В.П. Палієнко, Р.О. Спиця. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРФОСТРУКТУРНИХ І НЕОТЕКТОНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.030
Ukr. geogr. z. 2017, N1:30-37
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.П. Палієнко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Р.О. Спиця - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Мета публікації – з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду визначити цілі та завдання спеціалізованих морфоструктурно-неотектонічних досліджень, спрямованих на вирішення пошуково-прогнозних завдань у районах з різними неогеодинамічними режимами та обстановками в межах теритолрії України. Обгрунтовано раціональні комплекси методів пошуково-прогнозних морфоструктурних і неотектонічних досліджень для районів ендогенного зруденіння, поширення розсипних родовищ та нафтогазоносних провінцій. Наукова новизна дослідження полягає в систематизації та оцінці ефективності застосування методів морфоструктурно-неотектонічних досліджень для виявлення ознак просторової організованості родовищ корисних копалин різних видів у межах території України, а також диференційованості неотектонічних режимів і обстановок, які контролюють їх утворення та трансформацію.

Ключові слова: 
комплекси методів морфострукурно-неотектонічних досліджень, неогеодинамічні режими, корисні копалини, ендогенне зруденіння, розсипні родовища, нафтогазоносні провінції
Сторінки: 
30-37
Література: 

1. Bilibin Yu.A. (1955). Principals of the placers geology. Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR. [In Russian]. [Билибин Ю.А. Основы геологии россыпей. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. – 471 с.]
 
2. Veklych M.F. (1966). Paleogeomorphology of the Ukrainian shield region (Mesozoic-Cenozoic). Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Веклич М.Ф. Палеогеоморфология области Украинского щита (мезозой-кайнозой). – К. : Наукова думка, 1966. – 126 с.]
 
3. Volkov N.G. (1982). Methodology of the conjugate morphostructural analysis and its application for oil and gas reconnaissance. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Волков Н.Г. Методика сопряженного морфоструктурного анализа и ее применение в нефтегазопоисковых целях. – К.: Наук.думка, 1982. - 40 с.]
 
4. Volkov N.G., Palienko V.P., Sokolovskyi I.L. (1981). Morphostructural analysis of Ukraine's oil- and gas-bearing regions. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Волков Н.Г., Палиенко В.П., Соколовский И.Л. Морфоструктурный анализ нефтегазоносных областей Украины. К.: Наук.думка, 1981. - 218 с.]
 
5. Volchanskaya I.K., Sapozhnikova Ye.N. (1990). Relief analysis during the reconnaissance of the minerals deposits. Moscow: Nedra. [In Russian]. [Волчанская И.К., Сапожникова Е.Н. Анализ рельефа при поисках месторождений полезных ископаемых. – М. : Недра, 1990. – 159 с.]
 
6. Voskresenskyi S.S. (1985). Placers geomorphology. Moscow: Publishing House of Moscow university. [In Russian]. [Воскресенский С.С. Геоморфология россыпей. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1985. – 208 с.]
 
7. Zamoryi P.K. (1964). Application of geomorphological methods for minerals reconnaissance. Applied questions of Geography of the URSR. Kyiv, 35-49. [In Ukrainian]. [Заморій П.К. Застосування геоморфологічних методів розшуків корисних копалин. // Прикладні питання географії УРСР - К., 1964. - С. 35-49.]
 
8. Korchuganova N.I., Kostenko N.P., Mezhelovskyi I.N. (2001). Neotectonic methods for minerals reconnaissance. Moscow: MPR RF, Geokart, MGTA. [In Russian]. [Корчуганова Н.И., Костенко Н.П., Межеловский И.Н. Неотектонические методы поисков полезных ископаемых. – М.: МПР РФ, Геокарт, МГТА, 2001. - 212 с.]
 
9. Lukashov A.A., Likhacheva E.A. (1973). Analysis of the sections of neotectonic blocks during endogenous ore deposits study. Reconnaissance geomorphology. The questions of Geography. Col. 92. Moscow, 112-113. [In Russian]. [Лукашов А.А., Лихачева Э.А. Анализ секций неотектонических блоков при изучении эндогенных рудных месторождений. // Поисковая геоморфология. Вопросы географии. – Сб. 92. – М., 1973. С. 112-123.]
 
10. Palienko V.P. (2010). General approaches and principles of morphostructural and neotectonic studies during the fulfillment of reconnaissance-forecasting tasks. Mineral resources of Ukraine, 3, 36-40. [In Ukrainian]. [Палієнко В.П. Загальні підходи і принципи морфоструктурних і неотектонічних досліджень у процесі вирішення пошуково-прогнозних завдань. // Мінеральні ресурси України. №3. 2010. С. 36-40.]
 
11. Palienko V.P., Barschevskyi M.Ye., Spytsia R.O. (2011). Morphostructural-neotectonic conditions of molding and transformation of Ukraine's mineral deposits. Ukrainian geographical journal, 3, 20-26. [In Ukrainian]. [Палієнко В.П., Барщевський М.Є., Спиця Р.О. Морфоструктурно-неотектонічні умови формування й трансформації родовищ корисних копалин України. // Укр. геогр. журн. – 2011. – №3. – С. 20-26.]
 
12. Palienko Ed.T. (1978). Reconnaissance and engineering geomorphology. Kyiv. Vyscha Shkola. [In Russian]. [Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология. – К.: Вища школа, 1978. – 198 с.]
 
13. Simonov Yu.G. (1973). Principles of reconnaissance geomorphology. Reconnaissance geomorphology. The questions of Geography. Col.92. Moscow, 8-17. [In Russian]. [Симонов Ю.Г. Принципы поисковой геоморфологии. // Поисковая геоморфология. Вопросы географии. – Сб. 92. – М., 1973. – С. 8-17.]
 
14. Titanic and titanic-zirconium placers of the Ukrainian SSR. (1967). Kyiv: Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR and Mingeo of the Ukrainian SSR, 48-69. [In Russian]. [Титановые и титано-циркониевые россыпи Украинской ССР. – К.: Изд-во АН УССР и Мингео УССР, 1967 – С. 48-69.]
 
15. Shylo N.A. (1981). Principles of the theory of placers. Moscow: Nauka. [In Russian]. [Шило Н.А. Основы учения о россыпях. – М.: Наука, 1981. – 383 с.]