засад та методики дослідження трансформаційних процесів у спеціалізації сільського господарства регіону, їх апробація на прикладі Київського Придніпров’я. У статті виділено етапи та проаналізовано стан дослідження спеціалізації сільського господарства на території України. Визначено сутність та розроблено авторську методику дослідження змін спеціалізації сільського господарства районів, яка базується на матричному аналізі та розрахунках індексів інтенсивності цих перетворень. Встановлено особливості спеціалізації сільського господарства районів Київського Придніпров’я у постсоціалістичний період. Виявлено трансформаційні зрушення на рівні адміністративних районів та чинники, які їх зумовлюють. Розроблено серію карт, що відображають особливості спеціалізації сільського господарства та її трансформацію в районах Київського Придніпров’я за період 1990 – 2012 рр. Новизна дослідження: вперше запропоновано та апробовано методику комплексного дослідження зрушень у спеціалізації сільського господарства, їх якісна та кількісна оцінка.
Ключові слова: 
трансформація, індекс локалізації, спеціалізація сільського господарства, сільськогосподарські зони, Київське Придніпров’я
Сторінки: 
48-56
Література: 

1. Agriculture Atlas of the Ukrainian SSR (1958). Kyiv: Kyiv state univ. publ. [In Ukrainian].
 
[Атлас сільського господарства Української РСР. – К.: Вид-во Київ. держ. ун-ту, 1958. – 47 с.]
 
2. Baranovskyi M.O. (2015). On the new scheme of Ukraine agricultural zoning. Journal of socio-economic geography: transregional coll. of sci. works. Kharkiv Kharkiv V.N. Karazin National University, 18 (1), 44-49. [In Ukrainian].
 
[Барановський М.О. До питання про нову схему сільськогосподарського районування Eкраїни // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 44-49.]
 
3. Dubinov P.G., Zhadan I., Shchur M. (1979). Location and zonal specialization of agriculture Ukrainian SSR. Kyiv: Urozhai. [In Ukrainian].
 
[Дубінов П.Г., Жадан І., Щур М. Розміщення і зональна спеціалізація сільського господарства Української РСР. – К.: Урожай, 1979. – 292 с.]
 
4. Zolovskii A.P., Kozachenko T.I. (1987). Mapping of the food complexes. Kyiv: Naukova Dumka. [In Russian].
 
[Золовский А.П., Козаченко Т.И. Картографирование продовольственных комплексов. – К.: Наук. думка, 1987. - 130 с.]
 
5. Kozachenko T.I. (1984). Cartographical provision of the agro-industrial complexes research. Kyiv: Naukova Dumka. [In Russian]. [Козаченко Т.И. Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов. – К.: Наук. думка, 1984. - 148 с.]
 
6. Mukomel I.F. (1961). Agricultural zones in Ukrainian SSR. Kyiv, Kyiv univ. publ. [In Ukrainian].
 
[Мукомель І.Ф. Сільськогосподарські зони Української РСР. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1961. – 473 с.]
 
7. Nagirna V.P. (1995). Ukraine livestock industrial complex (territorial organization and environmental management). Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian].
 
[Нагірна В.П. Тваринницько-промисловий комплекс України (територіальна організація і природокористування). – К.: Наук. думка, 1995. – 150 с.]
 
8. Onishchenko A.M. (1973). Specialization of agricultural production: Methodological problems of optimization. Naukova Dumka. [In Russian].
 
[Онищенко А.М. Специализация сельскохозяйственного производства: Методологические проблемы оптимизации. – К.: Наук. думка, 1973. – 292 с.]
 
9. Pistun. M.D., Gutsal V.O., Provotar N.. (1997). Geography of the agricultural complexes. Kyiv: Lybid. [In Ukrainian].
 
[Пістун. М.Д., Гуцал В.О., Провотар Н.І. Географія агропромислових комплексів. – К.: Либідь, 1997. – 200 с.]
 
10. Pistun M.D., Oliynyk Ya.B., Gutsal V.O. (2001). Regional-geographical research of Volodymyr Kubiiovych. History of Ukrainian geography. Ukrainian scientific-theoretical journal. Ternopil, textbooks, 1 (3), 34-37. [In Ukrainian].
 
[Пістун М.Д., Олійник Я.Б., Гуцал В.О. Регіонально-географічні дослідження Володимира Кубійовича // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – Вип. 1 (3). - С.34-37.]
 
11. Rakitnikov A.N. (1970). Geography of the agriculture (problems and research methods). Moscow: Mysl. [In Russian].
 
[Ракитников. А.Н. География сельского хозяйства (проблемы и методы исследования). – М.: Мысль, 1970. – 342 с.]
 
12. Borshchevskii P.P., Preiger D.K., Ivanuh R.A. et al., (1989). Regional specialization of agricultural production in the Ukrainian SSR. Kyiv Naukova Dumka. [In Russian].
 
[Региональная специализация сельсохозяйственного производства Украинской ССР / П.П. Борщевский, Д.К. Прейгер, Р.А.Иванух и др. – К.: Наук. думка, 1989. – 200 с.]
 
13. Kozachenko T.I., Panibratska O.V. (2007). Agricultural zoning. Map. National Atlas of Ukraine. Kyiv: SSPE Kartographia. [In Ukrainian].
 
[Сільськогосподарське районування. Карта / Т.І. Козаченко, О.В. Панібратська / Національний атлас України. К.: ДНВП «Картографія», 2007. – С. 365.]
 
14. Sonko S.P. (2015). Production typology of agriculture Kharkiv region, thirty years later. Journal of Social and Economic Geography: transreg. coll. of sci. works. Kharkiv, Kharkiv V.N. Karazin National University, 19 (2), 30-39. [In Ukrainian].
 
[Сонько С.П. Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 30-39.]
 
15. Sukhyi P.O., Zaiachuk M.D., Tiuftii A.G. (2009). Agricultural specialization and territorial organization of agriculture in western Ukraine region. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. 480-481: Geography, 88-95. [In Ukrainian].
 
[Сухий П.О., Заячук М.Д., Тюфтій А.Г. Сільськогосподарська спеціалізація та територіальна організація аграрного виробницт-ва західноукраїнського регіону // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 480-481: Географія. – С.88-95.]
 
16. Topchiev O.G. (2005). Socio-geographical research: methodology, methods and techniques. Odessa: Astroprint. [In Ukrainian]. [Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса.: Астропринт, 2005. – 632 с.]