С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк, С.А. Покляцький, О.В. Горміз, Т.М. Чіпко. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ЗМІН У РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2017.02.016
Ukr. geogr. z. 2017, N2:16-25
Автори: 

С.А. Лісовський - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Є.О. Маруняк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
С.А. Покляцький - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
О.В. Горміз - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Т.М. Чіпко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Узагальнено досвід суспільно-географічного дослідження змін в регіональному природокористуванні та оцінювання їх наслідків. Досліджено зміни в антропогенному навантаженні та структурі використання окремих компонентів природно-ресурсного потенціалу України. Досліджено сучасний стан та територіальні особливості природокористування в Україні на рівні АР Крим та адміністративних областей України, а також великих міст. Проведено оцінку економічних, соціальних та екологічних наслідків змін, що відбулися в регіональному природокористуванні в Україні. Сформульовано рекомендації щодо оптимізації регіонального природокористування для забезпечення збалансованого розвитку держави.

Ключові слова: 
Україна, регіональне природокористування, збалансований розвиток, якість життя, природно-ресурсний потенціал
Сторінки: 
16-25
Література: 

1.    Geographical science at the National Academy of Sciences of Ukraine / ed. by academician L. G. Rudenko (2009). Kyiv. [Географічна наука в Національній академії наук України / за ред. академіка Л.Г. Руденка. – К., 2009. – 240 с.]
 
2.    Rudenko L.H., Parkhomenko H.O., Molochko A.N. et al. (1991). Cartographic research of nature use. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Картографические исследования природопользования / Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко, А.Н. Молочко и др. – К.: Наук. думка, 1991. – 212 с.]
 
3.    Marynych A.M., Palamarchuk M.M., Rudenko L.H. et al. (1988). Constructive-geographical bases of rational nature management in the Ukrainian SSR. Kiev Pridneprovie. Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Киевское Приднепровье / А.М.Маринич, М.М.Паламарчук, Л.Г.Руденко и др. – К.: Наук. думка, 1988. – 176 с.]
 
4.    Marynych A.M., Horlenko I.A., Rudenko L.H. et al. Ed. A.M. Marynych, M.M. Palamarchuk. (1990). Constructive-geographical bases of rational nature management in the Ukrainian SSR. Theoretical and methodological research. – Kyiv: Naukova dumka. [In Russian]. [Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования / А.М.Маринич, И.А.Горленко, Л.Г.Руденко и др. Отв. ред. А.М. Маринич, М.М. Паламарчук. – К.: Наук. думка, 1990.– 200 с.]
 
5.    The concept of the state program of development of the agricultural sector for the period until 2020. http://minagro.gov.ua/node/ 16822 [In Ukrainian]. [Концепція державної цільової програми розвитку аграрного сектора економіки на період до 2020 року. // http://minagro.gov.ua/node/ 16822]
 
6.    National Report on the State of Environment in Ukraine in 2012. http//www.menr.gov.ua/dopovidi [In Ukrainian]. [Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році. http//www.menr.gov.ua/dopovidi]
 
7.    Voloshyn V.V., Horlenko I.O., Kukhar V.P., Rudenko L.H., Shevchuk V.Ya. (1995). Approaches to the concept of sustainable development and its integration towards Ukraine. Ukrainian geographical journal, 3, 3-10. [In Ukrainian]. [В.В. Волошин, І.О. Горленко, В.П. Кухар, Л.Г. Руденко, В.Я. Шевчук. Підходи до концепції стійкого розвитку та її інтеграція стосовно України / Укр. геогр. журн. – 1995. – № 3. – С. 3-10.]
 
8.    Lisovskyi S.A., Marushevskyi H.B., Pavlychenko P.H., Rudenko L.H., Tymochko T.V. (2012). Project Ukraine report to the UN Conference on sustainable (balanced) development Rio + 20. Kyiv: Center for environmental education and information. [In Ukrainian]. [Проект доповіді України до конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку Ріо + 20. / С.А. Лісовський, Г.Б. Марушевський, П.Г. Павличенко, Л.Г. Руденко, Т.В. Тимочко. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2012. – 60 с.]
 
9.    Horlenko I.A., Rudenko L.H., Maliuk S.N., Lebed N.P. (1991). Balanced economic, social and ecological development of the territory (economic and geographical aspects). Kyiv. [In Russian]. [Сбалансированное экономическое, социальное и экологическое развитие территории (экономико-географические аспекты) / И.А.Горленко, Л.Г.Руденко, С.Н.Малюк, Н.П.Лебедь. – К., 1991. – 56 с.]
 
10.    Rudenko L.H. (1998). Sustainable Development: the search for models of sustainable development of Ukraine. Ukrainian geographical journal, 1, 5-12. [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г. Сталий розвиток: пошуки моделей сталого розвитку України // Укр. геогр. журн. – 1998. – № 1. – С. 5-12.]
 
11.    Implementation in Ukraine of the provisions of the Agenda for the XXI Century (2002 - 2012). Ed. L.H. Rudenko (2014). Kyiv: Academperiodyca. [In Ukrainian]. [Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2002 – 2012). / За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2014. – 359 с.]
 
12.    Ukraine: main trends of interaction between society and nature in the twentieth century (neographical aspect). Ed. L.H. Rudenko. (2005). – Kyiv: Academperiodyca. [In Ukrainian]. [Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект). За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2005. – 320 с.]