Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк. ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ У ПРІОРИТЕТАХ ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.009
Ukr. geogr. z. 2016, N4:09-16
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Л.Г. Руденко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Лісовський - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Україна стикається з низкою проблем соціально-економічного розвитку, глобальними викликами, стрімким погіршенням стану довкілля. В цій ситуації очевидним є брак стратегічних документів, які б визначали основний вектор розвитку держави, а також механізм інтеграції окремих цілей та завдань у секторальну політику. Значною мірою це стосується системи територіального планування, яка вочевидь має були вдосконалена відповідно до європейських стандартів, зокрема і щодо збереження довкілля. В статті проаналізовано проблеми та напрями імплементації в Україні положень та цілей сталого (збалансованого) розвитку. Розкрито сутність інтегрованого планувального процесу та окреслено роль і місце стратегії сталого просторового розвитку в системі планувального законодавства України. Визначено основні напрями впровадження ландшафтного планування у схеми планування території України. Розкрито зміст цілей та завдань Стратегії сталого просторового розвитку України та провідні напрями вдосконалення системи планування розвитку територій з урахуванням інтересів суспільства і природи.

Ключові слова: 
сталий (збалансований) розвиток, екологія, територіальне планування, ландшафтне планування, стратегія
Сторінки: 
09-16
Література: 

1. Rudenko L.H., Parkhomenko G.O., Molochko A.N. et al. (1991). Cartographical research of nature use (the theory and practice). Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Картографические исследования природопользования (теория и практика работ). / Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко, А.Н.Мо-лочко и др. – К.: Наук. думка, 1991. – 212 с.]
 
2. Marinich A.M., Gorlenko I.A., Rudenko L.H. et al. (1990). Constructive-geographical bases of environmental management in the Ukrainian SSR. Theoretical and methodological research. Ed. A.M.Marinich, M.M.Palamarchuk. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методи-ческие исследования. / А.М. Маринич, И.А Горленко, Л.Г. Руденко и др. Отв. ред. А.М.Маринич, М.М.Паламарчук. – К.: Наук. думка, 1990. – 200 с.]
 
3. Rudenko L.H., Maruniak Eu.O., Golubtsov O.H.et al. Ed. L.H. Rudenko (2014). Landscape planning in Ukraine. Kyiv: Referat. [In Ukrainian]. [Ландшафтне планування в Україні / Л.Г.Руденко, Є.О.Маруняк, О.Г.Голубцов та ін.; під ред. Л.Г.Руденка. – К.: Реферат, 2014. – 144 с.]
 
4. Rudenko L.H., Biliavskyi G.O., Gorlenko I.O. et al. Ed L.H. Rudenko (2004). Assessment of the World Summit on Sustainable Development final resolution implementation state in Ukraine (Johannesburg, 2002). Kyiv: Academperiodica. [In Ukrainian]. [Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні. Наукова доповідь / Л.Г. Руденко, Г.О. Білявський, І.О. Горленко та інші. – К.: Академперіодика, 2004. – 207 с.]
 
5. Hrechko T.K., Lisovskyi S.A., Romanyuk S.A., Rudenko L.H. (2015). Public governance in providing of sustainable (balanced) development – Kherson: Grin D.S. http://igu.org.ua/sites/default/files/Public%20management.pdf [In Ukrainian]. [Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку / Т.К. Гречко, С.А. Лісовський, С.А. Романюк, Л.Г.Руденко. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 264 с. http://igu.org.ua/sites/default/files/Public%20management.pdf]
 
6. Rudenko L.H., Lisovskyi S.A., Maruniak Eu.O. (2016). Experience of Strategic Environmental Assessment in the planning process in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 2, 3-12. [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О. Досвід застосування стратегічної екологічної оцінки в процеси планування в Україні // Укр. геогр. журн. – 2016. - №2, С. 3-12.]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.003
 
7. State of the Agenda for XXI century (2002 - 2012) provisions implementation in Ukraine. Ed. L.H. Rudenko (2014). Kyiv: Academperiodica. [In Ukrainian]. [Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на XXI століття» (2002-2012). За ред. Л.Г. Руденка. НАН України; Ін-т географії НАН України. – К.: Академперіодика, 2014. – 359 с.]
 
8. Rudenko L.H., Shevchenko L.M., Gorlenko I.O. et al. Ed. L.H. Rudenko (2005). Ukraine: the main trends in society and nature interaction in the twentieth century (geographical aspect). Kyiv: Academperiodica. [In Ukrainian]. [Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект) / Л.Г.Руденко, Л.М.Шевченко, І.О.Горленко та ін. / За ред. Л.Г.Руденка. – К.: Академперіодика, 2005. – 320 с.]
 
9. Leonid Rudenko, Maruniak Eugenia, Serhiy Lisovskyi, Oleksandr Golubtsov, Viktor Chekhniy, Yuriy Farion (2015). The Landscape Plans System as a Tool for Sustainable Development in Ukraine. Landscape Analysis and Planning. Springer International Publishing Switzerland. M. Luc. U. Somorowska and J.B. Szmarida (eds.), 217 – 244.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-13527-4_13
 
10. Spatial development glossary. European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT) Territory and landscape (2007). 2, 21. http://book.coe.int
 
11. Sustainable Development Goals 2030. 17 Goals to Transform Our World. UN/ http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
 
12. Territorial Agenda of the European Union 2020. http://www.eu-territorial-agenda.eu/Reference%20Documents/Final%20TA2020.pdf