І.В. Дворецька, М.В. Савенець. КОРОТКОСТРОКОВА МІНЛИВІСТЬ ВИСОТ СТАНДАРТНИХ ІЗОБАРИЧНИХ РІВНІВ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ ТА ПРИЛЕГЛИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2017.03.041
Ukr. geogr. z. 2017, N3:41-46
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
І.В. Дворецька - Український гідрометеорологічний інститут, Київ;
М.В. Савенець - Український гідрометеорологічний інститут, Київ.
Резюме: 
Метою дослідження є оцінювання сезонної (короткострокової) мінливості висот стандартних ізобаричних рівнів та особливостей зміни кількісних показників їх сезонних моделей над територією України, що відображають найхарактерніші особливості динаміки ізобаричних поверхонь протягом року. Сезонні моделі являють собою осереднені багаторічні значення висоти рівня на кожен день року та містять інформацію про амплітуди й фази коливань, півширину та центральну частоту спектра коливань, коефіцієнти детермінації сезонного ходу. Визначено, що найкраще сезонні коливання простежуються у верхній тропосфері – нижній стратосфері та практично відсутні для ізобаричних рівнів граничного шару атмосфери. Ізобаричний рівень 1000 гПа істотно відрізняється від розташованих вище рівнів меншими амплітудами, зсувом фаз, широким спектром коливань та сезонними особливостями розташування поверхні. Отримані результати є важливими для проведення аналізу сезонної мінливості розподілу температури, вологості та вітру у вільній атмосфері за сучасних кліматичних умов; наявність багаторічно осереднених даних дає можливість перейти до розрахунків довготермінової мінливості висотного розподілу тиску.
Ключові слова: 
ізобаричний рівень, тропосфера, стратосфера, сезонна мінливість, амплітуда, коефіцієнт детермінації
Сторінки: 
41-46
Література: 
1. Atlas of climatic characteristics of temperature, air density and air pressure, wind and heopotential in troposphere and lower stratosphere of Northern hemisphere. (1974). Moscow. [In Russian]. [Атлас климатических характеристик температуры, плотности и давления воздуха, ветра и геопотенциала в тропосфере и нижней стратосфере северного полушария. Москва, 1974.]
 
2. Balabukh V. (2005). Objective identification of synoptic scale's systems. Herald of Kyiv University. 51, 16-35. [In Ukrainian]. [Балабух В.О. Об'єктивна ідентифікація систем синоптичного масштабу. Вісник Київського університету, 2005. №51. С.16 – 35.]
 
3. Balabukh V.O., Bazaleieva Yu.O., Yagodynets S.M. (2016). Impact of blocking processes on repeatability and intensity of anomalous weather conditions in Ukraine, connected with air temperature. Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. 3, 85-94. [In Ukrainian]. [Балабух В.О., Базалєєва Ю.О., Ягодинець С.М. Вплив блокувальних процесів на повторюваність та інтенсивність аномальних умов погоди в Україні, пов'язаних з температурою повітря. Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія. 2016. №3. C. 85 – 94.]
 
4. Balabukh V.O., Lashchenko V.V., Kobzystyi P.I. (2003). Baro-circulative processes of 2002 – 2003 winter formation. Thesis of the Conference Geographical education and science in Ukraine, Kyiv, 133-134. [In Ukrainian]. [Балабух В.О., Лащенко В.В., Кобзистий П.І. Барико-циркуляційні процеси формування зими 2002-2003 рр. Тези доповідей другої міжнар. наук.-практ. конф. "Географічна освіта і наука в Україні", Київ. 2003. C. 133 – 134.]
 
5. Belotserkovskii A. V. (1993). Spectral analysis in hydrometeorology. Saint-Petersburg. [In Russian]. [Белоцерковский А.В. Спектральный анализ в гидрометеорологии. СПб, 1993. 64 с.]
 
