В.Т. Гриневецький, В.С. Давидчук, Л.М. Шевченко, Л.Ю. Сорокіна, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов. ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО В ІНСТИТУТІ ГЕОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.003
Ukr. geogr. z. 2017, N4:03-12
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
В.Т. Гриневецький - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
В.С. Давидчук - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Л.М. Шевченко - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
Л.Ю. Сорокіна - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
В.М. Чехній - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
О.Г. Голубцов - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Мета публікації – розкрити зміст основних досліджень відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України за окремими напрямами у контексті його розвитку від часу заснування дотепер та викласти їх головні результати. Протягом понад 50-річного періоду роботи відділу науковці отримали вагомі й різноаспектні результати. Обґрунтовано зміст комплексних стаціонарних досліджень ландшафтів, визначено геофізичні та геохімічні критерії параметричного відображення їх динаміки та режимів функціонування. Опрацьовано теоретичні та методичні засади дослідження природно-територіальних комплексів, зокрема їх картографування, укладання ландшафтно-прикладних карт. Опрацьовано ландшафтознавчу складову конструктивно-географічних засад раціонального природокористування у різних регіонах України, обґрунтовано схему природно-господарського районування території України. Укладено дрібномасштабні паперові карти «Ландшафти України». Удосконалено схему фізико-географічного районування. Розроблено класифікацію природних і антропогенно змінених ландшафтів на основі єдиних критеріїв. Опрацьовано методологію і методику середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів, створено цифрову середньомасштабну карту ландшафтів України (1:500 000). Поглиблено теоретико-методологічні засади дослідження ландшафтного різноманіття території України, формування та розвитку екомережі України, оцінювання ландшафтів для цілей основних видів природокористування, ведення державного земельного кадастру, розширення мережі територій та об’єктів ПЗФ тощо. Обґрунтовано напрями оптимізації природокористування в Українському Поліссі на основі ландшафтознавчого підходу. Охарактеризовано чинники диференціації, структуру, антропогенні модифікації та еволюційні зміни ландшафтів зони відчуження ЧАЕС, проведено оцінювання умов та процесів міграції радіонуклідів у цих ландшафтах. Впроваджено європейський досвід ландшафтного планування на прикладі Черкаської області на трьох просторових рівнях, визначено шляхи інтеграції екологічних вимог в територіальне планування. Низку вагомих наукових результатів отримано в результаті виконання міжнародних проектів. Перспективним напрямом досліджень відділу є вивчення сучасного стану ландшафтів України та закономірностей їх змін на основі сучасних ГІС-технологій для вирішення завдань прикладного змісту.

 

Ключові слова: 
ландшафтознавство, ландшафт, ландшафтознавчі та ландшафтознавчо-прикладні дослідження, картографування ландшафтів
Сторінки: 
03-12
Література: 
1. Geographical Science at the National Academy of Sciences of Ukraine. Ed. L.H. Rudenko. (2009). Kyiv. [In Ukrainian]. [Географічна наука в Національній академії наук України / За ред. Л.Г. Руденка. Київ, 2009. 240 с.]
 
2. Geographical landscapes and nature protection. (1976). Ed. P.S. Pogrebniak. Kyiv. [In Ukrainian]. [Географічні ландшафти і охорона природи / Відп. ред. П.С. Погребняк. Київ, 1976. 164 с.]
 
3. Geochemistry of landscapes (1975). Ed. P.S. Pogrebniak. Kyiv. [In Ukrainian]. [Геохімія ландшафтів / Відп. ред. П.С. Погребняк. Київ, 1975. 90 с.]
 
4. Hrynevetskyi V.T., Marynych O.M., Shevchenko L.M. (1994). Stationary geophysical and geochemical studies of the landscapes of the Kyiv Polissia. Kyiv. [In Ukrainian]. [Гриневецький В.Т., Маринич О.М., Шевченко Л.М. Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся. Київ, 1994. 107 с.]
 
5. Research of metabolism in ecosystems of the flat part of Ukraine (1973). Ed. P.S. Pogrebniak. Kyiv. [In Ukrainian]. [Дослідження обміну речовин в екосистемах рівнинної частини України / Відп. ред. П.С. Погребняк. Київ, 1973. 158 с.]
 
