В.В. Удовиченко. ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОГЕННИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЛІСОСТЕПОВИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕСТОВОЇ ДІЛЯНКИ ДОСЛІДЖЕННЯ)

https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.022
Ukr. geogr. z. 2016, N4:22-29
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.В. Удовиченко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

Мета дослідження – відобразити специфічні риси особливостей прояву трансформаційних процесів, властивих лісостеповим ландшафтним комплексам території Лівобережної України на прикладі ділянки дослідження, що презентує Сумську схилово-височинну фізико-географічну область. Ґрунтується це дослідження на основі збору, верифікації й аналізу даних про структуру актуальних систем природокористування за системою басейнових ландшафтних одиниць. Специфіку трансформаційних процесів розглянуто за групами ландшафтних комплексів: їх літо-, гігро-, педо- та фітоваріантами. Крім того, увагу акцентовано на можливості оцінювання таких параметрів басейнових систем як лісистість, заболоченість, розораність, сельбищність залуженість; використання отриманих результатів для обґрунтування заходів з ландшафтного планування територій. Новизна дослідження: за укладеною авторською схемою басейнових територіальних структурних одиниць у масштабі 1:200 000 відповідно до характеру й інтенсивності антропогенних впливів визначено та вперше закартографовано класи ландшафтних комплексів, які є відображенням специфічних рис трансформації території тестової ділянки дослідження.

Ключові слова: 
ландшафт, лісостеповий комплекс, антропогенна трансформація, рівень трансформації
Сторінки: 
22-29
Література: 

1. Grodzinskyi M.D. (1993). The basics of landscape ecology. Kyiv: Lybid. [In Ukrainian]. [Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.]
 
2. Grodzinskyi M.D. (1995). Geosystems firmness to the anthropogenic load. Kyiv: Likei. [In Ukrainian]. [Гродзинський М. Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Лікей, 1995. – 233 с.]
 
3. Denisyk G.I. (2012). Anthropogenic landscapeology. Part I. Global anthropogenic landscapeology. Vinnitzia: PP TD Edelveis i K. [InUkrainian]. [Денисик Г. І. Антропогенне ландшафтознавство: навчальний посібник. Частина І. Глобальне антропогенне ландшафтознавство. – Вінниця: ПП "ТД "Едельвейс і К", 2012. – 336 с.]
 
4. Sheliag-Sosonko Yu.R., Dubyna D.V., Vakarenko L.P., Movchan Ya.I., Didukh Ya.P. (2003). Conservation and rational use of Ukraine's biodiversity: state and perspectives. Kyiv: Khimdgest. [In Ukrainian]. [Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан і перспективи / Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Д.В. Дубина, Л.П. Вакаренко, Я.І. Мовчан, Я.П Дідух. – К.: Хімджест, 2003. – 248 с.]
 
5. Isachenko A.G. (1980). Methods of applied landscape research. Leningrad. [In Russian]. [Исаченко А. Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – Л.: Наука, 1980. – 222 с.]
 
6. Map of spreading exogenous geological processes of the Ukraine's territory (1:500 000). Ed. N.M. Gavrilenko (1995). Kyiv: Geoprognoz. [In Russian]. [Карта распространения экзогенных геологических процессов территории Украины (М-б 1:500 000) / Гл. ред. Н.М. Гавриленко. – К.: ГГП Геопрогноз, 1995.]
 
7. Productive-geographic fundamentals of nature management in the Ukrainian SSR. Kiev Dnepr region. Ed. A.M. Marinich, M.M. Palamarchuk (1988). Kiev: Naukova dumka. [In Russian]. [Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Киевское Приднепровье / Отв. pед. А.М.Маринич, М.М. Паламарчук. – К.: Наукова думка, 1988. – 176 с.]
 
8. Rudenko L.H., Maruniak Eu.O., Golubtsov O.H. et al. Ed L.H. Rudenko (2014). Landscape planning in Ukraine. Kyiv: Referat. [In Ukrainian]. [Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін.; під ред. Л.Г. Руденка. – К.: Реферат, 2014. – 144 с.]
 
9. Malysheva L.L. (1988). Landscape-geochemical estimation of the ecological state of territories. Kyiv: RVZ Kiivskyi universitet. [In Ukrainian]. [Малишева Л. Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану територій. – К.: РВЦ "Київський університет", 1998. – 264 с.]
 
10. Milkov F.N. (1973). Human and landscapes. Sketches of anthropogenic landscapeology. Moskov: Misl. [In Russian]. [Мильков Ф. Н. Человек и ландшафты. Очерки антропогенного ландшафтоведения. – М.: Мысль, 1973. – 224 с.]
 
11. National report about state of environment in Ukraine in 2010 (2011). Kyiv: Tzentr ecologichnoji osviti ta informatzii. [In Ukrainian]. [Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2010 році. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – 254 с.]
 
12. National report about state of environment in Ukraine in 2011 (2012). Kyiv: Ministry of ecology and natural resourses of Ukraine. [In Ukrainian]. [Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2012. – 258 с.]
 
13. National atlas of Ukraine. Ed. L.H. Rudenko (2007). Kyiv: DNVP Kartographia. [In Ukrainian]. [Національний атлас України / Гол. ред. Л.Г. Руденко. – К.: ДНВП "Картографія", 2007. – 440 с.]
 
14. Ukraine: the main trends in society and nature interaction in the twentieth century (geographical aspect). Ed. L.H. Rudenko (2005). Kyiv: Academperiodica. [In Ukrainian].
 
15. Shyschenko P.H. (1988). Applied physical geography. Kyiv: Vyscha shkola. [In Russian]. [Шищенко П. Г. Прикладная физическая география. – К.: Выща шк., 1988. – 192 с.]
 
16. Shyschenko P.H. (1999). Principles and methods of landscape analysis in regional projection. Monography. Kyiv: Fitosotziotzentr. [In Russian]. [Шищенко П. Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. Монография. – К.: Фитосо-циоцентр, 1999. – 284 с.]