О.І. Сінна, І.Г. Черваньов. «НОВА» ГЕОГРАФІЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНУ ЕРУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (онлайн-роздуми на ГІС-форумі-2017 у Харкові)

https://doi.org/10.15407/ugz2017.02.065
Ukr. geogr. z. 2017, N2:65-68
Автори: 

О.І. Сінна - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
І.Г. Черваньов - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Резюме: 

Мета статті – показати нові аспекти «нової» географії через аналіз географічного бізнес-середовища, що традиційно протягом 6 років репрезентує свої досягнення на ГІС-форумах. Ці масштабні заходи (у 2017 році було представництво 47 фірм) є переконливим прикладом реалізації наукової доктрини «нової» географії. ГІС-форум традиційно проводиться в онлайн-аудиторії, доступній учасникам за попередніми замовленнями, а оффлайн – на порталі ГІС-форуму. Онлайн-презентації й участь широкої аудиторії в обговоренні доповідей, майстер-класах і виставках надали можливості широкому колу учасників із різних країн світу безпосередньо відчувати себе членами міждисциплінарної інтернаціональної спільноти, у якій чільне місце посідають географи одного з провідних наукових центрів України. ГІС-форум свідчить про успішність пошуку ніші «нової» географії в інноваційно-інвестиційному середовищі сучасного світу, де нівелюються межі традиційних наук про Землю та державні кордони, натомість набирає ваги проблемно орієнтована структура бізнес-географії.

Ключові слова: 
«нова» географія, геоінформаційні системи (ГІС), ГІС-форум
Сторінки: 
65-68
Література: 

1.    Bagrov M.V., Rudenko L.H., Chervaniov I.H. (2012). «New» geography in ukrainian reality: mission and development trends. Ukrainian geographical journal, 3, 11-18. [In Ukrainian]. [Багров М.В., Руденко Л.Г., Черваньов І.Г. «Нова» географія в українських реаліях: місія і тренди розвитку. // Укр. геогр. журн., 2012. – № 3. – С. 11-18.]
 
2.    Bagrov M.V., Rudenko L.H., Chervaniov I.H. (2012). The progress of the «new» geography. Mater. Ukr. geogr. society, XI Congress of the UGS: the Plenary papers. Kyiv. [In Ukrainian]. [Багров М.В., Руденко Л.Г., Черваньов І.Г. Поступ «нової» географії // Матер. Укр. геогр. товариства, ХІ з'їзд УГТ: Пленарні доповіді. – К.: 2012.]
 
3.    Bagrov M.V., Rudenko L.H., Chervaniov I.H. (2010). The status, mission and future of geography: the modern foundations of ancient science. Ukrainian geographical journal, 2, 5-13. [In Ukrainian]. [Багров М.В., Руденко Л.Г., Черваньов І.Г. Статус, місія і перспектива географії: про сучасні підвалини давньої науки. // Укр. геогр. журн. – 2010. – № 2. – С. 5-13.]
 
4.    Bagrov M.V., Rudenko L.H., Chervanyov I.G. (2012). The "new" Geography of the Information age: the Ukrainian realizes and trends . Geography, Ecology and Environment. Moscow: RAN, 64-71.
 
5.    Bodnia O., Sinna O., Oliinykov I., Ovcharenko A. (2016). Landscape mapping of national park «Slobozhansky» using mobile, desktop and web applications ArcGIS. Problems of continuous education and geographical mapping, 23, 15-21. [In Ukrainian]. [Ландшафтне картографування НПП «Слобожанський» засобами мобільних, настільних та веб-додатків ArcGIS / О. Бодня, О. Сінна, І. Олійников, А. Овчаренко. // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірн. наук. пр. – Харків, 2016. – Вип. 23, С. 15-21.]
 
6.    Dyshlyk O. (2009). Neogeography and the future of cartography. Ukrainian geographical journal, 1, 50-58. [In Ukrainian]. [Дишлик О.П. Неогеографія і майбутнє картографії // Укр. геогр. журн. – 2009. – №1. – С. 50-58].
 
7.    Kostrikov S.V., Chervaniov I.H. (2008). Geoinformatics and GIS-technology: methodological foundations of teaching academic disciplines through geographical education. Mater. Ukr. geogr. society, X Congress of the UGS. Kyiv. [In Ukrainian]. [Геоінформатика та ГІС-технології: методологічні засади викладання блоку учбових дисциплін у наскрізній географічній освіті / С.В. Костріков, І.Г. Черваньов / Матер. Укр. геогр. товариства, Х з'їзд УГТ. – К., 2008.]
 
8.    Rudenko L.H. (2016). Interdisciplinarity and innovations in modern geographic research. Mater. Ukr. geogr. society, XII Congress of the UGS: the Plenary papers. Vinnytsia. [In Ukrainian]. [Руденко Л.Г. Міждисциплінарність та інновації у сучасних географічних дослідженнях. // Матер. Укр. геогр. товариства, ХІІ з'їзд УГТ: Пленарні доповіді. – Вінниця: 2016.]
 
9.    Rudenko L.H., Bagrov M.V., Paliienko V.P., Chervanyov I.H. (2011). Participation of geographers in innovation development of Ukraine. Ukrainian geographical journal, 2, 3-10. [In Ukrainian]. [Участь географів в інноваційному розвитку України / Л.Г. Руденко, М.В. Багров, В.П. Палієнко, І.Г. Черваньов. // Укр. геогр. журн. – 2011. – № 2, С. 3-10.]
 
10.    Sinna O.I., Tretiakov O.S. (2013). Basic knowledge of geoinformation systems in the course of school geography. The source of pedagogical innovation. Geography: Sciences.-method. zhurn., 2, 60-64. [In Ukrainian]. [Сінна О.І., Третьяков О.С. Основні знання про геоінформаційні системи в шкільному курсі географії // Джерело педагогічних інновацій. Географія: Наук.-метод. журн. – Харків, 2013. – Вип. № 2. - С. 60-64.]
 
11.    Chervaniov I.H., Ignatiev S.Ye. (2008). Business geography: prospects – or attempt to catch a train that was already moving? Ukrainian geographical journal, 1, 61-64. [In Ukrainian]. [Черваньов І.Г., Ігнатьєв С.Є. Бізнес-географія: перспективи – чи спроба наздогнати потяг, що вже рушив? // Укр. геогр. журн. – 2008. – № 1. – С. 61-64.]
 
12.    Chervaniov I.H. (1995). Steep steps down. Ukrainian geographical journal, 3, 47-51. [In Ukrainian]. [Черваньов І.Г. Стрімкими сходинами – донизу. // Укр. геогр. журн. – 1995. – № 3. – С. 47-51.]