В.В. Бондар. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ)

https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.044
Ukr. geogr. z. 2016, N4:44-48
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.В. Бондар - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – визначення регіональних особливостей соціально-економічного розвитку м. Кам’янець-Подільський – найбільшого субрегіонального центру Поділля. Здійснено аналіз регіональних індикаторів соціально-економічного розвитку цього міста. Визначено головні прояви його впливу на соціально-економічний розвиток прилеглої території. Виявлено, що регіональними особливостями соціально-економічного розвитку м. Кам’янець-Подільський насамперед є посилений розвиток зовнішньоекономічної діяльності, роздрібної торгівлі та малого підприємництва. Місто також здійснює помітний вплив на соціально-економічний розвиток прилеглої території, яка є доволі інвестиційно привабливою та характеризується розвитком реурбанізаційних процесів.

Ключові слова: 
субрегіональний центр, локальна система розселення населення, маятникова міграція населення, промисловість, зовнішньоекономічна діяльність, мале підприємництво, інвестиційна привабливість
Сторінки: 
44-48
Література: 

1. Averkyna M.F. (2015). Sustainable development of cities and agglomerations: theory, methodology, practice. Lutsk: LNTU. [In Ukrainian]. [Аверкина М.Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій: теорія, методологія, практика; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2015. – 492 с.]
 
2. Osipov V. M., Yermakova O. A., Parasiuk I. L. (2012). Municipal cooperation as a tool for improving the competitiveness of the Danube economic sub. Materials of the International scientific and practical Internet conference Problems and perspectives of innovation socio-economic development in the globalization: Regional vector. http://www.fei.idgn.edu.ua/conference/docl/d112.html [In Ukrainian]. [Осипов В.М., Єрмакова О.А., Парасюк І.Л. Муніципальне співробітництво як інструмент підвищення конкурентоспроможності Придунайського економічного субрегіону // Матеріали І Міжнар. науково-практ. інтернет-конференції "Проблеми та перспективи інноваційного соціально-екон. розвитку в умовах глобалізації: Регіональний вектор" (м. Ізмаїл, 16-17 квітня 2012 р.) http://www.fei.idgn.edu.ua/conference/docl/d112.html]
 
3. The official website of Kamianets'-Podil's'kyi city Council: http://www.kam-pod.gov.ua [In Ukrainian]. [Офіційний веб-сайт Кам'янець-Подільської міської ради: http://www.kam-pod.gov.ua ].
 
4. Pylypenko I.O. (2015). Social and geographical periphery: the concept, parameterization and delimitation. Kherson: Grin D. S. [In Ukrainian]. [Пилипенко І.О. Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація: Монографія. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 264 с.]
 
5. Prybytkova I.M. (2015). Evolution of urban civilization and post-urban forms of settling in Ukraine. Ukrainian society, 1 (52), 92-104. [In Ukrainian]. [Прибиткова І.М. Еволюція міської цивілізації і післяміські форми розселення в Україні / Український соціум. – 2015. – № 1 (52). – С. 92-104.]
 
6. Siroich Z.S. (2009). Demographic and social-economic problems of development of city agglomeration: discourse thesis ... Doctor of Economic Sciences: 08.00.07. Institute of demography and social researches of NAS of Ukraine, Kyiv. [In Ukrainian]. [Сіройч З.С. Демографічні та соціально-економічні проблеми розвитку міських агломерацій: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.07 / Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України. – К., 2009. – 33 с.]
 
7. Slashchuk A.M. (2000). Local economic centers in the economic development of the Oblast Mezoregion (the Volhyn Oblast is taken for an example): discourse thesis … Candidate of Geography Sciences: 11.00.02. Taras Shevchenko Nat. University of Kyiv. [In Ukrainian]. [Слащук А.М. Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону (на прикладі Волинської області): автореф. дис. канд. геогр. наук: 11.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка . – К., 2000. – 19 с.]
 
8. Statistical Yearbook of the Khmelnitskyi region for the year 2013; Department of Statistics in the Khmelnitskyi region. Ed. L.O.Hamska. Khmelnitskyi. [In Ukrainian]. [Статистичний щорічник Хмельницької області за 2013 рік / Головне управління статистики у Хмельницькій області; За ред. Л.О. Хамської. – Хмельницький, 2014. – 402 с.]