Ж.М. Матвіїшина. ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВСТВО В ІНСТИТУТІ ГЕОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.012
Ukr. geogr. z. 2017, N1:12-18
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Ж.М. Матвіїшина - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Публікація присвячена дослідженням української палеоґрунтознавчої школи відділу палеогеографії Інституту географії НАНУ. Визначено шляхи розвитку палеоґрунтознавства як фундаментальної науки з історії розвитку природи і виявлення дрібних етапів формування ґрунтів. Розроблено засади комплексного палеопедологічного дослідження з виходом на генезис давніх і сучасних ґрунтів; виявлено закономірності й тренди розвитку ґрунтів в окремі етапи пліоцену, плейстоцену і голоцену, що відображено в розроблених загальній і регіональній схемах палеогеографічної етапності, які використовуються при геологознімальних роботах. Створено дрібномасштабні карти поетапного розвитку ґрунтів для Національного і Комплексного атласів України, Комплексного атласу Київської області. Сформульовано поняття палеоекогеографії, розроблено основи створення палеоекогеографічних карт; проведено міжрегіональну кореляцію палеогеографічних подій у зв’язку з розвитком верхньокайнозойських ґрунтів. Розроблено засади дослідження ґрунтів голоцену з вивченням їх на археологічних об’єктах для реконструкції природних умов проживання людини в минулому. Теоретичні та прикладні проблеми палеоґрунтознавства частково відображені в неповному списку монографій у наведеному списку літератури.

Ключові слова: 
палеогеографія, ґрунт, палеопедологія, плейстоцен, голоцен
Сторінки: 
12-18
Література: 

1. Veklych M.F. (1958). Quaternary deposits of Middle Dnieper right bank. Kyiv: AN URSR. [In Ukrainian]. [Веклич М.Ф. Четвертинні відклади правобережжя Середнього Дніпра. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – 114 с.]
 
2. Veklych M.F. (1966). Paleogeomorphology of Ukrainian shield (Mesozoic and Cenozoic). Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Веклич М.Ф. Палеогеоморфологія області Українського щита (мезозой і кайнозой). – К.: Наук. думка, 1966. – 120 с.]
 
3. Veklych M.F., Sirenko N.O., Dubniak V.A., Melnychuk I.V., Maiska Zh.M., Paryshkura S.I. (1973). Development of soils of Ukraine in Late Cenozoic. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Розвиток грунтів України у пізньому кайнозої. /М.Ф. Веклич, Н.О. Сіренко, В.А Дубняк, І.В. Мельничук, Ж.М. Майська, С.І.Паришкура. – К.: Наук. думка, 1973. – 224 с.]
 
4. Paleopedology: Paleogeographic studies. Scien. ed. M.F. Veklich, N.A. Sirenko (1974). Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Палеопедология: Палеогеографические исследования. / Oтв. ред. М.Ф. Веклич, Н.А. Сиренко. – К.: Наук. думка, 1974. – 216 с.]
 
5. Veklych M.F., Sirenko N.A. (1976). Pliocene and Pleistocene Lower Dnieper and the Plain Crimea territory. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Веклич М.Ф., Сиренко Н.А. Плиоцен и плейстоцен левобережья Нижнего Днепра и Равнинного Крыма. – К.: Наук. думка, 1976. – 187 с.]
 
6. Paleogeography. Paleolandscapes. Scien ed. M.F. Veklych (1977). Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Палеогеография. Палеоландшафты. / Отв. ред. М.Ф. Веклич. – К.: Наук. думка. – 1977. – 179 с.]
 
7. Theoretical and practical problems of paleogeography. Scien ed. M.F. Veklych (1977). Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Теоретические и прикладные проблемы палеогеографии / Отв. ред. М.Ф. Веклич. – К.: Наук. думка. – 1977. – 116 с.]
 
8. Veklych M.F., Matviishyna Zh.M., Medvedev V.V., Sirenko N.A., Fedorov K.N. (1979). The methods of paleopedological research. Kiev: Naukova dumka. [In Russian]. [Методика палеопедологических исследований. / М.Ф. Веклич, Ж.Н. Матвиишина, В.В. Медведев, Н.А. Сиренко, К.Н.Федоров. – К.: Наук. думка, 1979. – 176 с.]
 
9. Veklych M.F. (1982). Paleostages and stratotypes of loess formation of Ukraine and neighbour countries. Kiev: Naukova dumka. [In Russian]. [Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы лессовой формации Украины и соседних стран. – К.: Наук. думка, 1982. – 238 с.]
 
10. Matviishyna Zh.M. (1982). Micromorphology of Pleistocene soils of Ukraine. Kiev: Naukova dumka. [In Russian]. [Матвиишина Ж.Н. Микроморфология плейстоценовых почв Украины. – К.: Наук. думка, 1982. – 144 с.]
 
11. Veklych M.F., Sirenko N.A., Matviishyna Zh.N., Melnychuk I.V., Nagirnyi V.N., Perederii V.I., Solovytskyi V.I., Turlo S.I., Gerasymenko N.P., Vozgrin B.D. (1984). Paleogeography of Kyiv Prydniprovya. Kiev: Naukova dumka. [In Russian]. [Палеогеография Киевского Приднепровья. / Коллектив авторов: М.Ф. Веклич, Н.А. Сиренко, Ж.Н. Матвиишина, И.В.Мельничук, В.Н. Нагирный, В.И. Передерий, В.И. Соловицкий, С.И. Турло, Н.П. Герасименко, Б.Д.Возгрин. – К.: Наук. думка, 1984. – 176 с.]
 
