К.Є. Бесєдіна. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ АР КРИМ: СТАН І РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ (2003-2013 рр.)

https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.049
Ukr. geogr. z. 2016, N3:49-55
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

К.Є. Бесєдіна - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Сільська місцевість – важлива складова територіальної структури розселення населення, тому дослідження демографічної ситуації є надзвичайно актуальним. Мета цієї роботи полягає у виявленні тенденцій розвитку демографічних процесів у сільській місцевості АР Крим, яка, з одного боку, є наслідком соціально-економічного розвитку села, зайнятості й рівня життя сільських мешканців, з іншого, – важливим критерієм господарської діяльності, наявності місць прикладання праці, розвитку соціальної сфери, екологічної ситуації у сільських районах. У регіональному розрізі проаналізовано основні демографічні показники (народжуваність, смертність, природний приріст, розподіл населення за віковими групами, міграції) впродовж десятиріччя (2003-2013 рр.). Виявлено територіальні особливості розвитку демографічної ситуації з урахуванням відмінностей соціально-економічних показників у різних сільських районах.

Ключові слова: 
сільська місцевість, демографічна ситуація, розселення населення, АР Крим
Сторінки: 
49-55
Література: 

1. Atlas Autonomous Republic of Crimea (2003). Ed. Bagrov M.V., Rudenko L.H. Kyiv. Simferopol. [In Ukrainian].
 
[Атлас Автономна Республіка Крим / Голова редколегії М. В.Багров, гол. редактор Л. Г. Руденко. – Сімферополь: Київ, 2003. – 80 c.]
 
2. Bagrov N.V. (2002). Regional geopolitics of sustainable development. Crimea. XXI Century. Kyiv: Lybid. [In Russian].
 
[Багров Н.В. Региональная геополитика устойчивого развития. Крыма – XXI век. – К.: Лыбидь, 2002. – 254 c.]
 
3. Bagrova L.A., Bokov V. A., Bagrov N. V. (2001). Geography of Crimea. Kyiv: Lybid. [In Russian].
 
[Багрова Л.А., Боков В. А., Багров Н. В. География Крыма. – К.: Лыбидь, 2001. – 302 c.]
 
4. Bezrukov Yu.F., Kamynina I.B. (1998). Ecological problems of Crimea. Simferopol: TEІ. [In Russian].
 
[Безруков Ю.Ф., Камынина И.Б. Экологические проблемы Крыма. – Симферополь: ТЭИ, 1998. – 98 c.]
 
5. Yena V. G., Yena Al. V., Yena An.V. (2004). Protected landscapes Tauris. Simferopol: Business Inform. [In Russian].
 
[Ена В.Г., Ена Ал.В., Ена Ан.В. Заповедные ландшафты Тавриды. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2004. – 424 с.]
 
6. Yefimov S.A. (2012). To the question on the ways of self-determination of the Crimean tatar. Issues of development of Crimea. Vol. 16, 22-44. [In Russian].
 
[Ефимов С.А. К вопросу «О путях самоопределения крымскотатарского народа» // Вопросы развития Крыма. – 2012. – Вып. 16. – С. 22- 44.]
 
7. Crimea: Economy: Economic-geographical analysis. (1993). Ed. V.B. Kudriavtsev, A.B. Shvets, I.T. Tverdokhlebov. Simferopol: The editorial department of the Crimean Press Committee. [In Russian].
 
[Крым: Хозяйство: Экономико-географический анализ / Под ред. В. Б. Кудрявцева, А. Б. Швец, И. Т. Твердохлебова. - Симферополь: Редотдел Крымского комитета по печати, 1993. – Ч. 1. – 79 с.; Ч.2. – 78 с.]
 
8. Podgorodetsky P. D. (1988). Crimea. Nature. Simferopol. [In Russian].
 
[Подгородецкий П.Д. Крым. Природа. - Симферополь, 1988.]
 
9. Slepokurov A. S. (2000). Geo-environmental and innovational aspects of development of tourism in Crimea. Simferopol: SONAT. [In Russian].
 
[Слепокуров А.С. Геоэкологические и инновационные аспекты развития туризма в Крыму. – Симферополь: СОНАТ, 2000. – 100 с.]
 
10. The Ecology of The Crimea.(2003). Ed. N.V. Bagrov, V.A. Bokov. Simferopol: Crimeuchpedgiz. [In Russian].
 
[Экология Крыма / Коллектив авторов. Ред. Н.В. Багров, В.А. Боков. – Симферополь: Крымучпедиз, 2003. – 360 с.]
 
11. Statistical Yearbook: Regions of Crimea for 2013. (2014). Department of Statistics in Crimea. Simferopol. [In Ukrainian].
 
[Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2013 рік / Головне управління статистики в АР Крим. – Сімферополь, 2014. – 552 с.]
 
12. Timchenko Z. V. (2002). Water resources and ecological state of small rivers of the Crimea. Simferopol: Dolia [In Russian].
 
[Тимченко З.В. Водные ресурсы и экологическое состояние малых рек Крыма. – Симферополь: Доля, 2002. – 152 с.]
 
13. The transformation of the houshold structure of Ukraine: regional aspect. Ed. H.V. Balabanov, V.P. Nahirna, O.M. Nyzhnyk (2003). Kyiv: Millenium. [In Ukrainian].
 
[Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, О.М. Нижник. – К.: Міленіум, 2003. - 404 с.]
 
14. Bokov V.A., Yena V.G., Yefimov S.A., Rusiaiev V.F., Slepokurov A.S, Tarasenko V.S., Chvorov S.A. (2000). Sustainable development. Strategy of development of the Crimea in the 21st century. Simferopol. [In Russian].
 
[Устойчивое развитие – стратегия развития Крыма в 21-м веке / В.А. Боков, В.Г. Ена, С.А. Ефимов, В.Ф. Русяев, А.С. Слепокуров, В.С. Тарасенко, С.А. Xворов. – Симферополь, 2000. – 296 c.]