В.В. Бондар. ОСОБЛИВОСТІ ЕКІСТИКО-ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛИЩНОЇ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ ПЕРЕДМІСТЯ КИЄВА

https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.048
Ukr. geogr. z. 2017, N4:48-53
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
В.В. Бондар - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Мета дослідження – визначення просторових особливостей екістико-демографічного розвитку селищної поселенської мережі передмістя Києва. Дано аналіз транспортно-географічного положення міських населених пунктів приміської зони щодо столиці та з’ясовано просторово-часові межі її передмістя. Розглянуто сучасні територіальні аспекти соціально-демографічного розвитку селищних міських поселень за період 2010-2015 рр. Новизна дослідження: виявлено деякі прояви розвитку пост-субурбанізаційних процесів селищної мережі передмістя Києва.
Ключові слова: 
селище міського типу, передмістя, локальна система міського розселення, маятникова міграція населення, житлове будівництво, пост-субурбанізація, сфера послуг
Сторінки: 
48-53
Література: 
1. Dotsenko A. I. (2015). Cities, settlements of the urban type, villages of the Kyiv region: economic-geographical directory. Kyiv. [In Ukrainian]. [Доценко А. І. Міста, селища та села Київщини: економіко-географічний довідник. Київ, 2015. 117 с.]
 
2. Investment passport of settlements of the Kalinovsky settlement council of Brovarsky district of Kyiv region for 2015. URL: http://kalynivka.in.ua/articles_info.php?ss=5&art=532&q=1 [In Ukrainian]. [Інвестиційний паспорт населених пунктів Калинівської селищної ради Броварського району Київської області на 2015 рік. URL: http://kalynivka.in.ua/articles_info.php?ss=5&art=532&q=1]
 
3. Manshylina T. I. (2015). Human-geographical studies of the development of satellite towns and suburban area of Kyiv. Manuscript. Thesis for a degree of candidate of geographical sciences in specialty 11.00.02. Economic and social geography. Kyiv. [In Ukrainian]. [Маншиліна Т. І. Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва: автореф. дис. … канд. геогр. наук: 11.00.02, Київ, 2015. 20 с.]
 
4. Mezentsev K. M., Mezentseva N. I., Brade I. (2011). Migration aspects of the development of urbanized regions in Ukraine. Regional problems of Ukraine: Geographic analysis and the search for solutions. Collection of scientific works. Kherson, 205-210. [In Ukrainian]. [Мезенцев К. М., Мезенцева Н. І., Браде І. Міграційні аспекти розвитку урбанізованих регіонів в Україні // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. Херсон, 2011. С. 205-210.]
 
5. New buildings of the Kyiv region. URL: http://novostroyki.lun.ua/uk/ [In Ukrainian]. [Новобудови Київської області. URL: http://novostroyki.lun.ua/uk/]
 
6. A perspective plan for the formation of territories of communities in the Kyiv region. A list of capable territorial communities. Order of Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 18, 2015 # 1206-p. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1206-2015-p=n8 [In Ukrainian]. [Перспективний план формування територій громад Київської області. Перелік спроможних територіальних громад / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 1206-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1206-2015-p=n8]
 
7. Territory zoning plan and adjustment of the master plan settlement of the urban type of Gostomel, Kyiv region. (2017). Explanatory note // State Enterprise Scientific Research and Design Institute of Urban Development. Volume 1. Access: URL: http://gostomel-rada.gov.ua/attachments/article/2314/pdf. [In Ukrainian]. [План зонування території та коригування генерального плану селища Гостомель Київської області. Пояснювальна записка // ДП "НДПІ містобудування". Том 1. Київ, 2017. 112 с. URL: http://gostomel-rada.gov.ua/attachments/article/2314/pdf]
 
8. Solohub Yu. I. (2009). Urban settlement in metropolitan area: human-geographical studies. Manuscript. Thesis for a degree of candidate of geographical sciences in specialty 11.00.02. Economic and social geography. Kyiv. [In Ukrainian]. [Сологуб Ю. І. Міське розселення столичного району: суспільно-географічне дослідження: автореф. дис. … канд. геогр. наук: 11.00.02, Київ, 2009. 23 с.]