12. Sirenko N.A., Turlo S.I. (1986). Development of soil and vegetation of Ukraine in the Pliocene and Pleistocene. Kiev: Naukova dumka. [In Russian]. [Сиренко Н.А., Турло С.И. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене. – К.: Наук. думка, 1986. – 188 с.]
 
13. Veklych M.F. (1987). Problems of paleoclimatology. Kiev: Naukova dumka. [In Russian]. [Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии. – К.: Наук. думка, 1987. – 187 с.]
 
14. Veklych M.F. (1987). Fundamentals of paleolandscapes. Kiev: Naukova dumka. [In Russian]. [Веклич М.Ф. Основы палеоландшафтоведения. – К.: Наук. думка, 1990. – 190 с.]
 
15. Adamenko O.M., Golbert A.V., Osyiuk V.A., Matviishyna Zh.N., Medianyk S.I., Motok V.E., Sirenko N.A., Cherniuk A.V. (1996). Quaternary paleogeography of ecosystems of Lower and Middle Dnister. Kyiv: Feniks. [In Russian]. [Четвертичная палеогеография экосистемы Нижнего и Среднего Днестра. / Коллектив авторов: О.М. Адаменко, А.В. Гольберт, В.А. Осиюк, Ж.Н. Матвиишина, С.И.Медяник, В.Е. Моток, Н.А Сиренко, А.В. Чернюк. – К.: Феникс, 1996. – 197 с.]
 
16. Adamenko O.M., Golbert A.V., Osyiuk V.A., Pokatilov V.P., Motok V.E., Matviishyna Zh.N. (1997). Quaternary paleogeography of ecosystems of Lower and Middle Prut. Kyiv: Manuscript. [In Russian]. [Четвертичная палеогеография экосистемы Нижнего и Среднего Прута. / Коллектив авторов: О.М. Адаменко, А.В.Гольберт, В.А.Осиюк, В.П.Покатилов, В.Е.Моток, Ж.Н. Матвиишина. - К.: Манускрипт, 1997. – 232 с.]
 
17. Gerasimenko N.P. (1998). The natural human habitat in Southeast of Ukraine in After Glacial and Holocene (based on paleogeographic study of archaeological sites). Kyiv: Archaeological almanac, 6. [In Russian]. [Герасименко Н.П. Природная среда обитания человека на юго-востоке Украины в подзнеледниковье и голоцене (по материалам палеогеографического изучения археологических памятников). – К.: Археологический альманах. – 1998. – №6. – 78 с.]
 
18. Dmytruk Yu.M., Matviishyna Zh.M., Sliusarchuk I.I. (2008). Soils of Trayanovy banks: evolutionary, ecological and genetic analysis. Chernivtsi: Ruta. [In Ukrainian]. [Дмитрук Ю.М., Матвіїшина Ж.М., Слюсарчук І.І. Грунти Трaянових валів: еволюційний та еколого- генетичний аналіз. – Чернівці: "Рута", 2008. – 228 с.]
 
19. Matviishyna Zh.M, Gerasimenko N.P., Perederiy V.I., Bragin A.M., Ivtchenko A.S., Karmazynenko S.P., Nagirnyi V.M., Parkhomen-ko O.G. (2009). Spatial-temporal correlation of Quaternary paleogeography conditions in Ukraine territory . Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України: Монографія /Ж.М. Матвіїшина, Н.П. Герасименко, В.І. Передерій, А.М. Брагін, А.С. Івченко А.С, Кармазиненко С.П., Нагірний В.М., Пархоменко О.Г. – К.: Наук. думка, 2009. – 193 с.]
 
20. Karmazynenko S.P. (2010). Micromorphological study of fossil and modern soils of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Кармазиненко С.П. Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних ґрунтів України. – К.: Наук. думка, 2010. – 117 с.]
 
21. Stepanchuk V.M., Matviishyna Zh.M., Ryzhov S.M., Karmazynenko S.P. (2013). Ancient humans: palaeogeography and archeology. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Давня людина: палеогеографія та археологія / В.М. Степанчук, Ж.М. Матвіїшина, С.М. Рижов, С.П. Кармазиненко. – К.: Наук. думка, 2013. – 208 с.]
 
22. Karmazynenko S.P., Kuraieva I.V., Samchuk A.I., Voitiuk Yu.Yu., Manichev V.I. (2014). Heavy metals in components of natural environment of Mariupol city (ecological and geochemical aspects). Kyiv: InTerservis. [In Ukrainian]. [Важкі метали у компонентах навколишнього середовища м. Маріуполь: еколого-геохімічні аспекти. / С.П. Кармазиненко, І.В.Кураєва, А.І. Самчук, Ю.Ю. Войтюк, В.І. Маничев. – К.: ІнТерсервіс, 2014. – 178 с.]

Див. також: Хронологічний покажчик праць у виданні: Максим Федорович Веклич / Відп. ред. Л.Г. Руденко - К.: Академперіодика, 2014.