Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, С.П. Дорошкевич, О.В.Мацібора, А.С. Кушнір, В.І. Передерій. ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЧИННИКИ ЗМІН УМОВ ПРОЖИВАННЯ ЛЮДИНИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ПЛЕЙСТОЦЕНІ ТА ГОЛОЦЕНІ

https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.019
Ukr. geogr. z. 2017, N1:19-29
Автори: 

Ж.М. Матвіїшина - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.П. Кармазиненко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.П. Дорошкевич - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
О.В.Мацібора - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
А.С. Кушнір - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
В.І. Передерій - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета проведених палеогеографічних досліджень – встановити закономірності поетапних змін природних умов проживання людини на території України у плейстоцені та голоцені у зв’язку із загальними трендами і дрібною ритмікою змін клімату. Актуальність таких досліджень полягає у вирішенні фундаментальної наукової проблеми – відтворення розвитку плейстоценової та голоценової природи у зв’язку з реконструкцією умов заселення й проживання давньої людини на території України. Застосування комплексу палеогеографічних методів з активним використанням палеопедологічного методу, в т.ч. мікроморфологічного аналізу, та геоархеологічного підходу надало можливість встановити регіональні особливості природних умов у певні етапи розвитку людського суспільства на ключових ділянках та відтворити умови проживання людини в різні часи її розвитку.

Ключові слова: 
природні умови, ґрунти, леси, археологічні пам’ятки, плейстоцен, голоцен
Сторінки: 
19-29
Література: 

1. Karmazynenko S.P., Kuraieva I.V., Samchuk A.I., Voitiuk Iu.Iu., Manichev V.I. (2014). Heavy metals in components of natural environment of Mariupol city (ecological and geochemical aspects). Kyiv: Interservis. [In Ukrainian]. [Важкі метали у компонентах навколишнього середовища м. Маріуполь (еколого-геохімічні аспекти) / С.П. Кармазиненко, І.В. Кураєва, А.І. Cамчук, Ю.Ю. Войтюк, В.Й. Манічев. – К.: Інтерсервіс, 2014. – 200 с.].
 
2. Stepanchuk V.M., Matviishyna Zh.M., Ryzhov S.M., Karmazynenko S.P. (2013). Ancient humans: palaeogeography and archeology. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Давня людина: палеогеографія та археологія / В.М. Степанчук, Ж.М. Матвіїшина, С.М. Рижов, С.П. Кармазиненко. – К.: На-ук. думка. – 2013. – 208 с.].
 
3. Ukraine Stone Age. The oldest past of Novomyrhorodschyna. Ed L.L.Zalizniak. (2013). Is.15. Kyiv: Shliakh. [In Ukrainian]. [Кам'яна доба України. Найдавніше минулого Новомиргородщини : Колективна монографія / За ред. Л.Л. Залізняка. Вип. 15. – К.: Шлях, 2013. – 306 с.].
 
4. Karmazynenko S.P. (2010). Micromorphological study of fossil and modern soils of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Кармазиненко С.П. Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних ґрунтів України. – К.: Наук. думка. – 2010. – 117 с.].
 
5. Kushnir A.S. (2014). Natural conditions of human habitat during the Late Pleistocene-Holocene (according to paleopedological data) on the territory of th e present-day Dnepr river left bank forest-steppe. Ukrainian geographical journal, 4, 30-37. [In Ukrainian]. [Кушнір А.С. Реконструкція природних умов проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепового краю // Укр. геогр. журн. – 2014. – №4. – С. 30-37.]
https://doi.org/10.15407/ugz2014.04.030
 
6. Matviishyna Zh.M., Doroshkevych S.P. (2016). Reconstruction of natural Atlantic Holocene stage conditions based on the paleosoil research of trypillya settlement. Ukrainian geographical journal, 2, 19-25. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж.М., Дорошкевич С.П. Реконструкції природних умов атлантичного етапу голоцену за даними палеоґрунтознавчих досліджень трипільського поселення // Укр. геогр. журн. – 2016. - №2. – С. 19-25.].
https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.019
 
7. Matviishyna Zh., Doroshkevych S., Kushnir A. (2014). Reconstruction of landscapes lifetime Trypillya culture based on paleopedological research. Visnyk of the Lviv university. Series Geography, Vol. 48, 107-115. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж., Дорошкевич С., Кушнір А. Реконструкція ландшафтів часу існування трипільської культури на основі палеопедологічних досліджень // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. – 2014. – Вип. 48. – С. 107-115.].
 
8. Matviishyna Zh.M., Matsibora O.V. (2015). The rhythm of floodplain soil creation in Late Holocene as indicator of physical geographic conditions changes. Ukrainian geographical journal, 2, 24-32. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж.М., Мацібора О.В. Ритміка заплавного ґрунтоутворення в пізньому голоцені як індикатор змін фізико-географічних умов // Укр. геогр. журн. – 2015. – №2. – С. 24-32.].
https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.024
 
9. The location of Medzhybizh and problems in the study of the lower Paleolithic of the East European plain. Col. of Sci papers. Ed. O.Pogoriletz. (2014). Medzhybizh – Ternopil – Kyiv.: Terno-graph. Part 2. [In Ukrainian]. [Місцезнаходження Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини : Зб. наук. праць. / За ред О.Погорільця.  – Меджибіж – Тернопіль – Київ: ТзОВ «Терно-граф», 2014. – Ч.2. – 260 с.].
 
10. Matviishyna Zh.M., Stepanchuk V.M., Ryzhov S.M., Karmazynenko S.P. (2013). Paleopedologycal and archaeological investigations of Early Pleistocene sites near Medzhybizh city. Materials of Ukrainian-Polish seminar Loess cover of Northern Prychornomorya. Lublin. 187-196. [In Ukrainian]. [Палеопедологічні та археологічні дослідження ранньопалеолітичних місцезнаходжень біля смт Меджибіж / Ж.М. Матвіїшина, В.М. Степанчук, С.М. Рижов, С.П. Кармазиненко // Матеріали XVIІI українсько-польського семінару «Лесовий покрив Північного Причорномор'я». – Люблін, 2013. – С. 187-196.].
 
11. Matviishyna Zh.M., Gerasymenko N.P., Perederii V.I., Brahin A.M., Ivchenko A.S., Karmazynenko S.P., Nahirnyi V.M., Parkhomenko O.H. (2010). Spatial and time correlation of paleogeographical conditions of Quaternary in Ukraine. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian]. [Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / Ж.М. Матвіїшина, Н.П. Герасименко, В.І. Передерій, А.М. Брагін, А.С. Івченко, С.П. Кармазиненко, В.М. Нагірний, О.Г. Пархоменко. – К.: Наук. Думка. – 2010. – 191 с.].
 
12. Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context. [Археология и Геология Украины в Региональном Контексте]. Ed. by Masayoshi Yamada and Sergii Ryzhov. (2015). Tokyo: Meiji University.
 
13. Dmytruk Yu.M., Matviishyna Z.M., Kushnir A.S. (2014). Evolution of chernozem in the complex section at Storozheve, Ukraine. Soil as World Heritage, 1, 91–100.
https://doi.org/10.1007/978-94-007-6187-2_13
 
14. Lisetskii F.N., Matsibora A.V., Pichura V.I. (2016). Geodatabase of buried soils for reconstruction of palaeoecologic conditions in the steppe zone of East European Plain. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, Vol. 7, 5, 1637-1643.