В.П. Нагірна. НАУКОВІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА У ПРАЦЯХ АКАДЕМІКА М.М. ПАЛАМАРЧУКА ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.003
Ukr. geogr. z. 2016, N4:03-08
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.П. Нагірна - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – висвітлити результати наукової діяльності видатного українського вченого-географа, засновника географічного підрозділу в Українській академії наук, академіка НАН України Максима Мартиновича Паламарчука, 100-річчя від дня народження якого минає цього року. Показано його внесок у вивчення важливих проблем територіальної організації суспільства, значення його наукових надбань для розвитку географічної науки, пошуку шляхів підвищення соціально-економічного розвитку України, вдосконалення територіальної структури виробництва і розселення населення. Творчий доробок М.М. Паламарчука включає розроблення теорії промислового й агропромислового комплексоутворення, структурний аналіз і типізацію територіальних комплексів, опрацювання концепції територіальної організації суспільства, виявлення закономірностей взаємодії суспільства і природи з позицій географічної науки. Вчений розробив загальногеографічну теорію – геокомплексологію, визначив суть формування і компонентну структуру суспільно-територіальних комплексів. Обґрунтовано напрями формування структури господарства незалежної України і використання концепції територіальної організації суспільства при розробленні стратегії її розвитку в сучасних умовах.

Ключові слова: 
територіальна організація суспільства, виробничо-територіальний комплекс, суспільно-територіальний комплекс, закономірності взаємодії природи і суспільства
Сторінки: 
03-08
Література: 

1. Palamarchuk M.M., Nagirna V.P., Palamarchuk V.M. et al. (1980). The agro-industrial complex of the Ukrainian SSR. Teacher's guide. Kyiv: Rad. shkola. [In Ukrainian]. [Агропромисловий комплекс Української РСР. Посібник для вчителя / М.М. Паламарчук, В.П. Нагірна, В.М. Паламарчук та ін. – К.: Рад. школа. – 1980. – 175 с.].
 
2. Modern Ukrainian Human Geography. Reading-book. Editor and author of biographic articles prof. O. Shabliy (2007). Lviv: Ivan Franko Lviv National University Publishing Center. [In Ukrainian]. [Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія / Упорядник та автор біографічних статей проф. О. Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2007. – 1008 с.].
 
3. Palamarchuk M.M., Gorlenko I.O. (1972). Mineral resources and structure of regional industrial complex. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Паламарчук М.М., Горленко І.О. Мінеральні ресурси і структура районного промислового комплексу. – К.: Наук. думка, 1972. – 215 с.].
 
4. Palamarchuk M.M., Palamarchuk O.M. (1998) Economic and social geography of Ukraine (with the basis of theory). Kyiv: Znannia. [In Ukrainian]. [Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України (з основами теорії). – К.: Знання. - 1998. – 416 с.].
 
5. Palamarchuk M.M., Palamarchuk A.M. (1985). The typology of agro-territorial complexes. News of the All-Union Geogr. Society. Vol. 117, 5. [In Russian]. [Паламарчук М.М., Паламарчук А.М. Типология агропромышленных территориальных комплексов // Изв. Всесоюз. Геогр. об-ва. – 1985. – Т. 117. – Вып. 5. – С. 404 – 413. ].
 
6. Palamarchuk M.M., Tashchuk K.O. (1974). Territorial structure of industrial complex of economic region. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Паламарчук М.М., Тащук К.О. Територіальна структура промислового комплексу економічного району. – К.: Наукова думка, 1974. – 127 с.].
 
7. Palamarchuk M.M, Protsko N.P., Gorlenko I.A. et al. Executive ed. M.M. Palamarchuk (1972). The theoretical basis of the functional structure of the industry of the economic region. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Теоретические основы функциональной структуры промышленного комплекса экономического района / М.М. Паламарчук, Н.П. Процко, И.А. Горленко и др. Отв. pед. М. М. Паламарчук. – К.: Наук. думка, 1972. – 240 с.].
 
8. Palamarchuk M.M, Palamarchuk A.M., Yazynina R.A., Nagirnaya V.P. et al. (1985). The territorial organization of agro-industrial complexes. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Территориальная организация агропромышленных комплексов / М.М. Паламарчук. А.М. Паламарчук, Р.А. Язынина, В.П. Нагирная и др. – К.: Наук. думка, 1985. – 304 с.].
 
9. Palamarchuk M.M., Balabanov G.V. , Gorlenko I.A. et al. Executive ed. M.M. Palamarchuk (1981). Territorial structure of industrial complexes. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Территориальная структура производственных комплексов / М.М.Паламарчук, Г.В. Балабанов, И.А. Горленко и др. Под общей ред. М.М. Паламарчука. - К.: Наук. думка, 1981. – 311 с.].
 
10. Ukraine: main trends of interaction between society and nature in the twentieth century (geographical aspect). Ed. L.H. Rudenko (2005). Kyiv: Academperiodica. [In Ukrainian]. [Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ столітті (географічний аспект) / За ред. Л.Г.Руденка. – К.: Академперіодика, 2005. – 320 с.].