Л.Ю. Сорокіна, О.Г. Голубцов, В.М. Чехній, Н.І. Батова. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА СЕРЕДНЬОМАСШТАБНОГО ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ

https://doi.org/10.15407/ugz2017.03.010
Ukr. geogr. z. 2017, N3:10-20
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
Л.Ю. Сорокіна - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
О.Г. Голубцов - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
В.М. Чехній - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Н.І. Батова - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Мета публікації - узагальнення досвіду робіт з укладання цифрової ландшафтної карти України та представлення методологічних підходів до середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів, а також опрацьованих при виконанні роботи технологічних прийомів як цілісної методичної розробки. Висвітлено низку методичних та технічних питань, пов’язаних із виконанням науково-дослідної роботи. Продуктивним є цільове поєднання класичних ландшафтознавчих методів та підходів з новітніми ГІС-технологіями. Визначено та вирішено основні методологічні питання розроблення структури цифрової ландшафтної карти та формування концепції ГІС «Ландшафти України»: обґрунтування базової (операційної) ландшафтної одиниці картографування, що є об’єктом середньомасштабного геоінформаційного картографування (у цьому дослідженні – місцевість, складне урочище); розроблення структури легенди ландшафтної карти; визначення змісту тематичного наповнення бази геоданих про ландшафти; опрацювання методичних прийомів ГІС-картографування ландшафтів. Використано великий масив інформації щодо окремих компонентів природи (літературних, фондових, картографічних даних, матеріалів дистанційного зондування Землі тощо) та ландшафтної структури регіонів України. Опрацьована методика середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів спрямована на використання можливостей сучасних ГІС-технологій для збору, систематизації й аналізу даних про ландшафти та їх складові й різноцільового прикладного оцінювання ландшафтів. Наукова новизна виконаного дослідження полягає в опрацюванні методологічних та методичних засад геоінформаційного картографування ландшафтів та створенні середньомасштабної цифрової ландшафтної карти України як відкритої геоінформаційної системи, що забезпечена базою даних про ландшафти та їх компоненти.
Ключові слова: 
ландшафт, геоінформаційне картографування ландшафтів, методологія і методка ГІС-картографування ландшафтів, бази геоданих про ландшафти
Сторінки: 
10-20
Література: 
1. Bozhuk T.I. (2004). Landscape-cadastre of Ukrainian Marmarosh. Dissertation … cand. tech. sci. Lviv. [In Ukrainian]. [Божук Т. І. Ландшафтний кадастр Українського Мармарошу. Дис... канд. техн. наук: 05.24.04. Львів, 2004.]
 
2. Davydchuk V.S. From a computer landscape map to thematic GIS on landscape basis and landscape databases: experience of development, creation and application in Kyiv region. Materials of regional conferences: Possibilities of modern GIS/Remote sensing of earth- technologies in the assistance of decision of problems of Kyiv region. URL: http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=713 [In Ukrainian]. [Давидчук В.С. Від комп'ютерної ландшафтної карти до тематичних ГІС на ландшафтній основі і ландшафтних баз даних: досвід розробки, створення і застосування на Київщині. Матеріали регіональних нарад. Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішенню проблем Київщини. URL: http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=713]
 
3. Davydchuk V.S., Linnik V.G., Chepurnoi N.D. (1987). Regional level geoinformation system – the tool for the decisions in natural processes management. Issues of regional geographical information arrangement. III regional school-seminar reports. Vladivostok, 17-18. [In Russian]. [Давыдчук B.C., Линник В.Г., Чепурной Н.Д. Геоинформационная система регионального уровня – инструмент для принятия решений в управлении природными процессами. Вопросы организации региональной географической информации: ІІІ региональная школа-семинар: тезисы докл. Владивосток, 1987. С. 17-18.]
 
4. Haase Günter; Mannsfeld Karl; Bastian Olaf et al.(2002). Naturraumeinheiten, Landschaftsfunktionen und Leitbilder am Beispiel von Sachsen. Forschungen zur Deutschen Landeskunde, 250. Deutsche Akademie für Landeskunde, Flensburg.
 
5. Herenchuk K.I., Kukurudza S.I. (1977). Some fundamental issues on medium scale landscape researches methodology. Physical geography and geomorphology, 18. Complex geographical researches, 18-24. [In Russian]. [Геренчук К.И., Кукурудза С.И. Некоторые принципиальные вопросы методики среднемасштабных ландшафтных исследований. Физическая география и геоморфология. 1977. Вып. 18: Комплексные геогр. исследования. С. 18–24.]
 
6. Interaktiver Kartendienst (Web-Mapping) zu den Landschaften in Deutschland. URL: http://www.bfn.de/geoinfo/landschaften/
 
7. Krouglov I. (1998). Geoinformation aspect of State land cadastre of Ukraine foundation. Budownictwo I Inzyneria Srodowiska (Rzeszów, Poland), 29. 85-93. [In Ukrainian]. [Круглов І. Геоінформаційний аспект організації державного земельного кадастру України. Budownictwo I Inzyneria Srodowiska (Rzeszów, Poland). 1998. Z. 29. С. 85-93.]
 
