К.А Поливач. КУЛЬТУРНА І ПРИРОДНА СПАДЩИНА У КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.062
Ukr. geogr. z. 2017, N4:62-70
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 
К.А Поливач - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.
Резюме: 
Мета дослідження - вивчення ступеня включення культурної та природної спадщини (КПС) України в процес сталого (збалансованого) розвитку. Розглянуто міжнародно-правові документи в цій сфері, прийняті в останні роки. Зроблено аналіз стану, проблем та тенденцій у розвитку сфери КПС. Вивчено існуючий досвід з урахування потенціалу КПС у стратегічному і програмно-цільовому плануванні на державному та регіональному рівнях. Наголошено на необхідності активізації в Україні теоретичного осмислення ролі КПС як одного з найважливіших середовищеформуючих чинників, а також практичних кроків у справі всебічного включення питань КПС до Стратегії сталого розвитку.
Ключові слова: 
цілі сталого розвитку, культурна спадщина, природна спадщина, стратегічне і програмно-цільове планування
Сторінки: 
62-70
Література: 
1. On Protection of Cultural Heritage. The Law of Ukraine of June 8, 2000 No. 1805-III. [In Ukrainian]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 [Про охорону культурної спадщини. Закон України від 8 червня 2000 року № 1805-III]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
 
2. On Approval of the State Program of Conservation and Use of Objects of Cultural Heritage for 2004-2010. The Law of Ukraine of April 20, 2004 No. 1692-IV. [In Ukrainian]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1692-15 [Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки. Закон України від 20 квітня 2004 року №1692-IV]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1692-15
 
3. Reserved activity in Ukraine: an absolute reserve or an European model of harmony between man and nature? Collection of Selected Materials (2017). Lviv. [In Ukrainian]. [Заповідна справа в Україні: абсолютна заповідність чи європейська модель гармонії людини і природи? Збірник вибраних матеріалів / за ред. М.П. Стеценка, Ф.Д. Гамора. – Львів, 2017. 238 с.]
 
4. Concept of national policy on cultural heritage development in Ukraine (Draft) / Ed. O.P. Oliynyk (2014). Kyiv [In Ukrainian]. [Концепція національної політики щодо культурної спадщини в Україні (Проект). /Під ред. О.П. Олійник. Київ, 2014. 134 с.]
 
5. Polyvach K. (2013). Formation of the system to monitor the cultural heritage objects in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 3, 57-63. [In Ukrainian]. [Поливач К. А. Формування системи моніторингу об'єктів культурної спадщини в Україні // Укр. геогр. журн. 2013. № 3. С. 57-63.] https://doi.org/10.15407/ugz2013.03.057
 
6. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 A/RES/70/1. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
 
7. Rudenko L.H., Polyvach K.A. (2015) Natural heritage: experience and prospects of mapping in Ukraine. Ukrainian geographical journal, 4, 40-49. [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г., Поливач К. А. Природна спадщина: досвід та перспективи картографування в Україні // Український географічний журнал. 2015. № 4. С.40-49].
 
8. Sustainable Development Goals: Ukraine. National Report (2017). Kyiv. [In Ukrainian]. [Цілі сталого розвитку: Україна Національна доповідь. Київ, 2017. 176 с. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=85d6337d-5d9c-4e65-be5e-34d7a851b250].