М.О. Барановський. ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ

https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.030
Ukr. geogr. z. 2017, N4:30-38
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
М.О. Барановський - Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин.
Резюме: 
Мета публікації – оцінювання особливостей становлення фінансової децентралізації в Україні, рівня фінансової автономії територіальних громад, її регіональних відмінностей та причин, що їх зумовлюють. Фінансова децентралізація, яка передбачає концентрацію ресурсів на низовому рівні управління, є важливим інструментом вирішення проблеми формування самодостатніх територіальних громад. У процесі її проведення окреслилися проблемні аспекти, зокрема територіальні диспропорції у фінансовій спроможності громад. У статті проаналізовано динаміку загальних доходів об’єднаних територіальних громад України, структуру та регіональні відмінності їхніх власних податкових надходжень. Встановлено, що фінансово автономними є лише близько 20 % територіальних громад. Проведено типізацію громад за фінансовими характеристиками, визначено високий рівень дотаційності бюджетів територіальних громад західних регіонів країни. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу встановлено, що найістотніше на фінансову автономію територіальних громад впливають загальноекономічні показники розвитку регіонів, розміри самих громад і статус їхнього центра. Доведено, що фінансові преференції поки що не відіграють провідної ролі у процесі формування територіальних громад, а значна частина з них створена без належного економічного підґрунтя. Визначено інструменти, запровадження яких дасть можливість збільшити доходну частину, насамперед периферійних територіальних громад.
Ключові слова: 
фінансова децентралізація, об'єднана територіальна громада, самодостатня громада, структура доходів громад, рівень дотаційності бюджетів громад
Сторінки: 
30-38
Література: 
1. Administrative-territorial structure of Ukraine: methodological bases and practice of reforming: monograph (2016). Lviv. [In Ukrainian]. [Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія.  Львів, 2016. 264 с.]
 
2. Baranovskyi M.O. (2016). Administrative-territorial reform in Ukraine: peculiarities of realization, first results, mission of social geography. Ukrainian geography: modern challenges Kyiv. Vol. 2, 18-20. [In Ukrainian]. [Барановський М.О. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: особливості реалізації, перші результати, місія суспільної географії // Українська географія: сучасні виклики. Київ, 2016. Т. 2. С.18-20.]
 
3. Vlasiuk O.S. (2015). State and problems of reforming of administrative-territorial structure of Ukraine. Regional economy, 3, 16-23. [In Ukrainian]. [Власюк О.С. Стан і проблеми реформування адміністративно-територіального устрою України  //  Регіональна економіка. 2015. № 3. С. 16-23.]
 
4. Vozniak H.V. (2016). Budget policy of the regions development of Ukraine: modern paradigm and guidelines for further reforms: monograph. Lviv. [In Ukrainian]. [Возняк Г.В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ: монографія. Львів, 2016. 520 с.]
 
5. Danylyshyn B.M., Pylypiv V.V. (2016). Decentralization in the EU countries: lessons for Ukraine. Regional economy, 1, 5-11. [In Ukrainian]. [Данилишин Б.М., Пилипів В. В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України //  Регіональна економіка. 2016. Вип. 1. С. 5-11.]
 
6. Decentralization. Local budgets of 159 amalgamated communities. Financial analyzes. Ed. Ya. M. Kaziuk. (2016). Kyiv. [In Ukrainian]. [Децентралізація. Місцеві бюджети 159 об'єднаних територіальних громад. Фінансово-аналітичні матеріали / За ред. Я.М. Казюк. Київ, 2016.]
 
7. Kaziuk Ya. (2017). Financial decentralization and budgets of the first 159 united communities in detail: an expert article. URL: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5244. [In Ukrainian]. [Казюк Я. Фінансова децентралізація і бюджети перших 159 об'єднаних громад в деталях: експертна стаття. URL: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5244]
 
8. Local budgets of Lviv region in conditions of reform of local self-government: monograph. (2015). Lviv. [In Ukrainian]. [Місцеві бюджети Львівської області в умовах реформування місцевого самоврядування: монографія. Львів, 2015. 223 с.]
 
9. Oliinyk Ya.B., Ostapenko P.O. (2016). The Formation of amalgamated territorial Communities in Ukraine: Benefits, Risks, Threats. Ukrainian geographical journal, 4. 37-43. [In Ukrainian]. [Олійник Я. Б., Остапенко П.О. Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози  // У??кр. геогр. журн. 2016. №4. С. 37-43.] https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.037
 
10. Assessment of the financial capacity of 366 united territorial communities for the first half of 2017. Financial Monitoring Group Central Office of Reforms under the Ministry of Regional Development, Building and Housing and Communal Services of Ukraine (2017). Kyiv. [In Ukrainian]. [Оцінка фінансової спроможності 366 об'єднаних територіальних громад за І півріччя 2017 р. / Група фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні. Київ, 2017. 8 с.]
 
11. Pelekhata O.V. (2015). Administrative and financial decentralization as a basis for the development of united territorial communities. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, Vol. 6, 22-26. [In Ukrainian]. [Пелехата О.В. Адміністративно-фінансова децентралізація як основа розвитку об'єднаних територіальних громад  // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 6. С. 22-26.]
 
12. Pelekhatyi A. O. (2016). Specific features of formation of self-sufficient combined communities in Ukraine. Regional economy, 4(82), 15-21. [In Ukrainian]. [Пелехатий А.О. Особливості формування спроможних об'єднаних територіальних громад в Україні // Регіональна економіка. 2016. №4 (82). С. 15-21.]
 
13. Rosoliak O., Martsiias I. (2016). Financial decentralization: Poland's experience and the realities of Ukraine. Actual problems of law, 2, 66-70. [In Ukrainian]. [Росоляк О., Марціясь І. Фінансова децентралізація: досвід Польщі та реалії України // Актуальні проблеми правознавства. 2016. №2. С. 66-70.]
 
14. Storonianska I. Z., Pelekhatyi A.O. (2014). Financial support of the development of local communities in the context of the administrative-territorial reform. Regional economy, 3, 228-238. [In Ukrainian]. [Сторонянська І. З., Пелехатий А. О. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи // Регіональна економіка. 2014. №3. С. 228-238.]
 
15. Storonianska I. Z., Benovska L. Ya. (2016). Prospects and risks of strengthening the financial capacity of territorial communities in the context of administrative-territorial reform in Ukraine. Economic journal of the twenty-first century, 162, (11-12), 84-88. [In Ukrainian]. [Сторонянська І.З., Беновська Л.Я. Перспективи та ризики зміцнення фінансової спроможності територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Економічний часопис ХХІ ст. 2016. №162 (11-12). С. 84-88.]