О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, В.В. Яворська. КОНЦЕПЦІЯ ДОВКІЛЛЯ - СУЧАСНИЙ НАПРЯМ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИЧО- ТА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2017.03.064
Ukr. geogr. z. 2017, N3:64-70
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
О.Г. Топчієв - Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова;
Д.С. Мальчикова - Херсонський державний університет;
І.О. Пилипенко - Херсонський державний університет;
В.В. Яворська - Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова.
Резюме: 
Мета публікації – розгляд напрямів подальшої інтеграції природничо- і суспільно-географічних досліджень. Методологічним бар’єром для такого об’єднання нині є традиційне для вітчизняної науки розмежування предметних областей фізичної та суспільної (соціально-економічної) географії. Пропонується предметна трансформація географії, за якої і фізична, і суспільна географія мають один і той самий об’єкт дослідження – ландшафтну оболонку Землі. Новизна дослідження - розглянуто методологічні засади концепції довкілля як сучасного напрямку інтеграції географічних досліджень.
Ключові слова: 
географічна оболонка, ландшафтна оболонка, навколишнє середовище, довкілля, середовищезнавство, концепція довкілля
Сторінки: 
64-70
Література: 
1. Holubets M.A. (2015). Environmental science - into geography. Ukrainian geographical journal, 2, 10-15. [In Ukrainian]. [Голубець М.А. Середовищезнавство – в географічну науку. Укр. геогр. журн. 2015. № 2. С. 10-15.]
 
2. Denysyk H.I. (2012). Anthropogenic landscape learning: tutorial. Part I. Basis of anthropogenic landscape learning. Textbook. Vinnytsia. [In Ukrainian]. [Денисик Г. І. Антропогенне ландшафтознавство: навчальний посібник. Ч.1. Глобальне антропогенне ландшафтознавство. Вінниця, 2012. 336 с.]
 
3. Isachenko A.G. (1986). In Search of Methodological Foundations of Geography Unity. Overview Perspective. Proceedings of the VGO, 118 (4), 377-386. [In Russian]. [Исаченко А. Г. В поисках методологических основ единства географии (обзор точек зрения). Известия ВГО. 1986. 118. № 4. С. 377-386.]
 
4. Lisovskyi S.A. (2009). Society and nature: the balance of interests in Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian]. [Лісовський С.А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України». Київ, 2009. 300 с.]
 
5. Lisovskyi S. A., Marushevskyi G. B., Pavlychenko P. H., Rudenko L. H., Tymochko T.V. (2012). Draft report of Ukraine to the UN conference on sustainable (balanced) development Rio 20. Kyiv. [In Ukrainian]. [Проект доповіді України до конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку «Ріо + 20» / С.А.Лісовський, Г.Б.Марушевський, П.Г.Павличенко, Л.Г.Руденко, Т.В.Тимочко. Київ. 2012. 60 с.]
 
6. Niemets K.A., Niemets L.M. (2014). Theory and methodology of geographic science: methods of spatial analysis. Textbook. Kharkiv. [In Ukrainian]. [Нємець К.А., Нємець Л.М. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу. Харків, 2014. 172 с.]
 
7. Oliynyk Ya.B., Shevchuk S.M. (2011). Development of the modern Ukrainian social geography methodological fundamentals. Economic and social geography, 63, 3-18. [In Ukrainian]. [Олійник Я.Б., Шевчук С.М. Розвиток методологічних основ сучасної української суспільної географії. Економічна та соціальна географія: Наук.зб. 2011. Вип. 63, С. 3-18.]
 
8. Grechko T. K., Lisovskyi S. A., Romaniuk S. A., Rudenko L. H. (2015). Public management of sustainable (balanced) development. Textbook. Kyiv. [In Ukrainian]. [Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку: Навчальний посібник / Т.К. Гречко, С.А. Лісовський, С.А. Романюк, Л.Г. Руденко. Київ, 2015. 264 с.]
 
9. Reimers N. F. (1990). Nature management. Dictionary-reference. Moscow. [In Russian]. [Реймерс Н. Ф. Природопользование. Словарь-справочник. Москва, 1990. 640 с.].
 
10. Topchiiev O.H. (2016). Subject field of geography and its modern methodological transformation. Ukrainian geographical journal, 1, 64 - 69. [In Ukrainian]. [Топчієв О.Г. Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації. Укр. геогр. журн. 2016. № 1. С.64-69.]
 
11.Ukraine: main trends of interaction between society and nature in the twentieth century (geographical aspect). Ed. L.H. Rudenko (2005). Kyiv. [In Ukrainian]. [Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект)» / За ред. Л.Г. Руденка. – К.:Академперіодика, 2005. – 308 с.]
 
13. Chernov B.O. (2017). The unity of geography: myth or reality. Ukrainian geographical journal, 1, 66-71. [In Ukrainian]. [Чернов Б.О. Єдність географії: міф чи реальність. Укр. геогр. журн. 2017. № 1. С.66-71.]
 
14. Shyshchenko P.H., Havrylenko O.P., Munich N.V. (2014). Geoecology: theoretical and practical aspects. Textbook. Kiev. [In Ukrainian]. [Шищенко П.Г., Гавриленко О.П., Муніч Н.В. Геоекологія: теоретичні та практичні аспекти. Київ, 2014. 468 с.]