6. Voloshyna O.V. (2006). Wave character and energy of fluctuation processes for heopotential height and temperature if isobaric levels. Ukrainian Hydrometeorological Journal, 1, 55-62. [In Ukrainian]. [Волошина О.В. Хвильовий характер і енергетика процесів коливання геопотенціальної висоти і температури ізобаричних поверхонь. Український гідрометеорологічний журнал. 2006. №1. C. 55 – 62.]
 
7. Havrilova L. (1982). Aeroclimatology (climate of free atmosphere). Leningrad. [In Russian]. [Гаврилова Л. Аэроклиматология (климат свободной атмосферы). Ленинград, 1982. 156 с.]
 
8. Climate of free atmosphere and boundary level above the territory of USSR. (1978). Papers of Soviet Union scientific-research institute of hydrometeorological information. World Data Center: Moskov. [In Russian]. [Климат свободной атмосферы и пограничного слоя над территорией СССР. Труды Всесоюз. научно-исслед. ин-та гидрометеорологической информации – Мирового центра данных. Москва. 1979. 148 с.]
 
9. Martazinova V.F., Ostapchuk V.V. (2004). Relationship of circulation in troposphere and stratosphere during the short-term and long-term warming and cooling in Ukraine. Scientific Papers of UkrGMI. Vol.253, 27-36. [In Russian]. [Мартазинова В.Ф., Остапчук В.В. Взаимозависимость процессов циркуляции в тропосфере и стратосфере при кратковременных и длительных потеплениях и похолоданиях в Украине. Наукові праці УкрНДГМІ. 2004. Вип.253. С.27 – 36.]
 
10. Martazinova V.F., Ostapchuk V.V. (2001). Features of tropospheric and stratospheric atmospheric processes during the sharp warming and cooling in Ukraine in warm season. Scientific papers of UkrGMI. Vol.249, 24-34. [In Russian]. [Мартазинова В.Ф., Остапчук В.В. Особенности тропосферных и стратосферных атмосферных процессов при резких потеплениях и похолоданиях на территории Украины в теплый период года. Наукові праці УкрНДГМІ. 2001. Вып.249. С. 24-34.]
 
11. New aeroclimatic manual of free atmosphere above USSR. (1979). Moscow. [In Russian]. [Новый аэроклиматический справочник свободной атмосферы над СССР. Москва, 1979. 27 с.]
 
12. Semergei-Chumachenko A.B. (2007). Hydrodynamic characteristics of lower troposphere above Ukraine during the tornado formation. Thesis of the Second International Scientific-Technical Conference Environmental – 2007: actual problems of ecology and hydrometeorology; education and science integration. Odesa, 176-177. [In Russian]. [Семергей-Чумаченко А.Б. Гидродинамические характеристики нижней тропосферы над Украиной перед возникновением смерчей // Тези доповідей другої міжнар. наук.-техн. конф. "Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграції освіти і науки". Одеса, 2007. C. 176 – 177.]
 
13. Semergei-Chumachenko A.B. (2007). Termobaric and hydrodynamic atmospheric structure during the tornado formation in Odessa region in 2002 and 2005. Proceedings of Scientific Conference Lomonosov Readings. Sevastopol: ECOSY-gidrophisica. [In Russian]. [Семергей-Чумаченко А.Б. Термобарическая и гидродинамическая структура атмосферы в период возникновения смерчей в Одесской области в 2002 и 2005 гг. Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения» 2007 года. Севастополь, 2007. C. 25 – 27.]
 
14. Semergei-Chumachenko A.B. (2009). Characteristics of termobaric and hydrodynamic structure of lower troposphere during the tornado formation above the south of Ukraine. Ukrainian Hydrometeorological Journal, 5, 96-106. [In Ukrainian]. [Семергей-Чумаченко А.Б. Характеристика термобаричної та гідродинамічної структури нижньої тропосфери в період виникнення смерчів над півднем України. Український гідрометеорологічний журнал. 2009. №5. С.96 – 106.]
 
15. Upper air soundings. Wyoming University electronic databases. URL: http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html