В.В. Удовиченко. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА РОЗБУДОВИ ЕКОМЕРЕЖІ РЕГІОНУ

https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.038
Ukr. geogr. z. 2017, N1:38-47
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

В.В. Удовиченко - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Резюме: 

Мета дослідження – визначити сучасну структуру природно-заповідного фонду (ПЗФ) території Лівобережної України як важливої основи розбудови екомережі регіону на основі збору, верифікації й аналізу даних про просторову структуру його об’єктів різного статусу шляхом застосування ГІС-пакету MapInfo Professional 10.0.1. Специфіку розвитку мережі об’єктів ПЗФ території дослідження розглянуто відповідно до принципів ретроспективності, ієрархічності, структурної морфометрії й ландшафтної презентивності. Вперше для території Лівобережної України було здійснено ретро-спективний (якісний та кількісний) аналіз формування та становлення мережі ПЗФ, визначено презентативність ландшафтів (на рівні типів та родів) групами об’єктів ПЗФ різного статусу, визначено наявність недоліків та невідповідності сучасних результатів його багаторічного функціонування первинно задекларованим цілям.

Ключові слова: 
природно-заповідний фонд, ретроспективний аналіз, ландшафтна презентативність, тип ландшафтів, рід ландшафтів, Лівобережна Україна
Сторінки: 
38-47
Література: 

1. Grodzynskyi M.D. (1993). The basics of landscape ecology. Kyiv: Lybid. [In Ukrainian]. [Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.]
 
2. Grodzynskyi M.D. (1995). Geosystems firmness to the anthropogenic load. Kyiv: Likei. [In Ukrainian]. [Гродзинський М. Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – K.: Лікей, 1995. – 233 с.]
 
3. Grodzynskyi M.D., Shyschenko P.H. (1993). Landscape-ecological analysis in land-reclamation nature resources management. Kyiv: Lybid. [In Russian]. [Гродзинский М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании . – K.: Либідь, 1993. – 224 с.]
 
4. Hrinevetskyi V.T. (2002). The econetworks concept and the key directions of its landscapeological substantiation in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 4, 62-67. [In Ukrainian]. [Гриневецький В.Т. Поняття екомережі та основні напрями її ландшафтознавчого обґрунтування в Україні // Укр. геогр. журнал. – 2002. – №4. – С. 62-67.]
 
5. Hrynevetskyi V.T. (2004). Landscapeological approach in the nature preservation and nature protective landscapeology. Ukraine: geographical problems of stable development. Kyiv: VHL Obrii. Vol. 2, 13-17. [In Ukrainian]. [Гриневецький В.Т. Ландшафтознавчий підхід в охороні природи та природоохоронне ландшафтознавство // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць в 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 2. – С. 13-17.]
 
6. Domaranskyi A.O. (2006). Landscape diversity: essence, significance, metrization, preservation. Kirovohrad: TOV IMEKS-LTD. [In Ukrainian]. [Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, збереження. – Кіровоград: ТОВ "ІМЕКС-ЛТД", 2006. – 146 с.]
 
7. Kukurudza S.I., Rutynsjkyi M.J. (2002). Methodological approaches to the landscape systems ecostate metrization. Kyiv geographical year-book. Kyiv: VHL Obrii.Vol.1, 175 - 181 [In Ukrainian]. [Кукурудза С.І., Рутинський М.Й. Методологічні підходи до метризації екостанів ландшафтних систем // Київський географічний щорічник. Наук. зб. – Вип. 1. – К.: ВГЛ Обрії, 2002. – С. 175-181.]
 
8. Oleschenko V.I. (2000). Organizational-legal foundations of biological and landscape diversity preservation in Ukraine. The problems of Ukrain's landscape diversity. Kyiv: Karbon LTD, 38-42. [In Ukrainian]. [Олещенко В.І. Організаційно-правові засади збереження біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні // Проблеми ландшафтного різноманіття України. Зб. наук. праць. – К.: Карбон ЛТД, 2000. – С. 38-42.]
 
9. Paschenko V.M. (1999). Methodology of post non-classical landscapeology. Kyiv. [In Ukrainian]. [Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. – К., 1999. – 284 с.]
 
10. The Ukraine's econetwork development / Ed. Yu.R. Sheliag-Sosonko. (1999). Kyiv: Development program of OUN the Econetwork Project. Kyiv. [In Ukrainian]. [Розбудова екомережі України / За ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонка. – К.: Програма розвитку ООН. Проект "Екомережі", 1999. – 127 с.]
 
11. Nature reserved matters hand-book (1988). Kyiv: Urozhai. [In Russian]. [Справочник по заповедному делу. – К.: Урожай, 1988. – 168 с.]
 
12. Udovychenko V.V.(2016). The specificity of anthropogenic transformational processes within forest-steppe landscape complexes of the Left-Bank Ukraine (on the example of the tested research area). Ukrainian geographical journal, 4, 22-29. [In Ukrainian]. [Удовиченко В.В. Особливості антропогенних трансформаційних процесів лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) // Укр. геогр. журнал. – 2016. – №4. – С. 22-29.]
https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.022
 
13. Usenin V. (2004). On Herodot's tracks. World of forest, 1, 6-7. [In Ukrainian]. [Усенін В. Слідами Геродота // Світ лісу. – 2004. – №1. – С. 6-7.]
 
14. Shevchenko L.M., Juschenko Ja.I. (2002). Landscape-geochemical backgrounds of econetwork forming and development in Ukraine (theoretical-methodological aspect). Ukrainian geographical Journal, 4, 55-61. [In Ukrainian]. [Шевченко Л.М., Ющенко Я.І. Ландшафтно-геохімічні передумови формування та розвитку екомережі України (теоретико-методологічний аспект) // Укр. геогр. журнал. – 2002. – №4. – С. 55-61.]
 
15. Sheliag-Sosonko Ju.R., Grodzynskyi M.D., Romanenko V.D. (2004). The concept, methods and criterions of the Ukraine's econetwork creation. Kyiv: Fitosotziotzentr. [In Russian]. [Шеляг-Сосонко Ю.Р., Гродзинский М.Д., Романенко В.Д. Концепция, методы и критерии создания экосети Украины. – К.: Фитосоциоцентр, 2004. – 144 с.]