Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко. ЛАНДШАФТОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.018
Ukr. geogr. z. 2016, N3:18-26
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Лісовський - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
В.М. Чехній - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
О.Г. Голубцов - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Є.І. Іваненко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – висвітлити ландшафтознавчі аспекти обґрунтування можливого розширення мережі територій природно-заповідного фонду України у ключі реалізації екологічної складової збалансованого розвитку. Забезпечення рівня заповідності території України відповідно до Закону «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» ускладнюється низкою недоліків українського законодавства щодо збереження ландшафтного, зокрема біотичного різноманіття, тому важливим і необхідним є ліквідація наявних прогалин та протиріч у цій сфері. Процес створення заповідних територій супроводжується виникненням і загостренням низки конфліктів різного походження. Одним із ефективних інструментів вирішення таких конфліктів є ландшафтне (екологічно орієнтоване) планування. При обґрунтуванні перспективної мережі заповідних територій доцільним є врахування принципів: частки – збільшення частки заповідних територій у регіоні; репрезентативності – охоплення природного різноманіття території заповідною мережею; зв’язності – встановлення функціональних зв’язків між елементами заповідної мережі. Необхідним інструментом для обґрунтування розвитку мережі заповідних територій є ландшафтні карти, які вміщують великий масив інформації щодо властивостей ландшафтних комплексів у межах різних природних зон. Застосування таких карт має бути невід’ємною складовою комплексної методики оцінки території для цілей заповідання. Новизна дослідження: розглянуто створення мережі заповідних територій як один із найбільш важливих елементів реалізації екологічної складової збалансованого розвитку України у тісному взаємозв’язку з міжнародними природоохоронними ініціативами, реаліями українського природоохоронного законодавства та станом території України. Розкрито роль ландшафтознавчого підходу як одного з основних для визначення територій для заповідання та ландшафтного планування, як інструменту для ефективного подолання конфліктів, що виникають при створенні нових територій природно-заповідного фонду.

Ключові слова: 
ландшафтознавчий підхід, ландшафтне планування, природно-заповідний фонд, біотичне та ландшафтне різноманіття
Сторінки: 
18-26
Література: 

1. Geographical science at the National Academy of Sciences of Ukraine (2009). Ed. L. H. Rudenko. Kyiv: Akademperiodika. [In Ukrainian].
 
[Географічна наука в Національній академії наук України / За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2009. – 240 с.]
 
2. Golubtsov, O. H., Chornyi, M. G. (2014). Ukraine. Kaniv biosphere reserve. Project. New approaches to the design of conservation areas on the basis of landscape planning. Kyiv.: Institute of geography of NAS of Ukraine. [In Ukrainian].
 
[Голубцов О.Г., Чорний М.Г. Україна. Канівський біосферний резерват. Проект. Нові підходи до проектування природоохорон-них територій на основі ландшафтного планування. – К.: Ін-т географії НАН України, 2014. – 24 с. ]
 
3. Grinevetskyi V. T. (2004). Environmental landscape science: scientific basis, needs and prerequisites of its development in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 3, 44-50. [In Ukrainian].
 
[Гриневецький В.Т. Природоохоронне ландшафтознавство: наукові засади, потреби і передумови розвитку в Україні // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 3. – С. 44-50.]
 
4. Domaranskyi A. O. (2006). Landscape diversity: the nature, value, metrization, maintenance. Kirovograd. [In Ukrainian].
 
[Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, збереження. – Кіровоград, 2006. – 146 с.]
 
5. Environmental Economics in the names and accomplishments: National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of market problems and economic-ecological research (2015). Odessa: IPREED, National Academy of Sciences of Ukraine. [In Ukrainian].
 
[Економіка природокористування в іменах та звершеннях: НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2015. – 558 с.]
 
6. Rudenko L. H., Maruniak Eu.O., Golubtsov O. H. et al. (2014). Landscape planning in Ukraine. Ed. L. H. Rudenko. Kyiv: Referat. [In Ukrainian].
 
[Ландшафтне планування в Україні / Л.Г.Руденко, Є.О.Маруняк, О.Г.Голубцов та ін.; під ред. Л.Г.Руденка. – К.: Реферат, 2014. – 144 с.]
 
