О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. ФОРМУВАННЯ СТАЛИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ҐРУНТІВ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.056
Ukr. geogr. z. 2016, N3:56-60
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.Г. Тараріко - Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Київ;
Т.В. Ільєнко - Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Київ;
Т.Л. Кучма - Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації полягає в обґрунтуванні формування збалансованих систем землекористування, моніторингу та охорони ґрунтів від ерозійної деградації в умовах інтенсифікації аграрного виробництва та посилення зливового характеру опадів у процесі змін клімату. Для вирішення проблеми обґрунтовано необхідність удосконалення структури державного управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення з метою їх раціонального використання та охорони від деградації й опустелювання.

Ключові слова: 
деградація, опустелювання, зміни клімату, протиерозійні заходи, агроландшафт, агроекосистеми, контурно-меліоративна організація територій, землекористування
Сторінки: 
56-60
Література: 

1. Babych A.O., Babych-Poberezhna A.A. (2014). Drought, dry wind and dust storm in Ukraine in global climate change. V.1. Vinnytsya: Vydavnytstvo-drukarnya DILO. [In Ukrainian].
 
[Бабич А.О., Бабич-Побережна А.А. Засуха, суховій і пилова буря в Україні в період глобальних змін клімату. T.1. – Вінниця: Видавництво-друкарня ДІЛО, 2014. – 478 c.]
 
2. Vyshkvarkova O.V. (2014). Extreme precipitation and its climatic features on the territory of Ukraine. Auth. Dis. ... Cand. Geogr. Sci. Sevastopol. [In Ukrainian].
 
[Вишкваркова О.В. Екстремальні опади та їх кліматичні особливості на території України: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Морський гідрофізичний інститут. – Севастополь, 2014. – 15 c.]
 
3. National report on the completion of land reform. Ed. Nowakowski L.Ya. (2013). Kyiv: Agricultural Science. [In Ukrainian].
 
[Національна доповідь щодо завершення земельної реформи / За науковою ред. Новаковського Л.Я. – К.: Аграрна наука. – 2013. – 48 с.]
 
4. Tarariko O.H., Grekov V.O., Panasenko V.M. et al. (2011). Recommendations for the adaptation of the existing monitoring systems of soils contamination to the project of Soil Framework Directive of the EU and the Council of Europe. Kyiv. [In Ukrainian].
 
[Рекомендації з адаптації існуючої системи моніторингу забруднення ґрунтів до проекту рамкової Ґрунтової Директиви ЄС та Ради Європи / О.Г. Тараріко, В.О. Греков, В.М. Панасенко та ін. – К., 2011. – 28 с.]
 
5. Tarariko O.H., Ilienko T.V., Kuchma T.L. (2016). Climate change impact on crop productivity: analysis and forecast. Ukrainian Georgraphical Journal, 1, 14-22. [In Ukrainian].
http://dx.doi.org/10.15407/ugz2016.01.014
 
[Тараріко О.Г., Ільєнко Т.В., Кучма Т.Л. Вплив змін клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз // Укр. геогр. журн. – 2016. – № 1. – C. 14–22.]
 
6. Tarariko O.H., Ilienko T.V., Kuchma T.L. (2013). Formation of sustainable agricultural landscapes in climate change conditions. Agroecological Journal, 4, 13-20. [In Ukrainian].
 
[Тараріко О.Г., Ільєнко Т.В., Кучма Т.Л. Формування екологічно стійких ландшафтів в умовах змін клімату // Агроекологічний журнал .– 2013.– № 4.– C.13-20.]
 
7. Tarariko O.H., Moskalenko V.M. (2002). Catalogue of the measures to optimize the agricultural landscapes structure and protect the land from erosion. Kyiv: Fitotsentr. [In Ukrainian].
 
[Тараріко О.Г., Москаленко В.М. Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 64 с.]
 
8. Hodakivska O.V., Korchynska S.G. (2016). Efficacy of mineral and organic fertilizers in agriculture. The Economy of Agro-Industrial Complex, 4, 21-27. [In Ukrainian].
 
[Ходаківська О.В., Корчинська С.Г. Ефективність застосування мінеральних і органічних добрив у сільському господарстві // Економіка АПК. – 2016. – № 4. – С. 21-27.]
 
9. Shubravska O.V. (2016). Development of agroindustrial production of Ukraine: tasks and challenges. The Economy of Agro-Industrial Complex, 4, 5-11. [In Ukrainian].
 
[Шубравська О. В. Розвиток агропродовольчого виробництва України: завдання і виклики // Економіка АПК. – 2016. – №4. – С. 5-11.]