6. Marinich A.M., Galitskii V.I., Zapolskii I.A. et all. (1986). The use and protection of the natural environment of the Middle Dnieper region. Kiev. [In Russian]. [Использование и охрана природной среды Среднего Приднепровья / А.М. Маринич, В.И. Галицкий, И.А.За-польский и др.   Киeв, 1986. 252 с.]
 
7. Marinich A.M., Gorlenko I.A., Rudenko L.G. et all. (1990). Constructive-geographical bases of rational nature management in the Ukrainian SSR. Theoretical and methodical research. Kiev. [In Russian]. [Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования / А.М. Маринич, И.А. Горленко, Л.Г. Руденко и др. Киeв, 1990. 200 с.]
 
8. Rudenko L.H., Maruniak Eu.O., Golubtsov O.H. et all. (2014). Landscape planning in Ukraine. Ed. L.H. Rudenko. Kyiv. [In Ukrainian]. [Ландшафтне планування в Україні / Л.Г.Руденко, Є.О.Маруняк, О.Г.Голубцов та ін.; під ред. Л.Г.Руденка. Київ, 2014. 144 с.]
 
10. Davydchuk V.S., Zarudnaia R.F., Micheli S.V., Petrov M.F., Sorokina L.Yu., Tkachenko A.N. (1994). Landscapes of the Chernobyl zone and their assessment according to the conditions of radionuclides migration. Kiev. [In Russian]. [Ландшафты Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов / В.С. Давыдчук, Р.Ф.Зарудная, С.В. Михели, М.Ф. Петров, Л.Ю. Сорокина, А.Н. Ткаченко. Киев, 1994. 112 с.]
 
11. Marinich A.M., Pashchenko V.M, Shishchenko P.G. (1985). The nature of the Ukrainian SSR. Landscapes and physical-geographical regioning. Ed. A.M. Marinich. Kiev. [In Russian]. [Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование / Отв. ред. А.М.Маринич. Киeв, 1985. 224 с.]
 
12. Galitskii V.I., Grinevetskii V.T., Davydchuk V.S. et all. (1982). Methodical recommendations on landscape research of the territory of the Ukrainian SSR for the purpose of rational nature management. Kiev. [In Russian]. [ Методические рекомендации по ландшафтным исследованиям территории Украинской ССР в целях рационального природопользования / В.И. Галицкий, В.Т. Гриневецкий, В.С. Давыдчук и др. Киев, 1982. 28 с.]
 
13. Pashchenko V.M. (1993). Theoretical issues of landscape studies. Kiev. [In Russian]. [Пащенко В.М. Теоретические проблемы ландшафтоведения. Киeв, 1993. 284 с.]
 
14. Pashchenko V.M. (1999). Methodology of Post-Nonclassical Landscape Science. Kyiv. [In Ukrainian]. [Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. Київ, 1999. 283 с.]
 
15. Pashchenko V.M. (2000). Earth science. Book 1. Methodology of Natural Sciences and Geography. Kyiv. [In Ukrainian]. [Пащенко В.М. Землезнання. Книга перша. Методологія природничо-географічних наук. Київ. 2000. 320 с.]
 
16. Pashchenko V.M. (2005). Ecoevolution of sustainable development. Kyiv Geographical Yearbook. V.5. [In Ukrainian]. [Пащенко В.М. Екоеволюція від сталого розвитку // Київський географічний щорічник. Вип.5. 2005. 112 с.]
 
17. Problems of nature management in the transboundary region of the Belarusian and Ukrainian Polissya. Monograph. (2013). Kiev. [In Russian]. [Проблемы природопользования в трансграничном регионе Белорусского и Украинского Полесья: монография. Киeв, 2013, 290 с.]
 
18. Udra I.F. (1988). Settlement of plants and issues of paleo- and biogeography. Kiev. [In Russian]. [Удра И.Ф. Расселение растений и вопросы палео- и биогеографии. Киев. 1988. 200 с.]