Е. Маруняк, В. Нагирная, Л. Руденко, В. Секели. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ УКРАИНЫ И СЛОВАКИИ (В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ)

https://doi.org/10.15407/ugz2017.03.029
Ukr. geogr. z. 2017, N3:29-40
Мова публікації: 
Російська
Повний текст: 
Автори: 
Е. Маруняк - Институт географии Национальной академии наук Украины, Киев;
В. Нагирная - Институт географии Национальной академии наук Украины, Киев;
Л. Руденко - Институт географии Национальной академии наук Украины, Киев;
В. Секели - Институт географии Словацкой Академии наук, Братислава.
Резюме: 
Остаточний вибір європейського вектора та підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС) змушують замислитись над перспективами та наслідками інтеграції для різних секторів української економіки й різних верств населення. Особливий інтерес у цьому контексті становить сільська місцевість, що протягом століть є не лише основою суспільної життєдіяльності, а й осередком національних традицій, збереження природної та культурної спадщини. У статті здійснено оцінювання ключових рис сучасної сільської місцевості України, а також історичних передумов її формування. Проаналізовано динаміку окремих соціально-економічних показників, тенденції у сфері просторового розвитку. Особливу увагу приділено розвитку сільської місцевості в умовах глобалізації, вступу до Всесвітньої торгової організації, реформування державної політики. Окреме місце посідає огляд наслідків європеїзації сільської місцевості Словаччини. Маючи деякі типові для пострадянського простору дефіцити господарювання, держава мала адаптуватися до нових політичних, економічних, соціальних умов та вимог аграрної політики ЄС. Згідно з проведеним оцінюванням це позначилось низкою трансформацій (у землекористуванні, виробничому та експортному потенціалі), а зрештою – певними ризиками щодо якості життя сільського населення. У підсумках визначено спільні прогалини розвитку сільської місцевості Словаччини та України. Серед них виділено проблему неповної зайнятості сільського населення, недосконалість цінової політики на вироблену в сільській місцевості продукцію, невисоку якість життя сільського населення, занепад сільської місцевості. Відзначено потребу у ґрунтовному аналізі досвіду країн Східної Європи, набутого у ході євроінтеграційних процесів.
Ключові слова: 
сільська місцевість, Європейський Союз, інтеграція, глобалізація, аграрна політика, Україна, Словаччина
Сторінки: 
29-40
Література: 
1. Agro-industrial complex of Ukraine: condition, trends and development prospects. (2000). Informatsiino-analitychnyi zbirnyk. Kyiv, 73. 9. [In Ukrainian]. [Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник. Вип. 4. Київ, 2000. С. 73, 9.]
 
2. Gross agricultural output of Ukraine (in constant prices in 2010). (2012). Statystychnyi zbirnyk 1990 – 2010. Kyiv, 6. [In Ukrainian]. [Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010 р.). Статистичний збірник 1990 – 2010. Київ, 2012. С. 6.]
 
3. Global Sustainable Development Goals until 2030. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_Targets_Ukrainian_version_2016_1.doc [In Ukrainian]. [Глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_Targets_Ukrainian_version_2016_1.doc]
 
4. Changes in urban space in Ukraine (2013). Kyiv, 12. [In Ukrainian]. [Изменения городского пространства в Украине / под ред. Л.Г.Руденко. Киев, 2013. С. 12.]
 
5. Monitoryng the progress of reforms 2016. (2016) OSCE, 14. [In Ukrainian]. [Моніторинг прогресу реформ. 2016 рік. ОБСЄ, 2016. С. 14.]
 
6. Nahirna V.P., Rudenko L.H. (2016). Rural area of Ukraine in the context of transformational processes in the agrarian sphere. Ukrainian geographical journal. 2. 39 – 47. [In Ukrainian]. [Нагірна В.П., Руденко Л.Г. Сільська місцевість України у контексті трансформаційних процесів в аграрній сфері / Укр. геогр. журн. 2016. № 2. С. 39 – 47.]
 
7. Natsenko V. (2013). Large-scale agricultural production in Ukraine: condition and development trends: monograph, 13. [In Russian]. [Наценко В. Крупнотоварное агропроизводство в Украине: состояние и тенденции развития: монография. 2013. С. 13.]
 
8. Policy and development of agriculture in Ukraine (2001). Kyiv, 11. [In Ukrainian]. [Політика і розвиток сільського господарства в Україні / За ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Зорі, Людвіга Штріве. Київ, 2001. С. 11.]
 
