О.М. Лейберюк. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У КОМПЛЕКСНИХ АТЛАСАХ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.068
Ukr. geogr. z. 2016, N3:68-71
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.М. Лейберюк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета дослідження – показати співвідношення карт населення та демографічного розвитку у комплексних атласах України із загальною їх кількістю та карт демографічного розвитку відносно карт населення. Розглянуто відображення цих тематичних карт за методами дослідження об’єктів картографування. Охарактеризовано способи відображення явищ демографічного розвитку та населення у досліджуваних атласах. Новизна дослідження полягає в тому, що такий аналіз за означеною тематикою та способами картографування проведено вперше.

Ключові слова: 
комплексний атлас, карти населення, карти демографічного розвитку, способи картографування, аналітичні карти, комплексні карти
Сторінки: 
68-71
Література: 

1. Bonk Zh., Drohushevska I., Yevropina I. et al. (2010). Teacher's atlas. Kyiv: DNVP Cartohraphy [In Ukrainian].
 
[Атлас вчителя / Ж. Бонк, І. Дрогушевська, І. Європіна та ін. – К.: ДНВП «Картографія», 2010. – 328 с.]
 
2. Atlas of the Ukrainian SSR and the Moldavian SSR (1962). Moscow: GUGK. [In Russian].
 
[Атлас Украинской ССР и Молдавской ССР. – М.: ГУГК, 1962. –90 с.]
 
3. Atlas of the Ukraine (1996). Kyiv.: DNVP Cartohraphy [In Ukrainian].
 
[Атлас Україна. – К.: НВП «Картографія» - 1996.-31с.]
 
4. Atlas of the Ukraine and adjacent edges. Ed. B. Kubiiovych (1937). Shevchenko Scientific Society. Lviv. [In Ukrainian].
 
[Атляс України й сумежних країв / під заг. ред. В. Кубійовича. Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 1937. – 113 с.]
 
5. Berlyant A. M.(2002). Cartography: Textbook. Moscow: Aspect Press. [In Russian].
 
[Берлянт А. М. Картография: Учебник для вузов. – Москва: Аспект Пресс, 2002. – 336 с.]
 
6. Bochkovska A. I., Rudenko L. H. (2014). Maps of National Atlas of Ukraine as an information base for the study of the formation of the population. Ukrainian Geographical Journal, 2, 3-9. [In Ukrainian].
http://dx.doi.org/10.15407/ugz2014.02.003
 
[Бочковська А.І., Руденко Л. Г. Карти Національного атласу України як інформаційна база для дослідження формування чисельності населення // Укр. геогр. журн. – 2014. – № 2. – С. 3-9.]
 
7. Geographical Atlas of the Ukrainian SSR. Ed. L. Klovanyi (1928). Kyiv: State. publishing of Ukraine. [In Ukrainian].
 
[Географічний атлас Української РСР / уклад. Л. Кльований. – К.: Держ. вид-во України, 1928. – 6 с., 11 арк.]
 
8. Complex Atlas of the Ukraine (2005). Kyiv: DNVP Cartography. [In Ukrainian].
 
[Комплексний атлас України. – К.: ДНВП Картографія", 2005. – 96 с.]
 
9. The population of Ukraine (2002). The annual Analytical Report./ Kyiv: Academpress. [In Ukrainian].
 
[Населення України. 2002. Щорічна аналітична доповідь // Академпрес, Київ,2002. – С.11.]
 
10. The National Atlas of Ukraine. Scientific eitor L.H. Rudenko. Kyiv: DNVP Cartography. [In Ukrainian].
 
[Національний атлас України / наук. ред. Л.Г. Руденко. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – 440 с.]
 
11. The National Atlas of Ukraine. The scientific basis for the creation and implementation. Ed. L.H. Rudenko.(2007). Kyiv: Academperiodica [In Ukrainian].
 
[Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізації / За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2007.- 408 с.]
 
12. Rudenko L. H. (1969). Mapping of population and its service in the Soviet and foreign atlases and the possibility of using them to justify grading. Comprehensive mapping of the Ukr. SSR: scientific materials III. Conf. Integrated mapping of Ukr.SSR. Kyiv: Naukova dumka, 44-47. [In Ukrainian].
 
[Руденко Л. Г. Картографирование населения и его обслуживания в советских и зарубежных атласах и возможность использования их для обоснования планировочных работ // Комплексное картографирование УССР: материалы ІІІ науч. конф. по комплексному картогhафированию УССH. – К.:Наук. думка, 1969. – С. 44–47.]
 
13. Svatkova T. G. (2002) Atlas cartography: Textbook. Moscow: Aspekt Press. [In Russian].
 
[Сваткова Т. Г. Атласная картография: Учебное пособие. – Москва: Аспект Пресс, 2002. – 203 с.]
 
14. Steshenko V.S. (2013) The meaning of demographic development and human development: identities and differences. Demography and social economy, 1. 5-16. http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2013_1_3[In Ukrainian].
 
[Cтешенко В.С. Зміст понять «демографічний розвиток» і «людський розвиток»:тотожності та відмінності //Демографія та соціальна економіка. - 2013. - № 1. - С. 5-16. http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_ 2013_1_3]