Г.П. Підгрушний, К.П. Коваль, Й.Й. Молнар, Е. Гомокі. УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКЕ ПРИКОРДОННЯ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.020
Ukr. geogr. z. 2017, N4:20-30
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
Г.П. Підгрушний - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
К.П. Коваль - Інститут географії Угорської академії наук, Будапешт;
Й.Й. Молнар - Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Берегове;
Е. Гомокі - Ніредьгазький університет, Ніредьгаза, Угорщина.
Резюме: 
Мета статті – розкрити особливості розвитку українсько-угорського прикордоння як важливої територіальної ланки у системі європейської інтеграції України. Дано аналіз нормативно-правового забезпечення українсько-угорського транскордонного співробітництва, розкрито його нинішні масштаби та спрямованість. Досліджено територіальну організацію українсько-угорського транскордонного регіону. На основі експертного анкетування досліджено питання, що стосуються проблем спільного використання наявних природних ресурсів прикордоння, рівня доходів та якості життя населення по обидва боки кордону, можливостей формування транскордонних економічних кластерів, проблем транскордонної міграції населення та екологічної безпеки тощо. Наголошено, що можливості Закарпаття з високою часткою угорців, які проживають у прикордонних районах області й мають тісні трудові, культурно-історичні, бізнесові та інші зв'язки з Угорщиною, є особливо сприятливими длч єволінтеграційних процесів. Запропоновано систему заходів, спрямованих на активізацію соціально-економічного розвитку українсько-угорського транскордонного регіону.
Ключові слова: 
транскордонний регіон, транскордонне співробітництво, європейська інтеграція, українсько-угорське прикордоння, Україна, Угорщина
Сторінки: 
20-30
Література: 
1. Belokon Yu.D., Fomin I.A. (2002). Territorial organization of cross-border regions (conceptual approaches): monograph. Kyiv. [In Russian]. [Белоконь Ю.Д., Фомин И.А. Организация территорий приграничных районов (концептуальные положения): монография. Киев, 2002. 88 с.]
 
2. Kish Ye.B. (2013). Innovative potential of cross-border cooperation of Ukrainian and Hungarian regions. Scientific herald of Mykolaiv V.O.Sukhomlynskyi National University: Historical sciences. Issue. 35, 197-201. [In Ukrainian]. [Кіш Є.Б. Інноваційний потенціал транскордонного співробітництва регіонів України та Угорщини // Наук. вісник Миколаївського нац. yн-ту ім. В.О. Сухомлинського. Серія: Історичні науки. 2013. Вип. 35. С. 197-201.]
 
3. Krasivskyi O., Huzunets Yu. (2008). Ukrainian-Hungarian cooperation in Carpathian Euroregion. Visnyk of the Lviv University. Series Foreign relations. Issue 25, 33 – 39. [In Ukrainian]. [Красівський О., Гузинець Ю. Українсько-угорське співробітництво в рамках Карпатського єврорегіону // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. 2008. Вип. 25. С. 33 – 39.]
 
4. Kultchar T.F. (2013). Strategic programming of Ukrainian-Hungarian cross-border cooperation. Uzhhorod university scientific herald. Series History. Issue. 28, 50–54. [In Ukrainian]. [Кулчар Т.Ф. Стратегічне програмування українсько-угорського транскордонного співробітництва // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія «Історія». 2013. Вип. 28. С. 50 – 54.]
 
5. Kultchar T.F. (2013). Financial dimension of Ukrainian-Hungarian cooperation in 2004–2013. Uzhhorod university scientific herald. Series History. Issue. 31, 51 – 56. [In Ukrainian].
 
6. [Кулчар Т.Ф. Фінансовий вимір українсько-угорського співробітництва у 2004–2013 роках // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія «Історія». 2013. Вип. 31. С. 51 – 56.]
 
7. Mikula N. (2004). Interterritorial and cross-border cooperation. Lviv. [In Ukrainian]. [Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво. Львів, 2004. 395 с.]
 
8. Podgrushnyi G.P. (2010). Ukrainian-Russian-Belarus cross-border region: formation factors, peculiarities of territorial organization, problems and perspectives of development. Human Geography Issues. Borderlands: Methodological approaches and research experience. Kiev, Issue. 2, 38 – 45. [In Russian]. [Подгрушный Г.П. Украинско-российско-белорусский трансграничный регион: факторы формирования, особенности территориальной организации, проблемы и перспективы развития // Проблемы общественной географии. Приграничные территории: методологические подходы и опыт исследований: Сб. науч. трудов. Киев. Вып. 2. 2010. С. 38 – 45.]
 
9. Studennikov I. (2000). Regional policy in countries of Europe: Lessons for Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian]. [Студенніков І. Регіональна політика в країнах Європи: Уроки для України. Київ, 2000. С. 12.]
 
10. Cross-border cooperation and development of cross-border clusters. (2009). Kyiv. [In Ukrainian]. [Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів. Київ, 2009. 242 с.]
 
11. Tsisinska O.B. (2011). The influence of regional management on convergence of Ukrainian-Hungarian cross-border region. Socio-Economic issues of modern Ukraine. Regional convergence and cross-border markets. Issue. 5 (91), 90 – 112. [In Ukrainian]. [Цісінська О.Б. Вплив регіонального менеджменту на конвергенцію українсько-угорського транскордонного регіону // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна конвергенція та транскордонні ринки. 2011. Вип. 5 (91). С. 90 – 112.]
 
12. Perkmann M. (2003). Cross-Border Regions in Europe. Significance and Drivers of Regional Cross-Border Co-Operation. European Urban and Regional Studies, 10, 153-171. https://doi.org/10.1177/0969776403010002004