9. Reformation of agriculture in Ukraine: a broad field (1999). Kyiv, 10. [In Ukrainian]. [Реформування сільського господарства в Україні: широке поле / За ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя та Людвіга Штріве. Київ, 1999. С. 10.]
 
10. Self-assessment of the availability of certain goods and services by households (2013). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2014/0134001_2014.htm [In Ukrainian]. [Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг/ Державна служба статистики України. 2013 р. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2014/0134001_2014.htm]
 
11. Shepotko L.O., Prokopa I.V. , Gudzynskyi S.O. et all. (2000). Rural sector of Ukraine at the turn of the millennium. In 2 volumes. Vol. I. Potential of the rural sector. , Kyiv, 5. [In Ukrainian]. [Сільський сектор України на рубежі тисячоліть. У 2 томах. Т. І. Потенціал сільського сектора / Л.О. Шепотько, І.В.Прокопа, С.О. Гудзинський та ін. Київ, 2000. С. 5.]
 
12. Borodina O.M., Prokopa I.V., Iurchyshyn V.V. et all. (2012). Socioeconomic development of agriculture and rural areas: a modern dimension. Kyiv, 8. [In Ukrainian]. [Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, В.В.Юрчишин та ін. Київ, 2012. С. 8.]
 
13. Statystychnyi schorichnyk Ukrainy za 2013 rik. (2014), 308. ULR: http://library.oseu.edu.ua/files/StatSchorichnyk_Ukrainy_2013.pdf [In Ukrainian]. [Статистичний щорічник України за 2013 рік. Київ: Державна служба статистики України. 2014. С. 308. URL: http://library.oseu.edu.ua/files/StatSchorichnyk_Ukrainy_2013.pdf]
 
14. Statystychnyi zbirnyk. Ukraina v tsufrah 2014 (2015). Kyiv. [In Ukrainian]. [Статистичний збірник. Україна у цифрах 2014. Київ, 2015. 239 с.]
 
15. Buday Š., Chrastinová Z., Grausová G. (2013). Predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom na Slovensku a v krajinách EÚ. Sale of agricultural land to foreigners in Slovakia and in the EU. Ekonomika poľnohospodárstva. Vol.13, 3, 5-22.
 
16. Buchta S. (2013). Sociálne zmeny poľnohospodárskej populácie – proces postupného statusového pádu [Social changes of agricultural population - the process of gradual status downfall]. Ekonomika poľnohospodárstva. Vol. 13, 4, 5-20.
 
17. Grznár M., Szabo Ľ., Jankelová N. (2009). Agrárny sektor SR po vstupe do EÚ. Ekonomický časopis. Vol.57, 9, 903-917.
 
18. Lazíková J., Takáč I., Novák P., Rumanovská Ľ., Ďurkovičová J. (2012). Legal and economic issues of the agricultural land rent in Slovakia (Land rent in Slovakia). Ekonomika poľnohospodárstva. Vol.12, 3, 5-17.
 
19. Matošková D., Gálik J. (2013). Vybrané aspekty konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu a jeho produktov v maloobchodnej sieti. Selected aspects of competitiveness of food industry and its products in retail chains. Ekonomika poľnohospodárstva. Vol. 13, 1, 88-104.
 
20. MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (2002). Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2001(zelená správa). Bratislava. URL: (http://www.mpsr.sk/index.php?navID=122&id=1174)
 
21. MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (2016). Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2015 (zelená správa). Bratislava. URL: (http://www.mpsr.sk/index.php?navID=122&id=10906)
 
22. OECD (1994). Creating rural indicators for shaping territorial policy. Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Publications and Information Centre. Paris, 93.
 
23. Perlín R. (2010). Theoretical approaches of methods to delimitate rural and urban areas. European Countryside. Vol. 2, 182-200.
 
24. Székely V. (2016). Different approaches to the urban-rural typology: different views on distribution of urban and rural population in Slovakia. Acta Geobalcanica. Vol. 2, 1, 27-34. URL: http://geobalcanica.org/wp-content/uploads/AGB/2016/AGB.2016.03.pdf
 
25. Ukraine agribusiness firms in ,quiet land grab' with development finance. The Guardian. URL: http://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/30/ukraine-agribusiness-firms-quiet-land-grab...
 
26. Ukraine: forgotten granary of Europe. The Guardian. URL: http://www.theguardian.com/world/2010/jul/20/ukraine-grain-farming-exports