О.Г. Голубцов. ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ У ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.029
Ukr. geogr. z. 2016, N4:29-36
Автори: 

О.Г. Голубцов - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – представлення методичних підходів і напрямів впровадження матеріалів і результатів ландшафтного планування в територіальне планування. Ландшафтне планування, як галузеве природоохоронне планування землекористування, розглядається як основа для реалізації в територіальному плануванні екологічних вимог, урахування яких передбачене в законодавстві. Результати ландшафтного планування можуть бути застосовані для розроблення рекомендацій і посилення аргументації прийняття планувальних рішень у зв’язку з особливостями природних умов і запобігання екологічних проблем. Ландшафтно-планувальні документи, що розробляються на різних рівнях адміністративно-територіального устрою, за детальністю і ступенем узагальнення результатів відповідають територіальним планам. Проте, необхідна адаптація ландшафтно-планувальних формулювань до прийнятої в територіальному плануванні термінології і планувальних категорій. Інтеграція ландшафтного планування можлива за сценаріями первинного (без розробки окремого ландшафтного плану) і вторинного (інтеграція вже отриманих результатів) включення. Використання матеріалів і результатів ландшафтного планування на робочих етапах розроблення територіальних планів залежить від завдань, що вирішуються на кожному з них. На інформаційно-аналітичному етапі використовують бази геоданих про природні умови і результати оцінювання значущості й чутливості ландшафтів. На конструктивному етапі розробки планувальних рішень аналізують і адаптують положення ландшафтного планування для визначення зон, пріоритетних для охорони природи і догляду за ландшафтом, які мають бути представлені в територіальних планах. Вперше реалізацію законодавчо зумовлених екологічних вимог у вітчизняному територіальному плануванні запропоновано здійснювати на основі ландшафтного планування. Представлено напрями і методичні підходи інтеграції ландшафтного планування у процес створення схем планування територій.

Ключові слова: 
ландшафтне планування, територіальне планування
Сторінки: 
29-36
Література: 

1. Ailikova G.V. (2015). Methodological basis of regional planning in Ukraine. Author's thesis ... cand Tech. sciences.. 05.23.20. MES of Ukraine, KNUBA. Kyiv. [In Ukrainian]. [Айлікова Г. В. Методологічні основи планування території регіонів України. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.23.20. МОН України, КНУБА. – Київ, 2015. – 23 с.]
 
2. Bilokon Yu.M. (2003). Regional planning (theory and practice). Ed. I.O. Fomin. Kyiv: Logos.[In Ukrainian]. [Білоконь Ю.М. Регіональне планування (теорія і практика) / За ред. І.О. Фоміна. – К.: Логос, 2003. – 246 с.]
 
4. Grodzynskyi M.D., Verekh O.Yu. (1987). Landscape-functional approach to the rational organization of the territory. Bulletin of Kiev University, 11-15. [In Ukrainian]. [Гродзинський М.Д., Верех О.Ю. Ландшафтно-функціональний підхід до раціональної організації території // Вісник Київського ун-ту. – 1987. – С. 11-15.]
 
5. Rudenko L.H., Parkhomenko G.O., Molochko A.N. et al. Editor A.P. Zolovskyi (1991). The mapping studies of nature (theory and practice).Academy of Sciences of Ukraine, S.I. Subbotin Institute of Geophysics, Department of geography. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Картографические исследования природопользования (теория и практика работ) / Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко, А.Н.Мо-лочко и др.; Отв. ред. А. П. Золовский; АН Украины, Отделение географии Ин-та геофизики им. С. И. Субботина. – К.: Наук. думка, 1991. – 212 с.]
 
6. Marinich A.M., Palamarchuk M.M., Grinevetzkyi V.T. et al. Ed. A.M. Marinich, M.M. Palamarchuk (1988). Constructive and geographical basis of natural resources in the Ukrainian SSR: the Kyiv Dnieper region. Kyiv: Naukova dumka.[In Russian]. [Конструктивно-географические основы природопользования в Украинской ССР: Киевское Приднепровье / А. М. Маринич, М.М.Паламарчук, В.Т.Гриневецкий и др.; под. ред.А. М. Маринича, М.М.Паламарчука. – К. : Наук. думка, 1988. – 176 с.]
 
