С.О. Западнюк. ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕЛЕННЯ

https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.053
Ukr. geogr. z. 2017, N4:53-61
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
С.О. Западнюк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Мета дослідження – порівняльний аналіз тенденцій поширення захворювань, які є особливо небезпечними для життя населення в Україні, країнах, що межують з Україною, та окремих високорозвинутих країнах ЄС: Норвегії, Фінляндії, Швейцарії. Узагальнено сучасні процеси, що нині відбуваються у медичній сфері України. Простежено тенденції зміни показників захворюваності на вірусний гепатит, СНІД, рак, хвороби системи кровообігу, алкогольні психози, наркоманію, розповсюдженості раку та цукрового діабету за період 1990-2014 рр. Здійснено ранжування досліджуваних країн за середнім арифметичним значенням кожного показника за останні 5 років. Виділено 4 групи країн за особливостями поширення досліджуваних захворювань населення. Новизна дослідження полягає у визначенні місця України серед країн, що межують з нею, та окремих високорозвинутих країн ЄС на основі даних про захворюваність населення на особливо небезпечні недуги за останні 25 років.
Ключові слова: 
медична географія, захворюваність населення, особливо небезпечні захворювання, тенденції поширення захворювань населення, Україна
Сторінки: 
53-61
Література: 
1. Baranovskyi V. A., Pyrozhenko K. H., Shevchenko V. O. (1995). Medical-geographical atlas of Ukraine. Kyiv. Vol. 1. [In Ukrainian]. [Барановський В. А., Пироженко К. Г., Шевченко В. О. Медико-географічний атлас України. Київ. 1995. Вип. 1. 32 с.]
 
2. Batychenko S. P. (2014). Socio-geographical aspects of population morbidity of Ukraine's regions: author's abstract of candidate geography sciences dissertation. Kyiv. [In Ukrainian]. [Батиченко С. П. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. Київ, 2014. 20 с.]
 
3. Gutsuliak V. M., Nechyporenko G.L., Shevchenko V.O. (1998). General medical geography of the world: monograph. Kyiv. [In Ukrainian]. [Гуцуляк В. М., Нечипоренко Г.Л., Шевченко В.О. Загальна медична географія світу: монографія. Київ, 1998. 178 с.]
 
4. Gutsuliak V., Mukha K. (2009). The history of development and the current state of medical and geographical researches. Visnyk of the Lviv University. Series Geography. Vol. 36, 115-121. [In Ukrainian]. [Гуцуляк В., Муха К. Історія розвитку та сучасний стан медико-географічних досліджень // Вісник Львівського ун-ту. Серія «Географія». 2009. Вип. 36. С. 115-121.]
 
5. Molikevych R. S. (2014). Experience of geographical study of the health formation problems. Scientific bulletin of Lesia Ukrainka East European National University. Series Geographical Sciences, Vol. 11 (288), 111-115. [In Ukrainian]. [Молікевич Р. С. Досвід географічного вивчення проблем формування здоров'я // Наук. вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія Географічні науки. 2014. № 11 (288). С. 111-115].
 
6. Molikevych R. S. (2016). Health condition of the Kherson region population (medical-geographical research): author's abstract of candidate geography sciences dissertation. Kyiv. [In Ukrainian]. [Молікевич Р. С. Стан здоров'я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження): автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02. Київ, 2016. 20 с.]
 
7. Monitoring the progress of reforms 2016. (2017). National Council for Reforms. Kyiv. 40-45. [In Ukrainian]. [Моніторинг прогресу реформ 2016 /Національна рада реформ. Київ, 2017. С. 40-45.]
 
8. Nemets K. A., Pogrebskyi T. G. (2012). Methodological aspects of social-geographical research of the health protection sphere. The socio-economical geography journal: Interregional collection of scientifical works. Kharkiv. Vol. 13 (2), 102-105. [In Ukrainian]. [Нємець К. А., Погребський Т. Г. Методологічні аспекти соціально-географічного дослідження сфери охорони здоров'я // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. Харків, 2012. Вип. 13 (2). С. 102–105.]
 
9. Nemets L., Barkova G., Tkachenko O. (2005). The sphere of public health as an object of social geography study (theoretical-methodological and applied aspects). Scientifical issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series Geography. Ternopil. 22-28. [In Ukrainian]. [Нємець Л., Баркова Г., Ткаченко О. Сфера охорони здоров'я як об'єкт дослідження суспільної географії (теоретико-методологічні та прикладні аспекти) // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту. Серія «Географія». Тернопіль, 2005. С. 22-28.]
 
10. Prybytkova I. M. (1995). Fundamentals of Demography: a tutorial. Ed. I. M. Prybytkova. International Renaissance Foundation. Kyiv: ArtEk. [In Ukrainian]. [Прибиткова І. М. Основи демографії: посібник для студентів. гуман. і суспю фак. вищ. навч. Закладів. Київ, 1995. 254 с.]
 
11. Center for Medical Statistics of the Health Ministry of Ukraine. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/main.html. [In Ukrainian]. [Центр медичної статистики МОЗ України. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/main.html]
 
12. Shevchenko V. O. (1997). Theoretical and methodological basis of medical-geographical analysis of Ukraine's territory: author's abstract of doctor geography sciences dissertation. Kyiv. [In Ukrainian]. [Шевченко В. О. Теоретико-методичні основи медико-географічного аналізу території України: дис... д-ра геогр. наук: 11.00.11. Київ, 1997. 297 с.]
 
13. Shevchuk L. T. (1997). Fundamentals of Medical Geography: text of lectures. [In Ukrainian]. [Шевчук Л. Т. Основи медичної географії : текст лекцій. Львів, 1997. 168 с.]
 
14. Causes of death, standardised death rate (2014). Eurostat Statistics Exlained. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Causes_of_death_%E2%80%94_standardi...(per_100_000_inhabitants)_YB17.png