8. Krouglov I. S.(2004) Methodology of the semiautomated creation of geospatial layer of pedomorphologic units of Upper Dnister basin. Visnyk of the Lviv university. Series Geography, vol. 31. 312-320. [In Ukrainian]. [Круглов І.С. Методика напівавтоматизованого створення геопросторового шару педоморфологічних одиниць басейну Верхнього Дністра. Вісник Львівського університету. Серія Географічна. 2004. Вип. 31. С.312–320.]
 
9. Krouglov I., Melnyk A., Mukcha B., Senchina B.(2004). Geoecologacal database of upper Dnister basin. Physical geography and geomorphology, 46, Vol. 1. 69-75. [In Ukrainian]. [Геоекологічна база даних Басейну Верхнього Дністра /І. Круглов, А. Мельник, Б. Муха, Б. Сенчина. Фізична географія та геоморфологія. 2004. Вип. 46. Т. 1. С. 69-75.]
 
10. Map of soils of Ukrainian SSR (1967). O.N. Sokolovskyi Ukr. research institute of soil science. Ukrzemproject; Scale 1: 200 000. Kyiv. [In Ukrainian]. [Карта ґрунтів Української РСР . Укр. НДІ ґрунтознавства ім. О. Н. Соколовського, Укрземпроект; - М-б 1:200 000. Київ, 1967.]
 
11. Map of vegetation of Ukrainian SSR. (1984). Scale 1:1500 000. Moscow. [In Russian]. [Карта растительности Украинской ССР. М-б 1:1500 000. Москва, 1984.]
 
12. Mkrtchian A.S. (2006). Automated selection of landscape units by classification of relief with application of GIS. Landscape planning: general grounds, methodology, technology: labours of international school-conference the Landscape planning. Moscow, 202-208. [In Russian]. [Мкртчян А.С. Автоматизированное выделение ландшафтных единиц путем классификации рельефа с применением ГИС. Ландшафтное планирование: общие основания, методология, технология: Труды международной школы-конференции «Ландшафтное планирование». Москва, 2006. С. 203-208.]
 
13. Mkrtchian A.S. (2006). Landscape-ecological base of data integration into land information systems. Diss… cand. geogr. sciences 11.00.01. Lviv. [In Ukrainian]. [Мкртчян О.С. Ландшафтно-екологічні основи інтеграції даних в земельні інформаційні системи : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01. Львів., 2006. 215 с.]
 
14. National Atlas of Ukraine (2007). Kyiv. [In Ukrainian]. [Національний атлас України. Київ, 2007. 440 с.]
 
15. Shekkhar Shashi, Chaula Sanzhei (2004). Bases of spatial databases. Moscow. [In Russian]. [Шекхар Шаши, Чаула Санжей. Основы пространственных баз данных.  Москва, 2004.  336 с.]
 
16. Sorokina L.Yu. (2013). Principles of construction of incorporated classification of natural and anthropogenically changed landscape complexes of Ukraine. Visnyk of the Lviv university. Series Geography, vol. 42, 339-347. [In Ukrainian]. [Сорокіна Л.Ю. Принципи побудови єдиної класифікації природних й антропогенно змінених ландшафтних комплексів України. Вісник Львівського університету. Серія геогр. 2013. Вип. 42. C. 339-347.]
 
17. Sorokina L.Yu. (2014). Incorporated classification of natural and anthropogenically changed landscape complexes and the structure of legend of medium scale landscape map of Ukraine. Testifying to registration of copyright on work #55151. Institute of geography of NAS of Ukraine. State service of intellectual property of Ukraine. Registration data 04.06.2014.(Copyright and allied rights. Official bulletin, 34. 220. URL: http://sips.gov.ua/i_ upload/file/ BULETEN_ Avt_Pravo_%2034_2014_zag.pdf ) [In Ukrainian]. [Сорокіна Л.Ю. Єдина класифікація природних і антропогенно змінених ландшафтних комплексів та структура легенди середньомас­штабної ландшафтної карти України. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір # 55151. Інститут географії НАНУ. Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації 04.06.2014.(Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень No 34, 2014. С.220. URL: http://sips.gov.ua/i_upload/file/BULETEN_Avt_Pravo_%2034_2014_zag.pdf )]
 
18. Walker D.A. (2010). The CAVM integrated terrain unit mapping approach as developed for northern Alaska. Presented at the 2nd International CBVM Workshop, Helsinki, Finland, 12-14 May 2010. URL: http://caff.arcticportal.org/images/stories/WalkerCBVM_HelsinkTalk_100314.1.pdf