Б.О. Чернов. ЄДНІСТЬ ГЕОГРАФІЇ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.066
Ukr. geogr. z. 2017, N1:66-71
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Б.О. Чернов - Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Резюме: 

Світова криза 60-х – початку 90-х років минулого століття охопила і географічну науку, що спричинило загальну світову тенденцію посилення диференціації галузевих географічних дисциплін, але на цьому фоні зріс інтерес і до інтеграції, до комплексної фізичної та суспільної географії й необхідності обґрунтування єдиної географії. У статті викладено історіографічний огляд намагань зарубіжних географів другої половини ХХ століття довести єдність географії на фоні поширених нині абстрактних математичних моделей або ігнорування єдності взагалі. Висловлюється й думка про неможливість в найближчий час об’єднання двох гілок географії.

Ключові слова: 
фізична географія, соціально-економічна географія, суспільна географія, єдність географії, проблеми єдності, варіанти єдності, ігнорування єдності географії
Сторінки: 
66-71
Література: 

1. Anuchin V.A. (1972). Theoretical Foundations of Geography. Moscow: Mysl. [In Russian]. [Анучин В. А. Теоретические основы географии. – М.: Мысль, 1972. – 430 с.].
 
2. Battimer A. (1990). Way in Geography. Translated from the English by A.V. Tarusov. Moscow: Progress. [In Russian]. [Баттимер А. Путь в географию; пер. з англ.А. В. Тарусова. – М.: Прогресс, 1990. – 440 с.]
 
3. Dresh Zh. (1977). Modern Geography and the International Geographical Union. Results of the XXIII International Geographical Congress. Moscow: Znaniie, 5-13. [In Russian]. [Дреш Ж. Современная география и международный географический союз / Итоги ХХШ Междунар. геогр. Конгресса. – М.: Знание, 1977. – С. 5-13.]
 
4. Isachenko A.G. (1986). In Search of Methodological Foundations of Geography Unity. Overview Perspective. Proceedings of the VGO, 118 (4), 377-386. [In Russian]. [Исаченко А. Г. В поисках методологических основ единства географии (обзор точек зрения) // Известия ВГО. – 1986. – 118. – № 4. – С. 377-386.]
 
5. Isachenko A.G. (1986). History of Geographical Ideas in the Researches of British and American Geographers (new books of publishing house Progress). Proceedings of the VGO, 6, 536-540. [In Russian]. [Исаченко А. Г. История географических идей в освещении британских и американских географов (новые книги издательства «Прогресс») / Известия ВГО. – 1986. – Вып. 6. – С. 536-540.]
 
6. Sychova L.S. (1987). The Specificity of Geography as a Science. Study of Methodological Problems of Geography in the Estonian SSR. Theses of reports and messages. Tallinn, 3-5 Feb., 1987. Tallin, 95-99. [In Russian]. [Сычова Л.С. Специфика географии как науки / Исследование методологических проблем географии в ЭССР; тезисы докладов и сообщений. Таллин, 3-5 февр., 1987. – Таллин, 1987. – С.95-99].
 
7. Chernov B.A., Sharukha I.M. The Peculiarities of Geographical Sciences Development in 1950-1980. Mogilev Meridian. Mogilev. Vol. 15, 1-3 (28-30), 25-29. [In Belarussian]. [Чернов Б. А., Шаруха І. М. Асаблівосці развіцця географічнай навукі у 1950-1980 гады / Магілёускі мерыдыян. – Магілёу: – Том 15. – Вип. 1-3 (28-30). – С. 25-29].
 
8. Berezowski S. (1985). Zintegrowany dualizm geografii. Czsopismo geograficzne. 56, 2. 129-138.
 
9. Julie Tuason. A. (1987) Reconciling the unity and diversity of geography. Journal of Geography (USA), 87, 5, 190-193.
https://doi.org/10.1080/00221348708979483