Видавнича етика

Редакційно-видавнича етика Українського географічного журналу базується на визнанні загальнолюдських моральних норм, які є спільними для різних соціальних груп, у їх застосуванні в науково-редакційному процесі з метою дотримання етичних норм при врегулюванні відносин між основними учасниками цього процесу – Авторами, Редакційною колегією, Редакторами, Рецензентами.

Для журналів, видавцем або співзасновником яких є Національна академія наук України (а саме таким є Український географічний журнал), основні питання правових та етичних норм співпраці, а також обов’язки Головного редактора, Редакторів, Редакційної колегії викладено в «Положенні про науково-періодичне видання», яких редакція журналу неухильно дотримується. Положення регулярно оновлюється відповідно до світових стандартів у цій сфері та рекомендацій міжнародних наукометричних баз.

На вищевикладених засадах формуються і реалізуються основні положення видавничої етики журналу.

Редакційна колегія

Склад Редакційної колегії Українського географічного журналу затверджується рішенням Відділення наук про Землю Президії Національної академії наук України. Він формується із провідних вітчизняних та зарубіжних учених, які є визнаними експертами у цій галузі.

Склад редколегії із зазначенням вченого ступеня та місця роботи вміщено в журналі та на його сайті. Редакція регулярно інформує членів редколегії про основні питання підготовки видання, консультується з ними, залучає до рецензування статей, регулярно надсилає їм всі випуски журналу. Значна частина членів редколегії є авторами статей у цьому виданні.

Редакція приймає та розглядає скарги, що стосуються дотримання редакційної політики та етики. Всі документи, пов’язані з розглядом, зберігаються в архіві.

Редактор

Редактор, керуючись засадами об’єктивності щодо якості статті, поваги та неупередженості за будь-якими ознаками щодо особи автора чи установи, яку він представляє, розглядає усі статті, що надходять до редакції. Рішення приймаються незалежно від раси, статі, віку, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства чи політичних поглядів авторів.

Вони мають відповідати Рекомендаціям для авторів, які вміщуються в кожному випуску журналу та розміщені на його сайті.

У разі невідповідності Рекомендаціям редактор обґрунтовано, у коректній формі надсилає автору зауваження та пропозиції, при цьому дотримується конфіденційності щодо якості статті.

Усі прийняті до редагування статті передаються рецензентам відповідного профілю.

Рецензування

Згідно з видавничою етикою основним завданням рецензентів є професійне та об’єктивне оцінювання рукописів стосовно їх оригінальності, наукової та практичної важливості, повноти викладу, обґрунтованості результатів дослідження, його новизни, а також відповідності національному законодавству та міжнародним правовим нормам.

Розроблено і схвалено Редколегією рекомендований перелік питань, за якими має розглядатися стаття.

Пропозиції мають бути обґрунтованими, спрямованими на поліпшення якості статті. Це особливо важливо для авторів – молодих учених та аспірантів у їх подальшій роботі.

Для уникнення особистісного, суб’єктивного сприйняття як авторами рецензентів, так і навпаки, практикуються «закриті» рецензії (без повідомлення прізвищ); це питання попередньо узгоджується. Відповіді авторів на рецензії надходять до редакції. Якщо автор не погоджується із зауваженнями та пропозиціями рецензента, залучаються інші експерти і формується загальний висновок, з яким редакція у коректній формі знайомить автора. Для запобігання конфліктів особистостей редакція має дотримуватися конфіденційності.

Після узгодження всіх питань стаття проходить фахове редагування; остаточний варіант статті автор підписує до друку. Зміст кожного номеру журналу затверджується до друку Ученою Радою Інститут географії.

Відповідальність авторів

При підготовці публікацій автори мають слідувати рекомендаціям, представленим на сайті журналу.

Автор має представити в редакцію публікацію, що містить оригінальні результати досліджень та їх аналіз, необхідні коректні посилання на використані джерела.

Автор не повинен подавати до журналу рукописи, що вже були опубліковані (подані до друку) в інших виданнях та містять опис одного й того ж самого дослідження.

Відповідальний автор має забезпечити включення всіх осіб, які зробили істотний внесок у підготовку публікації, в якості співавторів.

У разі виявлення суттєвих помилок в опублікованій роботі автор має негайно повідомити редакцію та співпрацювати з нею для виправлення помилок або відкликання документу в разі необхідності.

Авторське право

Авторське право забезпечується дотриманням усіх визначених процедур редакційної підготовки статті до друку, що завершується укладанням Ліцензійного договору з автором (співавторами) та видавцем в особі Головного редактора.

У зв’язку з тим, що автори не сплачують коштів за друкування статей в Українському географічному журналі та не отримують гонорару за свої статті, конфлікти на фінансовому ґрунті не виникають.

Виявлення та розв'язання проблем неетичної поведінки

Особи, які виявили порушення «Положення про науково-періодичні видання» або принципів, викладених в цьому Положенні про етику, мають надати достатню для розслідування інформацію та докази (тексти, записи, фото тощо).

В особливих випадках (порушення з боку головного редактора, системні порушення з боку редакційної колегії) інформація передається до Науково-видавничої ради НАН України.

Незначні порушення етики усуваються під час консультацій залучених осіб (автори, рецензенти, редакційна колегія, незалежні експерти).

У разі серйозних порушень вживаються заходи:

  • оприлюднення офіційного повідомлення про неправомірні дії на сайті та у наступних випусках журналу;
  • офіційне повідомлення за місцем роботи порушника;
  • повідомлення до Державного департаменту інтелектуальної власності (Міністерство освіти та науки України), НАН України.

Автор, який вчинив повторне порушення етичних принципів втрачає право на публікацію в журналі протягом 10 років.

Архівування

В архіві редакції зберігаються в електронному форматі окремі статті з 2003 р., повна версія з 2008 р. № 4. Повні електронні формати журналу передаються до Електронної бази даних Національної бібліотеки України імені В. Вернадського та розміщуються на сайті з певним інтервалом після виходу друкованого видання.

Власність та управління

Засновниками Українського географічного журналу є Національна академія наук України, Інститут географії НАН України, видавцем — Інститут географії НАН України. Ці відомості, а також тип журналу, рік заснування та періодичність його виходу зазначені на титульній сторінці (1994 р., чотири рази на рік).

Веб-сайт

Веб-сайт журналу відповідає вимогам, встановленим Науково-видавничою радою Національної академії наук України, їх доповнено й рекомендаціями SCOPUS.