7. Kuybida V.S., Negoda V.A., Tolkovanov V.K. (2009). Regional development and spatial territory planning: experience of Ukraine and other member States of the Council of Europe. Kyiv: PC Kramar Ltd. [In Ukrainian]. [Куйбіда В. С., Негода В.А., Толкованов В.К. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи. – К.: ТОВ «ПЦ Крамар», 2009. – 176 с.]
 
8. Rudenko L.H., Maruniak Eu.O., Golubtsov O.H.et al. Ed. L.H. Rudenko (2014). Landscape planning in Ukraine. Kyiv: Referat. [In Ukrainian]. [Ландшафтне планування в Україні / Л.Г.Руденко, Є.О.Маруняк, О.Г.Голубцов та ін.; Під ред. Л.Г.Руденка. – К.: Реферат, 2014. – 144 с.]
 
9. Urban development. Planner's guide. Ed. T F. Panchenko (2001).– Kyiv: Ukrarkhbudinform. [In Ukrainian]. [Містобудування. Довідник проектувальника / за ред. Т.Ф. Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 192 с.]
 
10. Pozacheniuk Ye.A. (2003). Territorial planning. Simferopol: Dolia [In Russian]. [Позаченюк Е. А. Территориальное планирование. – Симферополь: Доля, 2003. – 287 с].
 
11. Problems of environmental management in the transboundary region of the Belarusian and Ukrainian Polesie. Ed. Paliienko V.P., Khomich V.S., Sorokina L.Yu. (2013). Monograph. Institute of Geography NAS Ukraine, GNU Institute of nature managemen» NAS Belorussia. Kyiv: Stal. [In Russian]. [Проблемы природопользования в трансграничном регионе Белорусского и Украинского Полесья: монография / В. П. Палиенко, В. С. Хомич, Л. Ю. Сорокина; Институт географии НАН Украины, ГНУ «Институт природопользования» НАН Беларуси. – К.: Сталь, 2013. – 290 с.]
 
12. Pavlyshyn B.V. et al. (1982). Regional planning in the Ukrainian SSR. Kyiv: Budivelnyk. [In Russian]. [Районная планировка в Украинской ССР / Павлышин Б.В. и др. – Киев: Будивельник, 1982. – 144 с.]
 
13. Shyshchenko P.H. (1999). Principles and methods of landscape analysis at the regional engineering. Monograph. Kyiv: Fitosotsiocentr. [In Russian]. [Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. Монография. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 284 с.]
 
14. Auhagen A., Ermer K., Mohrmann R. (Hrsg.) (2002). Landschaftsplanung in der Praxis. Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart.
 
15. Heiland S. (2010). Landschaftsplanung Henckel D. et al. (Hrsg.): Planen. Bauen. Umwelt. Ein Handbuch. Wiesbaden, 294-300.
 
16. Jessel Beate, Tobias Kai (2002). Ökologisch orientierte Planung. Eine Einführung in Theorien, Daten und Methoden. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer.
 
17. Landschaftspläne in Europa. Status quo und Perspektiven konzeptioneller Landschaftspläne im europäischen Vergleich (2008). Erweiterter Ergebnisbericht zum Workshop vom 17. bis 20. September 2008 an der INA Insel Vilm. Ilke Marschall unter Mitwirkung von Adriana Ghersi, Gottfried Hage, Gerrit-Jan v. Herwaarden, Thomas Knoll, Christopher Smith, Rob Schröder, Rob le Rutte
 
18. Landschaftsplanung. mit Beitr. von: Claus Bittner. Christina von Haaren (Hrsg.) (2004). Stuttgart: UTB, Ulmer.
 
19. Riedel W., Lange H. (2002). Landschaftsplanung. Heidelberg: Spektrum Akad Verl.