Г.П. Підгрушний. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОЛЮСІВ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ПЕРЕХОДУ ДО МОДЕЛІ ПОЛІЦЕНТРИЧНОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.048
Ukr. geogr. z. 2017, N1:48-54
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Г.П. Підгрушний - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Стаття присвячена проблемам вдосконалення просторової організації господарства і розселення України на основі формування збалансованої багаторівневої системи полюсів соціально-економічного зростання. Установлено, що така система забезпечує перехід країни до моделі поліцентричного просторового розвитку, яка є пріоритетною в умовах сучасних глобальних трендів. Розроблено та апробовано методику дослідження центрів соціально-економічної актив-ності та їх групування за рівнем розвитку та можливостями трансформації в полюси зростання. В основі цієї методики лежить ранговий аналіз індикативних показників розвитку центрів соціально-економічної активності. Визначено рівень сформованості системи полюсів зростання в Україні. Встановлено значимість цієї системи для ефективної реалізації адміністративно-територіальної реформи в державі. Запропоновано систему заходів, спрямованих на забезпечення трансформації центрів соціально-економічної активності в полюси зростання.

Ключові слова: 
полюси зростання, центри соціально-економічної активності, адміністративно-територіальна реформа, регіональний розвиток
Сторінки: 
48-54
Література: 

1. Halchynskyi A. (2017). Global prospect is the not multipolar, apolar world. Dzerkalo tyzhnia. February, 3. [In Ukrainian]. [Гальчинський А. Глобальна перспектива – не багатополярний, аполярний світ // Дзеркало тижня. – 3 лютого 2017.]
 
2. Pidgrushnyi G.P. (2013). A value of poles of socio-economic development is in perfection of territorial organization of society. Ukrainian geographical journa, 4, 40 – 48. [In Ukrainian]. [Підгрушний Г.П. Значення полюсів соціально-економічного розвитку у вдосконаленні територіальної організації суспільства // Укр. геогр. журн. – 2013. – №4. – С. 40 – 48.]
https://doi.org/10.15407/ugz2013.04.040
 
3. Kuibida V.S., Nehoda V.A., Tolkovanov V.V. (2009). Regional development and spatial planning of territory: experience of Ukrainian and other states-councillors of Europe: collection of normatively-legal acts and scientifically-analytical materials on questions regional development and spatial planning. Kyiv.: Kramar. [In Ukrainian]. [Куйбіда В.С, Негода В.А., Толкованов В.В. Регіональний розвиток та просторове планування території: досвід України та інших держав-членів Ради Європи: збірник нормативно-правових актів і науково-аналітичних матеріалів з питань регіонального розвитку та просторового планування. – К.: Вид-во «Крамар», 2009. – 170 с.]
 
4. Podgrushnyi G.P. (2015). Postindustrial transformations in the economy of cities of Ukrainian. Function of cities and their influence on space: monograph. Kyiv: Pheniks, 102 – 118. [In Ukrainian]. [Подгрушний Г.П. Постиндустриальные трансформации в экономике больших городов Украины / Функции городов и их влияние на пространство: монография. – К.: Феникс, 2015. – С.102 – 118.]
 
5. Koliushko I. Povitova Ukraine. http://zbruc.eu/node/36383/ . [In Ukrainian]. [Коліушко І. Повітова Україна. http://zbruc.eu/node/36383/ ]
 
6. Hanushchak Iu. (2012). Territorial organization of power. State and directions of changes. Kyiv. Lehal status. [In Ukrainian]. [Ганущак Ю. Територіальна організація влади. Стан і напрямки змін. – К.: Легальний статус, 2012. – 348 с.].