О.В. Терлецька. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОД УРБОСИСТЕМИ ДРОГОБИЧА

https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.061
Ukr. geogr. z. 2017, N1:61-65
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.В. Терлецька - Львівський національний університет імені Івана Франка.

Резюме: 

Мета публікації – просторовий аналіз якості ґрунтових і поверхневих вод міста Дрогобич, які використовують не тільки з промисловою, а й побутовою метою, в тому числі для питного водоспоживання. Аналіз засвідчив, що існує низка проблем з перевищенням у воді окремих хімічних елементів, що може спричинити виникнення у частини населення різних захворювань. Найнебезпечнішим є значне перевищення як у колодязях, так і у відкритих водоймах числа бактерій групи кишкової палички. Це питання потребує подальших досліджень і прийняття конкретних заходів для поліпшення екостану водних ресурсів урбосистеми м. Дрогобич.

Ключові слова: 
якість ґрунтових і поверхневих вод міста, просторова диференціація якості вод, відповідність вод стандартам якості питної води України
Сторінки: 
61-65
Література: 

1. Velichko S. (1998). Drinking water quality in major cities of Ukraine. Water Management of Ukraine. Kyiv: IBA Astraea. [In Ukrainian]. [Величко С. Якість питної води у великих містах України // Водне господарство України. – К.: ІВА «Астрея», 1998. – 25 с.]
 
2. Environmental Encyclopedia (2006): In 3 vol. Kyiv: Center for Environmental Education and Information, Vol.1: A-E. [In Ukrainian]. [Екологічна енциклопедія : У 3 т. – К.: «Центр екологічної освіти та інформації», 2006.– Т.1: А-Е. – 432 с.]
 
3. Kupriyanov V.V. (1977). Hydrological aspects of urbanization. Leningrad: Gidrometeoizdat. [In Russian]. [Куприянов В.В. Гидрологические аспекты урбанизации. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. – 180 с.]
 
4. Method of Environmental Assessment of surface water quality for the respective categories. (1998). – Kyiv. [In Ukrainian]. [Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. К., 1998. – 62 с.]
 
5. Myskovets I.Ya., Fesiuk V.O. (2000). Water supply c. Lutsk in conditions of anthropogenic load and his optimization route. Ukraine and global processes: the geographical dimension. Coll. of science works. In 3 Vol. Kyiv. Lutsk Wesha, V. 2, 274-278 . [In Ukrainian]. [Мисковець І.Я., Фесюк В.О. Водозабезпечення м. Луцька в умовах антропогенного навантаження та шляхи його оптимізації // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Зб. наук. пр. В 3 т. – Київ-Луцьк: «Вежа», 2000. Т. 2 – С. 274-278.]
 
6. Molchak Ya.O., Fesiuk V.O. (2001). Changing the soil and groundwater of the territory city Lutsk as a result of the operation urbosystem. Business and ecology. Materials Ukrainian scientific conference. Donetsk: Business Alliance Donbass, 59-61. [In Ukrainian]. [Мольчак Я.О., Фесюк В.О. Зміна рівня ґрунтових і підземних вод території м. Луцька як результат функціонування урбосистеми // Бизнес и экология. Материалы Всеукраинской научно-практической конференции. Донецк: Бизнес-альянс Донбаса, 2001. – С. 59-61.]
 
7. The National Atlas of Ukraine. Ed. L.H. Rudenko (2007). K.: SSPE Cartography. [In Ukrainian]. [Національний атлас України. Наук. ред. Л.Г. Руденко. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – 440 с.]
 
8. Safranov G.A. (2006). Ecological bases of nature. Lviv: Novyi Swit. [In Ukrainian]. [Сафранов Г.А. Екологічні основи природокористування. – Львів: Новий світ, 2006. – 248 с.]
 
9. Terletska O.V. (2014). Drohobych urbosystem : formation and relationship with the natural landscape foundation. Scientific notes Vladimir Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. Series: Geography. Ternopil: SMF Type, 2, (Issue 37), 34-41. [In Ukrainian]. [Терлецька О.В. Дрогобицька урбосистема: становлення та зв'язок з природною ландшафтною основою. – Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №2, (Випуск 37). – 2014. – С. 34-41.]
 
10. Terletska O.V. (2015). The historical variability of functional zoning urbosystem on example Drohobych city. Physical geography and geomorphology. Vol. 2 (78), 39-46. [In Ukrainian]. [Терлецька О.В. Історична мінливість функціонального зонування урбосистем на прикладі міста Дрогобич. – Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 2 (78). – С. 39-46.]