7. Rudenko V.P., Hostiuk M.T., Kibych I.V. et al. (2014). Environmental management activities. Chernivtsi: Chernivtsi national University. [In Ukrainian].
 
[Менеджмент природоохоронної діяльності / В.П.Руденко, М.Т.Гостюк, І.В.Кібич та ін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 440 с.]
 
8. The evaluation of the implementation of the outcomes of the world summit on sustainable development (Johannesburg, 2002) in Ukraine. (2004). Ed. L. H. Rudenko. Kyiv: Akademperiodika. [In Ukrainian].
 
[Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні / За ред. Л.Г. Руденка – К.: Академперіодика, 2004. – 207 с.]
 
9. Lisovskyi S. A., Marushevskyi G. B., Pavlichenko P. H., Rudenko L. H., Tymochko T.V. (2012). Draft report of Ukraine to the UN conference on sustainable (balanced) development «Rio 20». Kyiv: Center of environmental education and information. [In Ukrainian].
 
[Проект доповіді України до конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку «Ріо + 20» / С.А.Лісовський, Г.Б.Марушевський, П.Г.Павличенко, Л.Г.Руденко, Т.В.Тимочко. – К.: Центр екологічної освіти та інформації. 2012. – 60 с.]
 
10. [Grechko T. K., Lisovskyi S. A., Romaniuk S. A., Rudenko L. H. (2015). Public management of sustainable (balanced) development. Textbook. Kiev: National Academy of public administration under the President of Ukraine, Institute of Geography of NAS of Ukraine. [In Ukrainian].
 
[Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку: Навчальний посібник / Т.К. Гречко, С.А. Лісовський, С.А. Романюк, Л.Г. Руденко. Національна академія державного управління при Президентові України, Ін-т географії НАН України. – К., 2015. – 264 с.]
 
11. Status of implementation in Ukraine of provisions of «Agenda for XXI century» (2002 – 2012) (2014). Ed. L. H. Rudenko. Kyiev: Akademperiodika. [In Ukrainian].
 
[Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2002 – 2012) / За ред. Л.Г. Руденка – К.: Академпе-ріодика, 2014. – 359 с.]
 
12. Marynych O. M., Mikheli S. V., Pashchenko V. M., Petrenko O. M. (1997). Ukraine. Landscapes (Map). 1 : 1 000 000. – Kyiv: NVP Cartography. [In Ukrainian].
 
[Україна. Ландшафти (Карта). 1 : 1 000 000 / О.М. Маринич, С.В. Міхелі, В.М. Пащенко, О.М. Петренко. – К.: НВП "Кар-тографія", 1997.]
 
13. Ukraine: main trends of interaction between society and nature in the twentieth century (geographical aspect) (2005). Ed. L. H. Rudenko. Kyiv: Akademperiodika. [In Ukrainian].
 
[Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект) / За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2005. – 320 с.]
 
14. Tsaryk L.P. (2010). Geographical bases of the formation and development of regional environmental systems (conceptual approaches, the practical implementation). Auth. dis ... doct. geogr. sciences: spec. 11.00.11. Lviv, Ivan Franko Nat. University. [In Ukrainian].
 
[Царик Л.П. Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація). / Автореф. дис...докт. геогр. наук: 11.00.11 / Львів. нац. ун­т ім. І.Франка. – Львів., 2010. – 35 с.]
 
15. Sheliag-Sosonko Yu. R., Grodzinskii M. D., Romanenko V. D. (2004). The concept, methods and criteria for the ecological network of Ukraine. N. G.Kholodnyi Institute of botany of National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Hydrobiology, Kiev, Ukraine. T. Shevchenko Nat. univ. Kiev: Phytosociocenter. [In Russian].
 
[Шеляг-Сосонко Ю.Р., Гродзинский М.Д., Романенко В.Д. Концепция, методы и критерии создания экосети Украины / Ин-т ботаники им. Н.Г.Холодного НАН Украины, Ин-т гидробиологии, Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – К. : Фитосоциоцентр, 2004. – 144 c.]
 
16. Ivanenko E. (2015) Primary Criteria of Protected Areas Network Expansion (Nature Reserve Fund of Ukraine Case Study). Geografický časopis, 3. Bratislava.